simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܐܘܟܡܐ̈ . ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܒܫܘܠܡܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܐܡܬܝ ܕܢܬܡܠܐ ܙܒܢܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܘܢܗܦܘܟ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܕܡܛܝܘ ܠܫܘܠܡܗ ܕܙܒܢܐ ܀ ܘܢܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܗܦܟ ܐܢܐ ܠܘܬܟܘܢ ܀ ܘܐܙܠܬ ܐܢܐ ܒܪܘܟ ܥܕܡܐ ܠܐܬܪܐ ܒܬܪ ܚܝܠܬܢܐ ܥܠܝܟܘܢ ܘܥܠ ܨܗܝܘܢ . ܕܐܢ ܐܬܢܗܪ ܡܕܡ ܝܬܝܪ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ . ܫܪܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܩܪܝܒ ܗܘ ܦܘܪܩܢܝ ܕܢܐܬܐ . ܒܬܪ ܡܩܒܠܐ ܡܝܬܐ̈ . ܘܬܘܒ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܫܡܥ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܕܢܐܬܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܚܙܝܬܗ ܠܗܘ ܐܪܙܐ ܟܕ ܝܩܕ . ܘܠܓܦܬܐ ܟܕ ܪܒܝܐ ܗܝ ܘܟܠ ܒܬܪ ܙܒܢܟ ܐܚܪܝܐ ܕܒܗ ܬܘܒ ܬܐܬܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܬܫܬܢܩ ܀ ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܕܢܓܕܫ ܒܐܚܪܝܬ ܝܘܡܬܐ̈ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܪܟܐ ܒܚܘܪܒܗ̇ ܕܨܗܝܘܢ . ܘܐܢܐ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܠܗܘ ܒܪܩܐ ܕܚܙܝܬ ܗܘܝܬ ܒܪܝܫܗ̇ ܕܥܢܢܐ ܕܐܚܕܗ̇ ܒܬܪ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ ܗܢܘܢ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܚܒܠܐ ܘܐܒܕܢܐ . ܘܚܙܝܬ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܢܬܬܚܕܘܢ ܒܐܘܠܨܢܐ ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܒܕܪܘ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ . ܒܬܪ ܆ ܐܘ ܫܡܗ ܡܫܬܒܚ ܆ ܐܠܐ ܡܢܐ ܢܗܘܐ ܠܕܝܢܗ ܟܐܢܐ . ܐܠܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܫܡܥܬܗ ܠܡܠܐܟܐ ܗܘ ܕܐܡܪ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܒܬܪ ܬܬܩܢ ܠܥܠܡ . ܘܦܬܚܬ ܐܪܥܐ ܦܘܡܗ̇ ܘܒܠܥܬ ܐܢܘܢ ܀ ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܫܪܝܬ ܗܘܬ ܥܢܢܐ ܗܝ ܡܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܡܝܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܬܪ ܒܪܗܛܐ̈ ܩܠܝܠܐ̈ . ܘܟܣܝܬܗ̇ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܬܐ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܘܡܬܓܠܐ ܐܢܐ ܠܟ . ܘܫܪܝܪܬܐ̈ ܐܡܠܠ ܒܬܪ . ܘܠܐ ܬܐܟܘܠ ܠܚܡܐ ܘܠܐ ܬܫܬܐ ܡܝܐ̈ . ܘܠܐ ܬܐܡܪ ܠܐܢܫ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܚܙܝܬ ܐܘܟܡܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܢܗܝܪܐ̈ . ܒܬܪ ܚܙܝܬ ܕܢܗܪܝܢ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ . ܐܠܐ ܠܐ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܢܗܝܪܐ̈ . ܘܬܘܒ ܐܘܟܡܐ̈ . ܘܬܘܒ ܢܗܝܪܐ̈ ܆ ܗܕܐ ܒܬܪ ܠܐ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܚܙܝܬ ܐܘܟܡܐ̈ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܬܩܘܡ ܡܠܟܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܕܐܘܚܕܢܗ̇ ܗܘܐ ܩܫܐ . ܘܒܝܫ ܒܬܪ ܐܚܪܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ . ܘܬܫܬܠܛ ܐܦ ܗܝ ܒܙܒܢܗ̇ ܘܬܬܚܒܠ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܪܟܐ ܒܚܘܪܒܗ̇ ܕܨܗܝܘܢ . ܘܐܢܐ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܬܪ . ܕܢܐܙܠ ܘܢܩܝܡ ܫܒܝܬܗ ܕܥܡܐ ܥܕܡܐ ܠܒܒܠ . ܐܢܬ ܕܝܢ
P:ApocBar [AB] ܙܒܢܐ ܡܬܚܒܠܐ . ܘܬܩܘܡ ܐܚܪܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ . ܘܬܫܬܠܛ ܐܦ ܗܝ ܒܬܪ ܠܨܗܝܘܢ . ܘܬܫܬܥܒܕ ܠܗܝ ܕܐܬܝܐ ܒܬܪܗ̇ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܗܝ
P:ApocBar [AB] ܙܒܢܐ ܡܬܥܩܪ . ܘܡܩܘܝܐ ܟܕ ܚܪܒܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ . ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܒܬܪ ܕܢܬܒܢܐ ܬܘܒ . ܐܠܐ ܠܐ ܡܩܘܐ ܗܘ ܗܘ ܒܢܝܢܐ . ܐܠܐ ܬܘܒ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܆ ܨܠܝܬ ܩܕܡ ܚܝܠܬܢܐ ܘܐܡܪܬ ܆ ܐܘ ܡܪܝܐ ܩܪܐ ܒܬܪ ܘܝܬܒܬ ܬܡܢ . ܘܨܡܬ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܀ ܨܠܘܬܐ ܕܒܪܘܟ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܟܢ ܢܩܛܠܝܘܗܝ . ܘܢܓܝܢ ܥܠ ܫܪܟܗ ܕܥܡܝ ܗܘ ܕܡܫܬܟܚ ܒܐܬܪܐ ܒܬܪ ܘܢܟܢܫ ܘܢܣܝܡ ܩܕܡܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܕܟܢܫܘܗܝ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܡܘܬܗ ܕܗܘ ܚܛܘ ܘܐܥܒܪܘ . ܟܕ ܝܕܥܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ ܒܬܪ ܗܘ . ܘܫܡܝܐ ܕܝܢ ܘܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܟܠ ܙܒܢ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܡܢ