simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪ̈ . ܪܘܠܐ ܣܓܝܐܐ ܡܝܬܝܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܆ ܘܐܝܟ ܘ̇ܘ ܒܬܪ ܕܡܝܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܟܕ ܥܝ̣ܒܝܢ̣̈ ܘܐܘܟܡܢ̈ . ܥܕܡܐ ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܦܠܓܗ̇ ܗܦ̣ܟܢXܢ : ܘܚ̣ܙܝܢ ܥ̇ܒܕܐ ܒܬܪ ܗܘܝܢ ܒ̇ܥܒܕܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܒܗܘܢ ܒ̇ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܣܝܐ . ܘܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܝܢ ܙܒܢܐ ܐܝܟ ܕܥܝܣܪܝܢ ܫܢܝܝܢ̈ : ܕܩܡ ܥܝܠ ܐܣܛܘܢܐ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܘܘܐ ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܒܣܝܡܘܬ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܠܘܬ ܟܘܠ ܐܢܫ ܙܪ̈ ܥ .
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܗ̇ ܕܡܗܝܡܢܬܐ ܬܐܘܕܘܪܐ ܡ̇ܠܟܬܐ : ܟܕ ܐܦ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܒܕܘܟܬܗ ܕܟܢܘܫܝܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܗ̣ܘܬ ܗܟܢܐ ܀ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫ ܇ ܕܒܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܘ̣ܘܐ ܟܕ ܝܨ̣ ܝܦ ܕܦܘܪܢܣܐ ܒܬܪ ܢ̣ܚܬ ܗܘܐ ܆ ܘܥ : ܒܕ ܘܘܐ ܠܗ ܟܘܪܝܐ ܆ ܘܬܡܢ ܡܣܬܐ ܘܘܐ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܗܕܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܚܢܢ ܒܗ̇ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܐܫܟܚܢܝܗܝ ܆ ܣ̣ܥܪ ܒܬܪ ܘܥܕܡܐ ܠܩܝܣܪܝܐ . ܘܗܟܢܐ ܗ̣ܦܟ . ܟܕ ܠܐ ܐܢܫ ܝܕ̣ܥ . ܬܘܒ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܕܚ̣ܝܐ ܛܘܒܢܐ ܆ ܟܕ ܐܬܬܢܝܝ ܘܠܘܬ ܡܪ- ܒܬܪ ܐܘܪܗ̣ ܘܘܟܢܐ ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܦ ܗ̣ܘ ܐ . ܙܠ ܠܕܝܪܘ̈ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܗܠܝXܢ ܆ ܠܛܟܣܐ ܕܚܒܝܫܘܬܐ ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪܐ̈ ܢܦܫܗ ܐܝܬܝ ܒܬܪ ܒܥܡܠܝܘܘܢ̣̈ ܒܟܠܗ ܢܦܫܗ ܚܦܝܛ ܗܘܐ . ⁸ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܕܘܟܢܐ ܛܘܒܢܐ ܥܡ ܫܪܟܐ X ܝXX ܒܬܪ ܘܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܪܥܝܢܗ ܡܟܝܠ ܆ ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܢܬ . ܢܗܪ ܘܘܐ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܡ̇ܠܟܐ . ܒܬܪ ܪܗܛܐ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܆ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܗ ܕܡܠܟܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܦܓܪ ܆ ܥܡ ܪܝܫܐ ܒܬܪ ܐܢܫ ܐܠܟܣܢܪ̣ܪܝܐ ܕܫܡܗ̣ ܦܘܠܘܣ . ܗܢܐ ܕܐܦ ܥܕ ܗܫܐ
JnEph:ActsEastSaints ܗܠܝܢ ܬܒܥܝܢ̈ ܡܢܗ̇ ܡܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܆ ¹⁶ܕܕܠܡܐ ܘܐܦ ܡܢ ܬܡܢ ܒܬܪ ¹ܥܠܝܘ̇ ܕܢܣܩܢܗ̇ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܝܢ̈ . . X XX X X ܘܒ ܕܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܪܗܛܝܢܢ̈ . ܐܠܐ ܡܟܝܠ ܢܫܢܐ ³ܠܡܕܒܪܐ ܕܠܓܘ ܡܢ ܒܬܪ ܆ ܚܕ ܟܡܐ ܗܟܝܠ ܒܩܪܝܒܘܬܐ . ²ܐܦܢ ܬܗܘܐ ܕܬܘܒ ܙܗܝܪܐܝܬ
JnEph:ActsEastSaints ܒܘܚܪܢܐ ܕܢܣܝܢܐ ܢܐ ܚ̣ܝܐ ܆ ܟܕ ܡܘܕܐ ܠܐܠܗܐ . ܟܕ ܐܦ ܒܬܪ . ܘܗܟܢܐ ܗ̣ܘ ܫܘܚܢܐ ܐܬܐܣܝ . ܟܕ ܐܦ ܫܢܝܐ̈ ܬܡܢܥܣܪܐ
JnEph:ActsEastSaints ܣܒܥܐ ܕܟܠܘ ܟܢܫܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܐܬܡ̣ܠܝ ܘܐܫ̇ܬܦܥ ܆ ܘܠܐ ܐܚ̣ܕ ܒܬܪ ܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ̈ ܆ ܡܢ ܬܘܬܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝ̣ܬܪܘ ²ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܠܟܘܠܗܘܢ ܇ ܠܫ̇ܘܠܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܗܠܢ ܡܪܘܕܐ̈ ܘܠܟ̇ܘܢܫܐ ܒܬܪ ܟܐ̈ ܢܐ ܘܠܐ ܡܬ̈ ܥܩܒܢܐ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܚܕ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕܕܐ̈ ܆ ܢ̇ܬ ܘܘܐ ܒܪܪ̣ܐ ܘܚ̇ܒܛ ܘܘܐ ܠܗ ܠܟܪܡܐ ܘ̇ܘ̣ ܒܬܪ ܪܒܐ ܆ ܘܢܦܩܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܥܠܘܘܝ ܡ̇ܦܩ ܘܘܐ . ܘܫܢܝܐ̈ ܬܠܬ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܆ ܒܗܢܐ ܪܗ̣ܛܐ ܫ̇ܠܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܬܓܠܙܢܢ ܡܢ ܝܘܬܪܢܐ ܕܚܙܬܗ ܕ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܐܠܗܝܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܬܬܢܝܐ ܩܝ̇ܡܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܢܗܘܢ ܡܬܓܗܢܝܢ ܆ ܘܡܢܗܘܢ ܒܬܪ ¹ܫܢܬܗܘܢ . ܘܡܬܒܩܝܢ ܗܘܘ ܒܐܚܘܬܐ ܇ ²ܐܝ̇ܕܐ X ܕܦܪܘܫܐܝܬ
JnEph:ActsEastSaints ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܠܥܘܗ-ܕܢܐ ܡܝܬ̇ܝܢܢ ܇ ܕܟܘܠ ܚܕ ܕ ܡܢܗܘܢ ܒܬܪ ܕܦܥܠܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܟܫܝܪܐ̈ ܐܚܝܗܘܢ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܗܠܝXܢ ܕܒܬܪ