simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܚܕܕܐ̈ ܩܠܝܠܐܝܬ ܢ̇ܩܫ ܗܘܐ : ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܥܠ ܣܕܢܐ ܕܩܝܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܝܠܗ ܒܣܬܪ ܗ̇ܝ ¹¹ܩܠܝܬܐ ܕܝܠܝ : ܡܛܠ ܕܬܠܬܐ ܢܩܫܝܝܢ̈
JnEph:ActsEastSaints ܝܕ . ܒܥܣܪܐ ܝܘܡܝXܢ̈ . ܘܐܬܬܣܝ̣ܡܘ̣ ܒܗ̇ ³ܒܕܘܟܬܐ ܕܒܝܬ ܒܬܪ ܗܘܘ ²ܗܟܢܐ . ܒܥܓܠ̣ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܩ̇ : ܨ ܐ ܕܥܘܢܕܢܐ ܚܕ
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܐ ܕܡܘܠܕܘܘܢ ܪܘܚܢܝܐ ܆ ܠܝܘܬ ܐܠܗܐ ܒܣܗܕܘܬܐ ܒܬܪ ܒܗ ܬܘܒ ܘܢܣܓܘܕ ܠܒܪܝܬܘ̈ ܚܠܦܘܗܝ̈ ܗܝܕܝܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܆ ܦܣܬܐ Xܡܛܬܗ ܠܛܘܒܢܐX ¹ܘ̇ܘ ܕܐܬ̇ܩܒܠ ܒܬܪ ܣܛܪ ܡܢ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܆ ܬܡܢ Xܡܝܬܘܢ̣ ܘܐܬܬܣܝܡܘX . ¹ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܟܪܛܝܣܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܪܡܝܗܘܢ̈ ܇ ܘܕܫܡܗܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܟܠܗ̇ ܪܓܬ ܒܝܫܘܬܗܘܢ . ܟܕ ܪܗ̇ܛܝܢ ܗܘܘ ܒܚܪܥܘܬܗܘܢ ܆ ܐܦ
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܗ . ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܒܬܪ ܐܦ ܗ̣ܘ ܆ ܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܝܘܗܝ̈ ܕܡ̇ܠܟܐ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܆ ܐܦ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܡ̇ܠܟܐ . ܟܕ ܡܕܡ ܒܣܘܥܪܢܐ ܒܬܪ ܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܆ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ . ܒܬܪ ܬܫܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܗ ܕܡܠܟܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܦܓܪ ܆ ܥܡ ܪܝܫܐ ܒܬܪ ܐܢܫ ܐܠܟܣܢܪ̣ܪܝܐ ܕܫܡܗ̣ ܦܘܠܘܣ . ܗܢܐ ܕܐܦ ܥܕ ܗܫܐ
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܗ ܠܓܡܪ ܠܓܒܪܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ X X X ܕܣܒܝܪ ܘܘܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܒܗ ܐܬܕܒ̣ܪ . ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܟ̣ܚ ܠܗ ܒܩܠܝܬܗ
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܗ̇ ܕܡܗܝܡܢܬܐ ܬܐܘܕܘܪܐ ܡ̇ܠܟܬܐ : ܟܕ ܐܦ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܒܕܘܟܬܗ ܕܟܢܘܫܝܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܗ̣ܘܬ ܗܟܢܐ ܀ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܗ̇ ܦ̇ܩ̣ܕܬ ܥܠܘܗܝ ܠܡ̇ܠܟܐ . ܘܐܬ̣ܢܛܪ . ܐܦ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܆ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗ̇̈ ܕܛܘܒܢܝܬܐ ܡܠܟܬܐ . ܟܕ ܐܦ X X X ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܘ ܆ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܒܝܕ ܓܪܡܘܘܝ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܒܬܪ ܐܬܬ̣ܣܝܡ . ܘܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܐܠܘܐ ܘܡܟܝܟܘܬܗ ܆ ܐܦ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܦܩܬܗ̣ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ . ܟܕ ܐܦ ܫܠ̣ܡ ܠܗ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܕܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܗ̣ܘܐ . ܐܦ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܗ . ܘܗܟܢܐ ܫܠ̇ܡ ܘܐܦ
JnEph:ActsEastSaints ܡܨܛܠܝܢܘܬܗ ܐܬ̣ܦܪܩ . ܘܗܫܐ ܗܐ ܡ̇ܒܙܚܝܢ ܒܐܒܕܢܗ ܒܬܪ ܕܕܒܝܪܝܢ ⁷ܠܓܢܣܗ ܕܐܪܡ ܗ̇ܘ ܕܒܪܚܡܐ̈ ܐܬܓܒ̣ܠ ܇ ܘܡXܢ
JnEph:ActsEastSaints ܢܝܚܐ ܙܥܘܪܐ ܕܦܓܪܗ X XXXXX ܒܓܘܢܝܐ ܘܡܫܡܫ ܘܫܩܠ X ܡܐ̈ ܒܬܪ ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ . ܘܡܓܣܝܢ . ܘܗ̣ܘ ܐܙܠ ܩܐܡ ܗܘܐ ܟܘܠܗ ܠܠܝܐ
JnEph:ActsEastSaints ܣܒܥܐ ܕܟܠܘ ܟܢܫܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܐܬܡ̣ܠܝ ܘܐܫ̇ܬܦܥ ܆ ܘܠܐ ܐܚ̣ܕ ܒܬܪ ܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ̈ ܆ ܡܢ ܬܘܬܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝ̣ܬܪܘ ²ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܣܗܕܘܬܗ ܆ ܡܠܬܗ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܪܓܝܫ ܗܘܐ ܒܬܪ ܒܗܢܐ ܐܓܘܢܐ ܫܠ̇ܡ ܚܝܘܗܝ̣̈ ܒܣܗܕܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܡܟܝܠ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܥܘܢܕܢܗ ܕܓܢܒܪ ܚܝܠܐ ܪܘܚܢܝܐ ܚܒܝܒ : ܟܕ ܬܠܡܝܕܗ ܓܡܝܪܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܙܠܝܩܐ̈ ܕܢܘܗܪܐ ܡ̣̇ܨܡܚܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܥܘܢܕܢܗ ܕܘ̇ܘ ܕܒܝܬ ܩܕܝܫܐ̈ ܡ̇ܠܝܟܐ ܡܘܝܡܢܐ ܐܢܣܛܣ : ܟܕ ܒܬܪ ܝܫܐ ܡܪܐ ܡܝXܪܩܘܠܝXܝܩܘ ܕ ܐܡ̇ܕ ܡܕ ܝܢܬܐ̈ ̈ XX XX XX ܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܥܘܢܕܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܡܪܐ ܆ ܐܬܛܝܒܢ̈ ¹ܐܚܘܬܗ̈ ܥܡ ܒܬܪ ܕܕܘܒܪܝܗܝܢX ܆ ܬܡܢ ܘܘܝ̈ ܒܗ̇ ܒܐܠܟܣܢܪ̣ܪܝܐ . ܘܡܢ