simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܥܠ̣ܬܐ ܩܪܬ ܠܗܘܢ ܕܢܣܬܢܘܢ ܥܠ ܐܣܩܘܪܝܢ ܒܬܪ ܗ̣ܢܘܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܆ ܒܫܠܝܐ ܒܗ̇ ²ܒܡܕܝܢܬܐ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܐܦ ܒܪܗ ܦܓܪܢܝܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܙܘܛܐ : ܘܒܪ ܒܬܪ ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܐܫܬ̣Xܝ ܗܘܐ ܒܥܨܝܢܐ̣ ܘܒܩܛܝܪܐ ܣܓܝܐܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܆ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܗܘܢܝܐ̈ ܢܦ : ܩܘ̣ ܒܬܪ ܒܬܫܡܫܬܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ² ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ . ܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܥܘܢܕܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܆ ܒܗ̇ ܒܣܝܓܬܐ ܟܘܪܚܐ ܘܩܘܡܐ ܥ̣ܒܕ ܒܬܪ ܘܒܠܐ ܕܐܟܣܢܝܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܛܒܗ ܒܟܘܠ ܕܘܟ ܡ̇ܝܒܠܢ ܘܘܘ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫ ܇ ܕܒܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܘ̣ܘܐ ܟܕ ܝܨ̣ ܝܦ ܕܦܘܪܢܣܐ ܒܬܪ ܢ̣ܚܬ ܗܘܐ ܆ ܘܥ : ܒܕ ܘܘܐ ܠܗ ܟܘܪܝܐ ܆ ܘܬܡܢ ܡܣܬܐ ܘܘܐ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܬܠܬ ܕܥܘܢܕܢܗ ܕܗܢܐ ܆ ܐܫܬ̣ܘܝ ܠܪܝܫܘܬ ܒܬܪ ܕܒܪ ܠܘܬ ܡܪܢ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܬܢܢ̣ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ X X ܡܠܟܘܬܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܕܘܟܢܐ ܛܘܒܢܐ ܥܡ ܫܪܟܐ X ܝXX ܒܬܪ ܘܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܪܥܝܢܗ ܡܟܝܠ ܆ ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܢܬ . ܢܗܪ ܘܘܐ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܘܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܗܘܘ ܩܠ ܚܢܓܬܗ̈ . ܘܬܗܪܝܢ ܒܚܫܗ ܘܒܕܡܥܘܗܝ̈ ܕܩܕܡ ܐܠܗܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ : ܐܢ ܚ̇ܙܝܝܢ ܠܗ ܕܡ̇ܚܒ ܆ ܬܘܒ ܗܢ̣ܝܢ̈ ܒܬܪ ܕܢܫܒܘܩ̇ ܥܝܕܘܘܝ̈ ܕܡܝܢ ܩܕܝܡ̣ ܘܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡ̇ܬܩܪܒ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܣܘܪܝܐ ܢ̣ܚܬܢX ܆ ܬܘܒ̣ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܣܠ̣ܩܢܢ . ܒܬܪ ܕܬܪܝܗܘܢẌ ܆ ܠܐ ܢܐܬܐ ܠܕܘܟܬܐ ܕܡܥܡܪܗܘܢ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡ̇ܣܦܪ ¹ܐܢܬ ܆ X ܐܝܟܐ ܡܛܝܒ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ̣ ܐܡ̣ܪ ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܕܠܘܬܗܘܢX ¹¹ X · ܡܛܝܒ ܕܢܗܘܐ . ܐܡ̣ܪܘܢ ܠܗ . ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܫܝܓ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܆ ܪܗܝܒܐܝܬ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܕܝܠܗ ܘܥܠ ܒܬܪ ܟܕ ܠܐ ܕܢܡܠܠܘܢ ܫܒ̇ܩ ܘܘܐ ܠܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܕܢܫ̇ܬ . ܐܠܘܢ . ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܬܬܢܝܐ ܩܝ̇ܡܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܢܗܘܢ ܡܬܓܗܢܝܢ ܆ ܘܡܢܗܘܢ ܒܬܪ ¹ܫܢܬܗܘܢ . ܘܡܬܒܩܝܢ ܗܘܘ ܒܐܚܘܬܐ ܇ ²ܐܝ̇ܕܐ X ܕܦܪܘܫܐܝܬ
JnEph:ActsEastSaints ܕܩ̇ܒ̣ܠ ܝܡܝܢܐ ܕܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܆ ܫ̇ܠܡ ܒܬܪ ܘܡ̇ܩܝ̣ܡ ܠܟܘܠ ܐܢܫ ܒܫܪܪܐ ܥܕܡܐ ܠܫܢܝܐ̈ ܬܠܬ : ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܗ̇ܝ ܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܟ ܫܬ ܫܢܝẌ ܆ ܡܛܘܠ ܕܢܢ ܡܢ ܒܬܪ ܐܘܕܥ ܠܢ̇ ܛܘܝܒܗ ܆ ܕܬܢܝܢܘܬ ܡܛܝ̣ܒ ܗܘܐ ܕܒܐܣܝܐ ܢܥܒܪ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܗܕܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܚܢܢ ܒܗ̇ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܐܫܟܚܢܝܗܝ ܆ ܣ̣ܥܪ ܒܬܪ ܘܥܕܡܐ ܠܩܝܣܪܝܐ . ܘܗܟܢܐ ܗ̣ܦܟ . ܟܕ ܠܐ ܐܢܫ ܝܕ̣ܥ . ܬܘܒ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܗܠܝXܢ ܆ ܠܛܟܣܐ ܕܚܒܝܫܘܬܐ ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪܐ̈ ܢܦܫܗ ܐܝܬܝ ܒܬܪ ܒܥܡܠܝܘܘܢ̣̈ ܒܟܠܗ ܢܦܫܗ ܚܦܝܛ ܗܘܐ . ⁸ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ
JnEph:ActsEastSaints ܗܠܝܢ ܐܪܟܢ ܚܝܪܘ ܠܬܚܬ . ܘܕܡ̇ܥ . ³ܘܐܡ̣ܪ ܠܘܬܝ . ܒܬܪ ܠܗ ܆ ܕܡܢܐ ܗܘ̣ܐ ܠܟ ܕܘܟܢܐ ܝܩܝܕ ܦܓܪܟ ܐܒܘܢ . ܗ̣ܘ ܕܝܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܗܠܝܢ ܣܒܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܢܣܗ̣ ܡܢ ܡܝܦܪܩܛ ܒܬܪ ܗXܘ· ܩܘܪܝܩܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܐܢܫ ܥܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܥܡ̣ܠ :
JnEph:ActsEastSaints ܗܠܝܢ ܬܒܥܝܢ̈ ܡܢܗ̇ ܡܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܆ ¹⁶ܕܕܠܡܐ ܘܐܦ ܡܢ ܬܡܢ ܒܬܪ ¹ܥܠܝܘ̇ ܕܢܣܩܢܗ̇ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܝܢ̈ . . X XX X X ܘܒ ܕܝܢ