simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints . X X XX ܢܙܝܪܘܬܐ ܘܥܢܘܝܘܬܐ ܇ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܘܫܗܪܐ ܘܨܘܡܐ ܒܬܪ ܘܐܦ ܡܫܘܚܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ ܕܢܬ̣ܝܦܐ ܒܪܗܛܐ
JnEph:ActsEastSaints ¹ܚܕܕܐ̈ XXXXXXX ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ . ܟܕ ܢܩܫܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܬܪ ܢܩ̣ܫܘܢ ܆ ܘܟܢܐ ܐ̇ ܬܐ ܗܘܐ ܩܠܐ ܠܘܬܝ . ܟܕ ܪ̈ ܕܦܝܢ ܩܠܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܒܘܚܪܢܐ ܕܢܣܝܢܐ ܢܐ ܚ̣ܝܐ ܆ ܟܕ ܡܘܕܐ ܠܐܠܗܐ . ܟܕ ܐܦ ܒܬܪ . ܘܗܟܢܐ ܗ̣ܘ ܫܘܚܢܐ ܐܬܐܣܝ . ܟܕ ܐܦ ܫܢܝܐ̈ ܬܡܢܥܣܪܐ
JnEph:ActsEastSaints ܓܝܪ ܕܒܐܘܪܚܐ XܘXܕܐ ܕ ܓܢܒܪܘܬܐ : ܘܕܚܝܠܐ̈ ܒܬܪ ܒܥXܩXܒܬܘ̈ XܕܩܕܝXܫܐ ܠܡܪܪ̣ܐ ܚܝܠܬܢܐܝܬ . XܡܢXX
JnEph:ActsEastSaints ܕXܙܒXܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܥܣܪ ܟܕܢ ܢܦܫܗ ܒܥܡܠܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܒܬܪ ܕܟܐܦܐ ܪܡܐ ܕܡܛܝܢ ܗܘܘ ܠܩܘܡܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܕܝܪܐ ܗ̇ܝ . ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܚܫ̣ܡܝܢ ܚܢܝܢ ܘܐܙ . ܠ X ܟܠ ܐܢܫ . ܕܢܬܬܢܝܚ ܆ ܢܦ̣ܩ ܘ . ܘ ܒܬܪ ܣܗܕܐ̈ ܢܐܙܠܘܢ ܢܬܓܗ̇ܢܘܢX . ܘܘܟܘܬ ܐܙܠ̣ܘ . ܟܡܢX
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܡܠ̣ܟܬ ܗ̣ܘܬ ³ܘܘܬ ܆ ܡܓܣܛܪܝܢܐ̈ Xܒܬܪܗ̣ ܘܟܬܝܒܬܐẌ ܒܬܪ ܕܒܥܢܝܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܣܛܦܢܐ ²ܡܫܡܫܢܐ : ܐܦ ܩܕܡ ܕܬܡܠܟ ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܒܕܡܘܬ ܚܝܠܬܢܐ ܘܬܟܝܠ ܥܠ ܡܪܘ ܐܝܟ ܩܕܝܫܐ ܕܘܝܕ : ܓܒܝ ܠܗ ܒܬܪ ܘܘܝ̈ ܠܗ ܨܢܥܬܘܢ̈ ܘܕܡܘܬܗܘܢ̈ ܡܫܟܪܬܐ̈ . ܐܠܐ ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܒܫܘܪܥܬܐ̈ ܡܕܡ ܢܬܬܚܕܘܢ : ܗ̣ܢܘܢ ܠܘܘܢ ܢܕܚܘܢ ܠܘܬ ܒܬܪ ܕܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ . ܘܠܝܢ ܕܟܕX ܠܘܬ ܐܢܫܐ ܢܣܬܥܪ̈ ܢ : X ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܛܐܢܝܢ ⁷ܗܘܘ ܒܗ ܘܡܬܬܦܝܪܝܢ ܒܗ ܘܐܡ̇ܪܝܢ . ܡܪܝ ܦܠܢ ܒܬܪ . ܘܒܬܪܟܢ ܒܟܪܘܡܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܫ̇ܐܠ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܢܫ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܝܢ X ܝܘܡܐ ܆ ܐ . ܬܐ ܘ̇ܝ ܕܫܐ . ܠ ܐܝܟ ܡܠܬܗ X ܕܛܘܒܢܐ̣ ܒܗ ܒܬܪ ܥܙܝܙܬܐ ܆ ܟܕ ܐܦ ܠܘܚܡܐ̈ ܥܠ ܛܘܒܢܐ ܡ̇ . ܬܚܫܠܝܢ ܘܘܘ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܝܢ ܙܒܢܐ ܐܝܟ ܕܥܝܣܪܝܢ ܫܢܝܝܢ̈ : ܕܩܡ ܥܝܠ ܐܣܛܘܢܐ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܘܘܐ ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܒܣܝܡܘܬ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܠܘܬ ܟܘܠ ܐܢܫ ܙܪ̈ ܥ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܕܛܒܗܝܢ̣ ܕܛܘܒܢܝܬܐ̈ ܒܟܠܕܘܟ ܐܫܬܡܥ ⁴ ܆ ܘܕܐܝܟܐ ܒܬܪ ܕܠܡܐ ܒܝܘܡܐ . ܘܗܟܢܐ ܥܒܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗ̇ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܆ ܘܘ̣ܐ ܩܘܛܪܓܐ ܣܓܝܐܐ ܬܘܒ ܥܠܝܗܘܢ ܇ ܡܝܢ ܒܬܪ ܡܢ ܡ̇ܠܟܐ ܦܪܣܝܐ ܫ̣ܐܠ ܆ ܘܐܦ̣ܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܘ̇ܘ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕ̈ ܫܢܝܐ ܕܗܕܐX ¹ܬܫܡܫܬܐ ܪܒܬܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܒܬܪ . ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܩ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܪܝ ܦܠܢ . ܛܢܢܐ . ܘܡܢX
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܘܘ̣ܐ ܛܘܒܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܆ ܗ̣ܘ ܘ̇ܘ ܒܬܪ ܟܕ ܟܠ ܝܘܡ . ܒܗ ܒܬܟܬܘܫܐ ܕܚܠܦ ܘܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܘܘܝ ܘܘܐ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܫܐ . ܠ ܡܢܗ ܕܩܕܝܝܫܐ ܣܪܓܝܣ ܒܬܪ ܘܠܝܢ ܕܝ . . ܠܦܝܝܢ ܗܘܘ ܆ ܚܫܚܬܗܘܢ̈ . ܡܡܠܝܢ ܘܘܘ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܕܚ̣ܝܐ ܛܘܒܢܐ ܆ ܟܕ ܐܬܬܢܝܝ ܘܠܘܬ ܡܪ- ܒܬܪ ܐܘܪܗ̣ ܘܘܟܢܐ ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܦ ܗ̣ܘ ܐ . ܙܠ ܠܕܝܪܘ̈ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܆ ܒܗܢܐ ܪܗ̣ܛܐ ܫ̇ܠܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܬܓܠܙܢܢ ܡܢ ܝܘܬܪܢܐ ܕܚܙܬܗ ܕ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܐܠܗܝܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܐܦܝܣܩܦܐX ܕܕܘܟܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܬܪ ܟܠ ܝܘܡ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ̣ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܘܠܝܢ ܡ̇ܬܚܫܒ ܘܘܐ .