simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܘܝܬ̣ܒܘ ܠܡܣܒ ܒܘܪܟܬܐ ܒܬܪ ܩܘܪܒܢܗܘܢ ܆ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܦܩܢܗ̣ ܕܝܠܗ ܡܢ̇X ܒܬܪ ܩܠܝܠ . ܗܝܕܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܗܠܝܢ ܡܝܬܪܐ̈ . ܒܬܪ ܪܘܚܢܝ̣ܬܐ̈ ܪܗ̇ܛܝܢ ܗܘܘ
JnEph:ActsEastSaints ܬܗܘܐ ܕܬܘܒ ܙܗܝܪܐܝܬ ܒܬܪ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܪܗܛܝܢܢ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܗܘܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܫܘܠܡܗ ܕܪܒܗ ܆
JnEph:ActsEastSaints . ܐܝܠܝܢX ܕܡܢ ܒܬܪ ܫܘܪܥܬܐ ܕܡܦܘܠܬܐ :
JnEph:ActsEastSaints ܘܠܐܝܠܝܝܢ ܕܡܫܬܪܥܝܢX ܡܝܢ ܒܬܪ ܫܘܪܥܬܐ ܕܡܦܘܠܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܡܢܗ̇ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܐܬ̣ܟܪܗ ܗ̣ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܫ̇ܢܝܘ . ܘܡܝܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܥܣܪܐ . ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܕܨܒ̣ܘ ܕܢ̣ܦܩܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܟܕ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܕܫܡ̇ܫܗ̣ ܠܛܘܒܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܡܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫܥܣܪܐ-Ẍ ܕܒܗ
JnEph:ActsEastSaints . ܥܕܡܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܫܢܝܐ̈ ܬܠܬܝܢ ܡܝܢ ܒܬܪ ܬ̇ܘܠܡܕܗ ܆ ܒܥܢܝܢܗ
JnEph:ActsEastSaints ܦܪܘܣ ܠܡ̣ܪܗܛ ܘܠܡܥܡܠ ܒܬܪ ܬܐ ܓܘܪܬܐ ܛܒܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܠܙܒܢܐ ܕܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ ܒܬܪ ܬܘܠܡܕܗ ܆ ܠ̇ܣ̣ܝܘX
JnEph:ActsEastSaints ܡܢܗ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܘܘܟܢܐ ܫ̇ܢܝ ܘܐܙ̣ܠ ܒܬܪ ܬܪܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܘܟܕ ܟܘܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܒܬܪ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܕܨܦܪܐ ܝ̇ܬܒܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܘܘܘ X X ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐ ܆ ܘܡܢ