simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܡܫܬܐ ܕܩܘܢܘܢ ܕXܠܝܐ ܥܕܡܐ ܠܢܩ̇ܘܫܐ ܕܨܦܪܐ ܇ ܘܗܟܢܐ ܒܬܪ ܕܒܟܬܐ ܇ . X X XX X ܩܠܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡܫܬ̣ܡܥ ܗܘܐ ܇ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܡ̇ܠܟܐ . ܒܬܪ ܪܗܛܐ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܆ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ .
JnEph:ActsEastSaints › X X X ܢ̇ Xܠܡܕܒܪܐ ܗܢܐ ܢܦܩ̣ܢܢ›X . ܘܗܫܐ ܠܡܢܐ ܒܥܝܐ ܒܬܪ ܗܘܝ̈ ܠܗ̇ ܟܕ ܐܡܪܢ̈ . ܕܝܕܥܐ ܐܢܬܝ›X ܗܘ ܕܥܠ ܣܒܪܟܝ