simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܩܘܪܒܢܗܘܢ ܆ ܡܢ ܫܠ : ܝ ܥܢܢܐ ܘ̇ܝ ܣܠܩܝ̣ܬ ܕܚܝܠܐܝܬ . ܒܬܪ ܆ ܘܩ . . ܪܒ ܬܡܢ ܩܘܪܒܢܐ ܘܟܕ ܫܩܠ̣ܘ ܘܝܬ̣ܒܘ ܠܡܣܒ ܒܘܪܟܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܩܠܝܠ . ܗܝܕܝܢ ܚܦܝܛܐܝܬ . ܫܪ̣ܪ ܠܘܬ ܐܝܕܝܥܐ̈ ܕܦܠܛܝܢ ܆ ܪ ܒܬܪ . ܟܕ ܫܐ̣ܠ ܡܢ ܐܠܘܐ ܆ ܘܐܬܓܠܝ ܠܗ ܥܠ ܡܦܩܢܗ̣ ܕܝܠܗ ܡܢ̇X
JnEph:ActsEastSaints ܪܘܚܢܝ̣ܬܐ̈ ܪܗ̇ܛܝܢ ܗܘܘ . ܐܢܕܝܢ ܓ : ܕܫ ܘܐܢܢܩܘܣ̈ ܒܬܪ ܗܘܬ ܕܝܪܝܬܐ . ܘܗܟܢܐ ܟܠܗܘܢ ܐܢܫܐ ܗܠܝܢ ܡܝܬܪܐ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܪܗܛܝܢܢ̈ . ܐܠܐ ܡܟܝܠ ܢܫܢܐ ³ܠܡܕܒܪܐ ܕܠܓܘ ܡܢ ܒܬܪ ܆ ܚܕ ܟܡܐ ܗܟܝܠ ܒܩܪܝܒܘܬܐ . ²ܐܦܢ ܬܗܘܐ ܕܬܘܒ ܙܗܝܪܐܝܬ
JnEph:ActsEastSaints ܫܘܠܡܗ ܕܪܒܗ ܆ ܗ̣ܘ ܡܟܝܠ . ܥܡ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܢܨ̇ ܚ ܗܘܐ ܒܬܪ ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܘܒܡܕܢܚܐ ܘܒܡܥܪܒܐ . ܥܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܘܪܥܬܐ ܕܡܦܘܠܬܐ : ܒܗ̇ ܒܗܢܝܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܢܬܒ̇ܠܥܘܢ : ܒܬܪ ܕܬܫܢܝܩܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܫܘܠܡܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܐܝܠܝܢX ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܘܪܥܬܐ ܕܡܦܘܠܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ : ܙܪ̣ ܩ ܠܡܣܥܪ ܇ ܟܕ ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܒܬܪ ܦܓܪܢܝܬܐX . ܘܟܢܐ ܕܝܢ ܘܠܐܝܠܝܝܢ ܕܡܫܬܪܥܝܢX ܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܐܬ̣ܟܪܗ ܗ̣ܘ ܣܒܐ . ܘܐܬܐܠܨ ܕܢܡܘܬ . ܘܩ̣ܪܒܘ ܒܬܪ ܠܘܬܗ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܫܐܕܐ ܆ ܘܐܣܪܘ̣ ܘܢܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ . ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ ܘ̇ܝ ܛܘܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܪܗ̣ܛܗ ܫ̇ܠܡ ܘܐ . ܒܬܪ ܬܘܒ ܆ ܠܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡܛܠ ܥܣܩܘܬܘ̇ ܕܘܕܐ ܫ̇ܢܝܘ . ܘܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܕܨܒ̣ܘ ܕܢ̣ܦܩܘܢ ܆ ܥ̣ܒܕܘ ܠܘܘܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܕܝܢܪܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܐ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܆ ܥ̣ܒܕܘ ܠܗܘܢ̣ ܥܣܪܐ ܥܣܪܐ . ܘܬܘܒ
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܕܫܡ̇ܫܗ̣ ܠܛܘܒܢܐ : ܢܦ̣ܩ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܡܢ ܥܠܡܐ : ܒܬܪ ܒܦܘܠܢܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܐܡ̣ܝܢ ܗܘܐ ܘܐܣܝܪ . ܟܕ ܕܝܢ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫܥܣܪܐ-Ẍ ܕܒܗ ܒܡܕܒܪܐ ܗ̇ܘ ܗܘܬ . ܟܕ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕ ܓܡܝܪܘܬܗ̇ ܓܪ ܓ ¹ܠܚܙܬܗ̇ . ܥܡ ܕܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܬܡܢ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪ̈ . ܪܘܠܐ ܣܓܝܐܐ ܡܝܬܝܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܆ ܘܐܝܟ ܘ̇ܘ ܒܬܪ ܕܡܝܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܟܕ ܥܝ̣ܒܝܢ̣̈ ܘܐܘܟܡܢ̈ . ܥܕܡܐ ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܬ̇ܘܠܡܕܗ ܆ ܒܥܢܝܢܗ ܒܣܝܡܐ ܘܪܘܝܢܝܐ ܗܘ̣ܝܢܢ ܀ ܐܒܘܗܝ ܒܬܪ ܕܦܓܪܗ ܕܠܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܐܝܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܬܠܬܝܢ ܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܬܐ ܓܘܪܬܐ ܛܒܬܐ ܘܝܩܝܪܬܐ ܕܒܘܪܟܬܗ ܕܣܒܐ ܆ ܠܐ ܡܗܡܐ ܘܘܝܬ ܒܬܪ ·X X ܡ̇ܢ ܕܪܬ̇ܚ ܗܘܐ ܪܥܝܢܝ ܡܢ ܟܘܠ ܦܪܘܣ ܠܡ̣ܪܗܛ ܘܠܡܥܡܠ
JnEph:ActsEastSaints ܬܘܠܡܕܗ ܆ ܠ̇ܣ̣ܝܘX ܐܝܕܐ ܕܩܫܝܫܘܬܐ . ܡܛܠ X XX X ܬܡܝܗܘܬ ܒܬܪ ܒܟܠ ܝܘܡ ܡ̇ܫܡܠܐ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܡ̇ܢܥ ܠܙܒܢܐ ܕܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܡܢ ܠܘܬܗ ܥܒ̣ܪܢ ܆ ܐܐ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܡܢ X XX X ܒܬܪ . ܟܕ ܕܝܢ ܚܢ ܠܬܡܢ ܡ̇ܢܥܢ ܘܥܠ̣ܢ ܠܘܬܗ ܘܐܬ . ܒܪܟܢ ܡܢܗ ܆ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܬܪܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܟܕ ܠܐ ܫܡܗ̣ ܘܠܐ ܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܩܕܡܘܘܝ ܘܐ . ܦܝܣܬܗ̣ ܕܢܫܒܘܩ ܠܝ . ܘܘܟܢܐ ܫ̇ܢܝ ܘܐܙ̣ܠ
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܒܚܬܐ̈ ܕܨܦܪܐ ܝ̇ܬܒܝܢ ܘܘܘ : ܘܐܦ ܘ̇ܘ ܕܫܡܐ ܒܬܪ ܡܢ ܨܦܪܐ . ܘܝܕܝܢ̣ ܠܥܕܬܐ ܬ̣ܪܨ . ܘܟܕ ܟܘܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܡܫܬܐ ܆ ܘܡܢ ܘܠܝܝܢ ܕܝܠ̇ܦܝܢ ܗܘܘ ܡܙܡܘܪܐ̈ . ܒܨܦܪܐ ܒܬܪ ܪܡܫܐ ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܙܘܝܪ ܡܢ ܘܠܝܢ ܕܐܫܟܪܝܬܐ̈ ܡܫܡܫܝܢ ܘܘܘ X X