simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܢܬܡܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ . . . . . . ]ܕܬܫܥܐ ܆ ܕܡܣܠܝܐ ܕܦܣܝܩܐ ܐܦ ܡܚܪܡܐ ܬܘ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠXܢܐܝܬ . ܕܐܦ ܠܗ ܠܗܢܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܚܫ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܢܟܢܫܘܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܟܝܬ ܕܩܕܡ ܫܪܐ ܚܝܠܬܢ ܒܟܠ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ : ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܆ ܡܫܒܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ .
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . ܡܘܕܥܐ ܓܝܪ ܠܗܕܐ ܓܠܝܐܝܬ ܆ ܟܠܗ̇ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܇ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐܐܡ̣ܪ̈ ܕܐܠܗܐ ܘܕܒܪܢܫܐ ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܗܕܐ ܆ ܘܠܫܘܡܠܝܐ ܕܡܢ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܆ ܘܠܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܕܗܠܝܢ ܕܒܚܕ ܪܗܛܐ ܫܘܝܐ ܕܠܘܬ ܚܕܝܘܬܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܦܫܝX ܬܘܒ ܘܒܕܓܘܢ ܥܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܟܢܫܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܇ ܠܘ ܡܪܟܒܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܫܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܡܦܪܫܝܢܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ : ܘܠܐ ܒܬܪ ܠܪܗܛܐ ܕܚܕܢܘܬܐ ܇ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̣ܘܐ . ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܦ ܡܢ ܕܝܠܟܘܢ ܬܘܒ ܡܦܝܣ ܐܢܐ . ܟܬ̣ܒ ܗܟܝܠ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܫܘܕܥ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܘܩܕܡ ܘܒܡܚܫܒܬܐ ܆ ܟܕ ܙܒܢܐ ܠܐ ܦ̇ܣܩ ܠܚܕ ܡܢ ܚܒܪܗ . ܥܠ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܦܪܘܒܐ ܆ ܐܦ ܗܠܝܢ . Xܢܐܘܪܓܝ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ
Elia:epLeonḤar ܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ . ܟܕ ⁸⁸ܕܝܢ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܗ̇ܝ ܐ . ܒܬܪ ܇ ܝ . ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܐܘܟܝܬ ܩܢܘܡܐ ܡܫܒܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܇ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . ܘܫܡܥܝܗܝ ܡ̇ܢ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܕܗ̣ܝ ܗ . X ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܟܕܐ̇ܡܪ . ܆ Xܫܬܐܠ ܡܢ ܦܘܠXܢܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܘܟܝܬ ܒܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ : ܘܟܠܗ̇ ܒܬܪ ܬܘܕܝܬܐ ܗܕܐ ܇ ܕܒܚܕ ܟܝܢܐ ܡܪܟܒܐ ܡܫܒܚܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܒܗ ܒܦܘܠܓܐ ܡܟܬܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗ̇ܘ ܕܒܠܝܠ ܒܬܪ . ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܢܫ ܥܕܠ ܗܘܐ ܠܟܘܢ ܥܠܝܗ̇ ܇ ܐܠܘ ܠܐ ܕܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܐܒܪܗܡ . ܘܠܘ ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘ ܕܠܠܥܙܪ ܐܩܝܡ ܇ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ⁴⁹ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܐܒܪܗܡ ܇ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܦܘܠܓܐ ܕܒܬܐܘܪܝܐ . ܒܬܪ ܓܡܝܪܐܝܬ ܫܒܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܪܦܣܩܐ ܟܡܐ ܕܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܡܘܕܝܢܢ · X ܠܗ̇ܘ ܦܫܝX ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܘܠܐ ܡܒܣܪܐ ܇ ܒܬܪ ܡܬܟܢܫܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܗܢܐ ܡܪܟܒܐ ܐܘܟܝܬ ܡܒܣܪܐ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ . ܟܕ ܠܗ̇ܝ ܕܢܛܝܪ ܫܘܚܠܦܐ ܗ̇ܘ . Xܝܟ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܕܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܡܬܬܘܕܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܐܟܡ̇ܢ ܕܒ̣ܛܠ ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܦܣܩܐ ܪܠܬܪܝܢ̈ ܆ ܚܕ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ Xܒܪܡ ܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ . ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ . ܡܪܟܒܐ ܘܠܐܦܫܝXܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܒܬܪ ܘܠܐ ܡܪܟܒܐ ܡܘܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . Xܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܩܢܘܢܐ ܕܫܘܒܚܐ ܬܪܝܨܐ ܩܘܪܝܠܘܗ ܒܬܪ ܟܝܢܝܬܐ ܆ ܐܘܟܝܬ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܒܪܐ ܕܡܒܣܪ ܢܘܕܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ