simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܐܟܡܢ ܕܒ̣ܛܠ ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܦܣܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܆ ܚܕ ܒܬܪ ܡܩܒܠܝܢܢ ܆ X ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡܪܝܢܢ . ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܡܠܝ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܇ ܒܝܬܝܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܒܬܪ ܣܩܘܒܠܝܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܛܟ ܠܗܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܣܡ ܒܣܪܐ
Elia:epLeonḤar ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܡܫܢܝܢܢ ܦܕܝܢܢ ܇ ܗ̇ܝ ܕܛܒ ܣ̇ܓܝ ܡܪܝܪܐ ܘܠܐ ܒܬܪ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܆ ܘܡܢ ܦܘܪܩܢܐ ܐܘܟܝܬ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܥܡ ܡܫܝܚܐ
Elia:epLeonḤar ܕܬܢܐ ܟܐܡܬ ܟܠܗܝܢ ܩܪܝܬܐ̈ : ܐܝܠܝܢ ܕܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܒܬܪ ܪܫܝܥܐ ܆ ܐ . ܒܡܐܡܪܐ . ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܒܪܐ ܇ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܗܕܐ ܆ ܘܠܫܘܡܠܝܐ ܕܡܢ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܆ ܘܠܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܕܗܠܝܢ ܕܒܚܕ ܪܗܛܐ ܫܘܝܐ ܕܠܘܬ ܚܕܝܘܬܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ
Elia:epLeonḤar ܗܟܝܠ ܕܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܦܝܪ ܐܫܬܡܠܝ ܗܠܝܢ ܕܡܦܩܒܪܘܚܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕ ܕܐܡܪܝܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܬܚܘܝܬ ܡܢ ܠܥܠ X ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܘܩܕܡ ܘܒܡܚܫܒܬܐ ܆ ܟܕ ܙܒܢܐ ܠܐ ܦ̇ܣܩ ܠܚܕ ܡܢ ܚܒܪܗ . ܥܠ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܦܪܘܒܐ ܆ ܐܦ ܗܠܝܢ . Xܢܐܘܪܓܝ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬ ܡܫܝܚܐ ܇ ܥܡ ܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܐܒܗܝܬܐ : ܗ̇ܝ ܕ ܒܬܪ ܢܨܝܐ . ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܣܟ ܐܦܢ ܡܚܝܕܐ̈ ܢܬܐܡܪ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬ ܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ X ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܚܢܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܠܗܘܢ ܕܬܪܝܝ̈ . . ܕܐܦܠܐ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܡܬܐܡܪ ܇ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܒܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܚܫ . ܐܡܪ X ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ X ܒܬܪ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܢܬܐܡܪ ܡܫܝܚܐ ܇ ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ . ܟܕ ܓܝܪ ܦܘܠܓܐ ܥܒ̣ܕ ܡܫܡܠܝܐ : ܕܒܟܡܐ ܙܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܢܬܐܡܪ ⁵⁰ܒܗ ⁵ ܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ . ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ . ܡܘܣܦܝܢ ܕܝܢ ܕ ܡܦܠXܢܐܝܬ . ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ ܠܦܣܩܐ ܒܬܪ ܟܝܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܨܒܝܢ ܕܢܚܘܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ . ܡܪܟܒܐ ܘܠܐܦܫܝXܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܒܬܪ ܘܠܐ ܡܪܟܒܐ ܡܘܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . Xܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ : ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܆ ܐܝܕܗ ܢܣܝܡ ܥܠ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܚܝܕܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܢܐܡܪ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ X ܫܪܝܟܐ ܕܝܢ ܠܡܠܬܐ ܬܢܢ . ܆ Xܩ ܠܬܚܘܝܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܣܟ ܐܡ̣ܪ ܐܦܠܐ ܚܕ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܇ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܦܫܝX ܬܘܒ ܘܒܕܓܘܢ ܥܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܟܢܫܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܇ ܠܘ ܡܪܟܒܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܫܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܦ ܡܢ ܕܝܠܟܘܢ ܬܘܒ ܡܦܝܣ ܐܢܐ . ܟܬ̣ܒ ܗܟܝܠ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܫܘܕܥ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܦܢ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܐܡܪܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܇ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܟܠܗ̇ ܩܛܝܓܪܢܘܬܐ ܡܠܝܐ . ܐܦܢ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܬܡܢ ܆ ܕܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܘܟܝܬ ܒܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ : ܘܟܠܗ̇ ܒܬܪ ܬܘܕܝܬܐ ܗܕܐ ܇ ܕܒܚܕ ܟܝܢܐ ܡܪܟܒܐ ܡܫܒܚܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ