simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar X XXX2ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܬܐܡܪ X ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܆ ܐܘ ܪܠܐ ܒܬܪ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܡܫܬܘܕܐ ܕܢ̇ܦܩ ܠܩܘܒܠܢ ܆ ܐܠܐ . Xܩ ܡܢ
Elia:epLeonḤar X ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܐ . ܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܗܕ ܫܪܝܪܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܩܝܡܘ ܇ ܢܬܠ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܐܒܪܗܡ . ܘܠܘ ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘ ܕܠܠܥܙܪ ܐܩܝܡ ܇ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ⁴⁹ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܐܒܪܗܡ ܇ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܕܝܠܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܪܦܪܫܢ̈ ܠܒܪXX ܡܢ ܩܢܘܡܐ ܒܬܪ ܡܢ ܟܕܘ ܇ ܗܢܐ ܕܡܫܬܒܗܪ ܒܗ̇ܝ ܒܬܪܝܨܘܬ ܫܘ ܕܠܐܘܢ· ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܐܡܪܗ ܡܪܟܒܐ ܐܘܣܦ ܆ ܕܠܐ ܡܪܟܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܡ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܐ ܡܪܟܒܐ ܇ ܘܗܫܐ ܡܪܟܒܐ ܠܐ ܡܫܬܓܢܝܢܐܝܬ .
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܐܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܬ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪ ܇ ܡܢܐ ܡܛܠ ܦܘܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܡܨܛܢܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܝܕܥܢܢ ܕܚܕ ܗܘ ܫܘܡܠܝܐ ܆ ܗܦܟܢܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܘܦܠܓܢܢ ܒܬܪ ܕܡܢ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܆ ܘܠܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܕܒܡܚܫܒܬܐ .
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܝܕܥܢܢ ܕܚܕ ܗܘ ܫܘܡܠܝܐ ܆ ܗܦܟܢܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܘܦܠܓܢܢ ܒܬܪ ܦܘܠܓܐ . ܘܕܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗ̣ܝ ܡܢܗ ܫ̣ܡܥ ܟܕ ܐ̇ܡܪXܢܐܘܪܓܝ .
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܝܕܥܢܢ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܡܠܝܐ : ܗܦܟܢܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܆ ܒܬܪ : ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܚܘܝ ܗܟܢܐXܢܐܘܪܓܝ . ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܩܕܡ ܣܡ ܬܚܘܝܬܐ ܗܕܐ ܕܡܬܬܝܬܝܐ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ : ܒܬܪ ܕܩܕܝܡܢ̈ ܐܬܥܗܕܢܢ ܇ ܕܠܘܩܒܠ ܩܕܝܫܐ ܣܘܐ̇X ܥܒ̣ܪ . . ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܦܢ ܒܪܢܫܐ ܢܬܐܡܪ ܥܡܢܘܐܝܠ ܐܦܢ ܐܠܗܐ : ܐܦܢ ܒܬܪ ܆ ܕܒܪܢܫܐ ܐܘ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܐܫܬܠܡ ܘܐܬܢܓܕ ܘܐܨܛܠܒ ܘܩܡ . ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܟܝܬ ܕܩܕܡ ܫܪܐ ܚܝܠܬܢ ܒܟܠ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ : ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܆ ܡܫܒܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ .
Elia:epLeonḤar ܕܐܘܕܝܢܢ ܇ ܕܗܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܪܟܒܐ ܐܘܟܝܬ ܡܒܣܪܐ X ܒܬܪ ܗܢܐ ܟܝܢܐ ܠܬܪܝܗܘܢ ܓܒܐ̈ X ܘܐܝܟܢ ܐ̇X ܟܕ ܠܐܐܫܬܐܠܢܢ
Elia:epLeonḤar ܕܝܠܦܢܢ ܚܕܝܘܬܗ ܘܢܐܡܪ ܒܡܠܬܢ ܇ ܐܠܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܡܟܬܪ ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܕܠܐ ܣܘܦ ܇ ܠܘ ܗܟܢܐ ܢܫܬܘܕܥ ܒܝܕܥܬܢ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܕܥ̣ܒܪ ܡܪܗܛܐܝܬ ܥܠ ܣܘXܢܐܐ ܕܗܠܝܢ . ܡܬܐܡܪܢ̈ ܒܬܪ ܐܒܐ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܐܘ ܡܥܐ ܇ ܕܦܓܪܐ ܢܬܒܣܪ ܘܢܬܒܪܢܫ .
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܗܟܝܠ ܕܩܒܠ ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܣܘܩܢܣܘܣ : ܘܒܗ̇ ܫܪܪ ܠܗܠܝܢ ܒܬܪ ܢܐܙܠ . ܟܕ ܡܕܡ ܚܕܬ ܥܠ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܬܪܝܨܐ ܠܐ ܢܘܣܦ X
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܚܕ ܟܝܢܐ X XX28ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܡܘܕܝܢܢ . ܒܬܪ ܡܕܡ ܠܓܡܪ ܡܢ ܗܕܐ ܚܣܪܐ ܇ ܚܕܝܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܠܗ̇ ܐܬܟܢܫܘ .
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܡܦܪܫܝܢܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ : ܘܠܐ ܒܬܪ ܠܪܗܛܐ ܕܚܕܢܘܬܐ ܇ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̣ܘܐ . ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܐܟܡ̇ܢ ܕܒ̣ܛܠ ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܦܣܩܐ ܪܠܬܪܝܢ̈ ܆ ܚܕ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ Xܒܪܡ ܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ . ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܐܟܡܢ ܕܒܛܠ ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܦܣܩܐ ܪܠܬܪܝܢ̈ ܆ ܚܕ ܒܬܪ ܡܩܒܠܝܢܢ ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡܪܝܢܢ . ܡܢ