simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܩܠܝܠ ܟܕ ܠܘܩܒܠܢ ܡ̇ܬܚ ܗܟܢܐ X ܡܛܠܗܢܐ ܢܣܪܚ ܠܗܘܢ ܒܢܬ̈ ܒܬܪ ܕܡܒܣܪ ܆ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܡܫܘܕܥܢ ܓܠܝܐܝܬ . ܟܬ̣ܒ ܗܟܝܠ
Elia:epLeonḤar ܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ . ܟܕ ⁸⁸ܕܝܢ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܗ̇ܝ ܐ . ܒܬܪ ܇ ܝ . ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܐܘܟܝܬ ܩܢܘܡܐ ܡܫܒܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܇ ܡܢ