simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܝܠ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܦܬܓܡܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܐܠ̣ܦ ܠܢ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܒܬܪ ܘܠܚܪܬܐ ܐܝܟܢ ܚܢܝܥܐܝܬX ܡܒܟܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܕܘܝܪ . . X ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܣܬܩܡܬ ܗܘܬ ܦܪܬܙܡܝܐ ¹ܗ̇ܝ ܐ̇ܝܕܐ ܕܚܪܝܩܐ ܗܘܬ ܒܬܪ ܥܠܝܗ̇ : ܕܐ̇ܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܚܫ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . [X]ܡܢ
ComGenExod ܗܠܝܢ ܬܢ̇ܐ ܝܘܒܠ ܫܪܒܬܗܘܢ̈ ܘܕܒܐܝܠܝܢ ܐܪܥܬܐ̈ ܐܬܝܒܠܘ ܒܬܪ ܕܐܬܐܡܕ̇ ܚܡ ܕܝܢ ܟܕ ܡܨܥܝܐ ܗܘܐ . ܟ̇ܢܝܬܗ ܚܛܝܬܗ ܙܥܘ̇X .
SevAnt:CathHom ܩܠܝܠ̇ ܦ̣ܩܕ ¹ܠܗ Xܡܘܫܐ ܒܡܕܒܪܐ : XXXX XX ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܐܠܗܝܐ̈ . ܘܟܕ ܗܕܐ . ܒܙܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܡܪ ܐܬܦ̣ܩܪ̣ܬ ܆
SynWestSyr ܕܡܬܬܣܝܡܐ ܒܡܐܢܐ ܩܕܝܫܐ . ܘܣ̇ܠܩܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ . XXX ܒܬܪ ܥܠܝܗ̇ ܫܠܝܛ ܥܕܡܐ ܕܬܬܓܠܐ ܐܢܐܦܘܪܐ . ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܠܐ ܫܠܝܛ
P:Deut [AB] ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ : ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܠܗܘܢ : ܘܢܦܠܘܚ ܐܢܘܢ . ܠܐ ܒܬܪ . ܘܬܗܘܐ ܐܬܐ ܘܬܕܡܘܪܬܐ ܕܐܡܪ ܠܟ : ܘܢܐܡܪ ܠܟ ܕܬܐ ܢܐܙܠ
SergStyl:epLuqJew ܒܬܪ ܥܕܡܐ ܠܡܫܝܚܐ . ܘܕܡܫܝܚ ܐ ܘܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܗ . ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܘܕܝܥܩܘܒ ܘܕܝܘܣܦ . ܘܕܡܘܫܐ . . ܬܫܥܝܬܐ : XܝXXX ܘܕܫܪܟܐ
JnEph:ActsEastSaints ܘܕܬ . ܗܘܢ ܆ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܬܓܘܙܠ ܥܠܝܗܘܢ ܐܬܘܢܐ ܒܬܪ ܬܘܒ ܕܟܕ ܢܡ̇ܠܘܢ ܒܗܘܢ ܒܥܘܡܪܐ̈ ܫܢܝܐ̈ ܫܒܥ ܘܦܠܓܗ̇ ܡܢ
SevAnt:CathHom ³ܦ̣ܪܣܐ ܬܪܝܢܐ ܆ ܪܬ̣ܚܬܘܢ ܒܠܒܟܘܢ ܆ ܘܣܓ̇ܝ ܒܙܒܢܗ̇ ܒܬܪ - ܩܪܝܬܗ̇ : ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ̇ ܡ̣ܫܟܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܫܠܡܘܬܐ ܘܐܟܚܕܐ ܂ X XX ܬܘܕܐ ܩܢܘܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܇ ܒܬܪ ܇ ܘܢܩ̇ܪ-ܒ ܕܫܥܬܐ ܠܡܫܡܥܬܐ ܠܐ ܡܢܦܩܬܐ ܇ ܕܡܨܝܐ ܡܢ
BarKoni:ScholUrm ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܝܕܥܬ ܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܠܚܪܬܐ ܒܬܪ ܐܢܝܢ : ܘܡܢ ܡܠܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܠܘܬܗܘܢ ܐܬܟܬܒ . ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܡ̣ܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܡܬ̣ܒܥܝܐ ܠܝ ܢܒܝܘܬܐ ܕܠܠܐ ܝܕܝܥܬܐ̈ ܒܬܪ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܇ ܕܡܫܝܚܐ ܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܐܬܩܝܡ ܡܢ
Chron1234 ܐܚܘܗܝ ܣܝܦ ܐܠܕܝܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܥܒܕܘ ܐܘܪܗܝܐ̈ ܒܬܪ ܠܡܠܟܘܬܐ ܠܒܪ ܕܕܗ ܇ ܥܙ ܐܠܕܝܢ ܐܚܝܕܐ ܕܡܘܨܠ ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܡܠܟ
Sahd:memSolitar ܡܪܢ . ܠܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܗܕܐ ܠܐ ܥܒܕ . ܐܠܐ ܟܠ ܝܘܡ ܡܬܦܪܣ ܒܬܪ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܠܡܬܠ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܇ ܘܠܡܣܒ ܨܠ̣ܝܒܗ ܘܠܡܐܙܠ
SynWestSyr ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܐܢܫ ܐܢܫ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܘ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܇ ܒܬܪ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܪܥܘܬܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܠܐ ܢܐܙܠ
BarAphton:ActsSev ܗܠܝܢ ܆ ܒܦܣܩܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܩܛܝܪܐ ܕܥܡܐ ܠܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܒܬܪ ܠܗܠܝܢ ܕܫܘܝܢ ܘܢܥܬܕ ܐܢܘܢ ܕܢܩܕܡܘܢ ܢܟܪܙܘܢܝܗܝ . XX XX
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܢܦ̣ܫܢܢ ܂ ܘܡܚܢ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܬܘܪܝܐ ܕܡܫܬܡܗ ܫܒܛܐ ܒܬܪ Xܢ ܘܢܐ ܒܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܛܝܒܘܬܗ ܂ ܫܚܠܦ ܠܢ ܕܝܢ ܐܦ ܢܓܕܐ̈ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܘܪܥܬܐ ܕܡܦܘܠܬܐ : ܒܗ̇ ܒܗܢܝܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܢܬܒ̇ܠܥܘܢ : ܒܬܪ ܕܬܫܢܝܩܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܫܘܠܡܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܐܝܠܝܢX ܕܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܝ ܗܟܝܠ ܕܚܘܝ ܪܒܘܬ ܚܘܒܗ ܕܠܘܬܗܘܢ ܃ ܠܘܩܕܡ ܒܙܢܐ ܕܝܬܝܪ ܒܬܪ ܗܘ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܒܕܘܟܬ ܫܒܫܬܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܦܠܐܬܗ ܕܡܪܢ ܂ ܡ̣ܢ
SevAnt:CathHom ܫܒܬܐ ܫ̇ܪܝܢ ܚܢܢ ܠܨܘܡܐ : ܡܫ̇ܪܝܢ ܚܢܢ ܒܚܕܘܬܐ ܆ ܟܕ ܥܝܕܐ ܒܬܪ . ܡܛܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܇ ܘܟܕ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ̇ ܘܠܘ ܒܪ ܗ̇ܘ ܕܡܢ