simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul : ܐܚܪܢܝܬܐ̈ : ܗܠܝܢ : ܟܕ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ . ܘܒܪܐ ܒܬܪ ܠܗ . ܟܬܒ : ܓܝܪ : Xܗܘ : ܟܕ : ܗܘ : ܡܠܦܢܐ : ܒܗ : ܒܗ : ܒܡܐܡܪܐ :
SevAnt:LuqJul : ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ : ܟܕ : ܐܢܐ : ܐܙܠܬ : ܠܡܕܝܢܬ : ܡܠܟܘܬܐ : ܒܬܪ : ܕܦܪܘܛܪܝܣ : ܘܕܗ̇ܘ : ܕܒܬܪܗ : ܠܪܗܘܡܐ : ܐܘܒܠܗ : ܘܡܢ :
SevAnt:LuqJul : ܚܕܝܘܬܐ : ܠܐ : ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ : ܘܡܥܠܝܢ ܐܝܟ ܕܒܚܣܝܪܘܬܐ ܒܬܪ : ܕܡܦܠܓܝܢ : ܠܗ̇ܘ : ܚܕ : ܡܫܝܚܐ : ܠܬܪܝܘܬ : ²ܟܝܢܐ̈ : ܡܢ :
IsaacAnt:memHom : ܟܠ ܕܐܡܪ ܬܘܪܨܐ ܣܩܪܘܗܝ ܀ ܡܢ ܝܫܘܥ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ : ܟܠ ܒܬܪ ܢܐܚܘܕ ܒܩܢܘܡܢ : ܘܚܣܕܐ ܕܐܢܫܐ ܠܐ ܢܕܚܠܢ . ܕܡܢ ܡܪܢ ܒܬܪ
SevAnt:LuqJul : ܡܥܗܕܢܘܬܗ : ܕܠܐ : ܬܪܝܨܘܬܐ : ܐܬܬܘܣܦ : ܡܢ : ܢܟܦܐ : ܒܬܪ ܠܗ : ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ : ܕܡܢ : ܫܘܪܝܐ : ܠܐ : ܫܦܝܪ : ܐܬܟܬܒ : ܘܡܢ :
SevAnt:LuqJul : ܡܦܩ : ܒܪܘܚܐ : ]ܘܐܬܬܣܝܡܘ ¹[ܓܠܝܐܝܬ : ܡܬܚܘܐ : ܒܬܪ : ܦܬܓܡܐ̈ : ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ : ܗܢܘܢ : ]ܕܐܬܘ : ¹[ܡܢ : X
SevAnt:LuqJul : ܣܗܕܘܬܐ̈ : ܕܝܠܗ : ܕܩܕܝܫܐ : ܐܪܐ ܡܣܬܒܪܐ ܠܟ ܕܡܒܪܐ ܠܗ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܚܫܘܫܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܡܚܝܕ ܗ̣ܘܐ . ܘܬܘܒ : ܡܢ :
SevAnt:LuqJul : ܣܪܝܩܬܐ̈ : ܪܕܦ : ܘܐܬ̇ܐ ܨܝܕ ܦܚܐ̈ : ܕܡܘܬܐ : ܒܕܓܘܢ ܚܢܢ ܒܬܪ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܘܐܡ̇ܪ ܀ ܗ̇ܘ : ܕܡܥܒܕ : ܡܠܘܐܐ : ܟܠܫܢܐ : ܕܓܠܐ :
SevAnt:LuqJul : ܩܝܡܬܐ : ܡܟܝܠ : ܦܓܪܐ : ܠܐ : ܡܬܚܒܠܝܐ : ܩܢܐ : Xܪܢ : ܒܬܪ : ܕܝܢ : ܠܗ̇ܝ : ܕܐܡ̣ܪ : ܩܘܪܝܠܘܣ : ܗܘ ܕܥܡ ܩܕܝܫܐ : ܝ ܕܡܢ :
SevAnt:LuqJul : ܩܝܡܬܐ : ܕܡܝܬܐ̈ : ³ܗ̣ܘܐ : ⁴ܒܟܠ ܕܘܟ ܐܡ̣ܪ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ : ܫܘܐܠܐ : ܕܬܡܢܝܐ : ܡܦܢܐ : ܦܬܓܡܐ : ܗܟܢܐ : ܕܕܝܢܐ : ܡܢ :
SevAnt:LuqJul : ܩܦܠܐܘܢ : ܗܠܝܢ : ܦܣܩ : ܗ̇ܘ : ܕܠܩܘܒܠܐ . ܚܝܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܟܕ ܒܬܪ ܕܡܢ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦܣܩ ܡܢ ܩܦܠܐܘܢ ܡܬܝܕܥ . ܡܠܐ̈ : ܕܡܢ :
JulRom [ . . ]ܦܠܓ [ . . . ]ܐ[ . . . . . . . . . . . ] ܒܬܪ ܕܢ ܚܫܝܫܘܬܗ ܘܟܪܝܘܬܗ [ . ]ܗ ܐܫܝܕܐ ܗܘܬ   [ܥܠ] ܦܪܨܘܦܐ
EliaNis:Chron [̣ܚܫܐ̈ 1ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܬ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܫܢܬ ܬܢXܬܝXܐX ܘXܢܬܝܢ ܒܬܪ ܕXXܢX ܂ ]ܪܘ ܢܝܩܝX ܂ ܝ ܒܗ̇ ܩܛ̣ܠ [ܦܝ[ܠܛܘܣ ܢܦܫܗ
ChronMin [ܚܕ ܝܘܡܐ ]ܠܡܘܬܗ ܕܝܘܠܝܐܢܘܣ ܆ ܘܐܫܬ̇ܠܛ ܝܪܚܐ̈ ܂ ܙ ܂ ܒܬܪ [ܒ ܂ ܀ ܝܘܒܝ]ܐܢܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܒܝܘܡܐ ܂ ܕܟܙ ܂ ܒܬܡܘܙ ܐܡܠܟ ܃ ܝ ܂
ChronMin [ܫܓܘ[ܫܝܐ̣ ܂ ܫܪ̣ܬ ܕܢܗܘܐ ܗܘܪܩܢܘܣ ܪܫ ܟܗܢܐ̣̈ ܒܬܪ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܗܕܐ ܗܘ̣ܬ̣ ܂ ܐܬܚܪܝܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܣ̇ܓܝ ܂ ܘܡ̣ܢ
ComGenExod ]ܕ[ܬܢ̣ܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܐܡ̇ܪ : ܕܚܙܬ ܠܡ ܐܢܬܬܐ ܒܬܪ ܠܗ ܒܕܝܘܐ̈ ܐܘ ܒܡܐ ܕܗܝ ܨܒܘܬܐ ܘܕܚ̇ܠ . [6]ܢܒܝܐ ܗܟܝܠ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ]ܕܡ[ܢ ¹ܒܬܪ ² ܙܥܘܪܝܬܐ̈ . ]ܒܬܪ ܗ[ܠܝܢ ³ܕܩܕܡ ܐܬܐܡܪ ܒܬܪ ܕܢܣܝܒܪܘܢ . ܐܠܐ ܕܢܦܠܘ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ]ܕܐܦ ¹[ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom o ܝ̣ܝܝܝ ܘXXܝ Xܡܪ̇ܩܘܣ ܟܬ̣ܒܝ ܇ ܕܡܢ ܬ̇ܪ ܚܫܡܝܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܐܟ̣ܬܒ . ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܓܝܪ ܆ ܠܐ ܡܬܘܡ ܡܬܚ̣ܙܐ ܕܐܡ̣ܪ ܇ ܕܡܢ
BarKoni:Schol X - ܓܝܪ ܂ XXܘ ܂ XXܘX X - ܂ ܝXܢܠ ܕܝܪXܐ Xܘܒ ܂ ܬܪܝܢ ܒܬܪ ܪܚܝܡܬܐ ܂ 20ܝܕܝܕܐ̣ ܪܚܝܡܐ ̤2ܙܢܓܐ̣ ܣܕܝܪܘܬܐ ܂ Xܢ
JacSer:memLuqJews X ---- ³ܠܝXܙ̈ ܝܩܘܬܐ XX -- ²ܘܛܘܝܝܝ -- ܕܝܠܗ XXX -- ܒܬܪ ܨܠܡܐ ܠܙ ܩܝܦܘܬܐ . XX XX 1 . X -- ⁵ . ܡܢ X . ܝ . -- ⁴ X 1ܝ