simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܪܢ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܂ ܗܢ̇ܘ
Tim1:Epist ܣܪܗܒܬ ܚܣܝܘܬܟ ܂ ܒܬܪ ܒܬܪ ܓܝܪ ܘܒܐܝܕܐ
BarṢal:ComGosp ܘܗ̇ܘ ܕܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܂ ܘܗ̇ܘ
BarṢal:ComGosp ܡܬܢܨܒ ܒܦܪܕܝܣܐ ܀ ܒܬܪ ܕܫ̣ܠܡ ܡܠܐ̈ ܕܥܠ
BarṢal:ComGosp ܕܡܬܝ ܂ ܕܐܚܪܝܐ ܒܬܪ ܬܐܘܡܐ ܛܟ̣ܣ ܗ̣ܘ
BarṢal:ComGosp ܫܪܝܪܐܝܬ ܩ̣ܡ ܘܐܬܢܚܡ ܒܬܪ ܕܒ̣ܠܝ ܂ ܘܐܬ̣ܐ
Babai:BookUnion ܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܃ ܘܒܗ̇ܝ
Babai:BookUnion ܠܡܣܟܢ̇ܐ ܃ ܘܢܟܣ ܒܬܪ ܨܘܬܐ ܠܒܝܫܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ
Chron1234 ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܕܒܪ ܠܛܝܝܐ̈ ܪܒܚܝܠܐ
Chron1234 ܦܩܘܕ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܐܫܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܣܒܗ̇
Chron1234 ܕܐܡܪ ܃ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܫܬܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܢܬܩܛܠ
Chron1234 ܒܠܥ ܠܟܠܗܘܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܃ ܘܒܚܪܬܐ
Chron1234 ·ܡ · ܀ ܒܬܪ ܐܗܘܪ ܐܫܬܥܒܕܘ ܥܒܪܝܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܗܢܐ ܐܠܗܝܐ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܕܫܢܝܐ̈ ܬܠܬܝܢ ܡܝܢ ܒܬܪ ܬ̇ܘܠܡܕܗ ܆ ܒܥܢܝܢܗ
Chron1234 ܦܣ̣ܩ ܕܩܢܗ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܂
Chron1234 ܚܣܢܐ ܕܙܝܕ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܕܗ ܗܘܐ ܠܓܘܣܠܝX
Chron1234 ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܐܒܕܘ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܐܟܡܐ
Ps-Zach:EccHist ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܝܒܢ
Ps-Zach:EccHist ܘܬܠܬܐ ܂ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪ·ܐ ܒܬܪ ܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܕܝܣܩܘܪܣ