simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܦܘܪܫܢܐ ܕܡܢ ܦܓܪܐ ܡܫܬܒܩܢ̈ ܕܢܫܡܫܢ̈ ܠܒ̣ܝܫܐ̈ ܆ ܒܬܪ ܇ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝ̣ܫܐܝܬ ܣ̣ܥܪܝܢ̈ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܇ ܟܕ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ . ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܣܢܝܩ ܗ̣ܘܐ ܡܟܝ ܦܓܪܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܘܕܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܣܝܒܪܬܐ . ܠܘ ܡܛܠ ܣܘܢܩܢܐ ܗܟܝܠ ܐ ܘܐܫܬܝ ܡܢ
SynOr ܕܐܬܒܪܟ ܡܢܗܘܢ ܕܘܝܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܙܠ ܠܐܬܪܗ . ܘܦܢܘ ܘܐܬܘ ܒܬܪ ܘܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܘܡܪܝ ܟܘܣܪܘ ܘܡܪܝ ܩܪܕܓ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ . ܘܡܢ
IšoAdiab:Epist ܩܠܝܠ ܟܬܝܒܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܚܣܝܘܬܟ ܆ ܕܦܓܥܐ ܟܡܝܪܐ ܥ̇ܒܕܐ ܒܬܪ ܘܡܝܒܠܢܐ ܃ ܠܡܦܢܘ ܠܚܣܝܘܬܟ ܡܕܡ ܕܚ̇ܫܚ ܕܢܬܦܢܐ ܃ ܢܩܦܬ
JnEph:EccHist ܒܬܪ ܟ̇ܢ̣ܫܢ ܘܣ̣ܕܪܢ ܐܝܢ̈ ܠܬܫ̣ܥܝܬܐ̈ ܥܕܬܢܝܬܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܕܡܠ̇ܟܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܫ̇ܪܝܢܢ ܆ ܘܗܝ̇ܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗ̇ܢܘܢ ܣܝ̇ܡܝܢܢ ܃ ܟܕ ܡܩܕܡܝܢܢ ܠܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܒܬܪ ܣܓܝܐܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܢ ܘܕܫܠܝܚܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܃ ܐܦ ܠܗܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܒܚܬܐ̈ ܕܨܦܪܐ ܝ̇ܬܒܝܢ ܘܘܘ : ܘܐܦ ܘ̇ܘ ܕܫܡܐ ܒܬܪ ܡܢ ܨܦܪܐ . ܘܝܕܝܢ̣ ܠܥܕܬܐ ܬ̣ܪܨ . ܘܟܕ ܟܘܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܐܝܣܚܩ ܆ ܫܒܥܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܘܚܝܐ ܐܒܪܗܡ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܐܝܣܚܩ ܂ ܘܚܝܐ ܐܒܪܗܡ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܫܡܥܘ ܡܠܬܗ ܐܡܪ̣ܘ ܠܐܢܬܬܐ ܗ̇ܝ . ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܠܬܟܝ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܣܬܥܪܬ . ܟܕ ܓܝܪ ܐܢ X ܫܡܪܝܐ̈ X ²ܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܗܠܝܢ ܐܬܩܪܝܘ ܘܐܬܝܕܥܘ ܩܕܡ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܒܬܪ ܕܝܠܗܘܢ ̤ ܡܛܠ ܪܘܫܥܐ ܡܕܝܢ ܘܓܘܕܦܐ ܕܕܐܝ ܟ ܗܟܢܐ ܝ ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ X Xܝ̇ܝ ܂ ܕܐܬܒܛܢ ܒܟܪܣܐ ܘܗܘ̣ܐ ܒܗ̇ ܐܦ ܗ̣ܘ ܐܟܘܬܢ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܠܥܠܡܐ ܠܐ ܡܬܐܡܪ ܕܥܠ̣ ܡܛܠ ܕܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܡܥܘܢ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܝ ܕܠܐ ܬܗ̣ܘܐ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܒܬܪ ܂ ܝܕ ܝܡܐ ܣܦܪ ܡܐ ܥܠ ܡ̇ܢܐ ܡܠܐܟܐ ܠܐ ܐܠܦܗ ܃ ܐܠܐ ܦܩܕ ܕܢܫܕܪ
ChronMin ܕܐܚܪܡܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ·X ܝ X ܐܘܣܒܝܣ ܩܒܠܘ ܐܢܘܢ ܃ · ܒܬܪ ܂ ܘܐܚܪܡܘܗܝ ܠܐܪܝܘܣ ܂ ܘܟܬܒܘ ܠܡܕܢܚܐ ܘܐܘܕܥܘ ܪ-ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܪܡ̣ܙ ܕܠܐ ܡܕܡ 0ܝ ܡܣܬܟܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܬܠܡܝ̈ ܐ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܒܬܪ ܚܡܪܐ ܝܬܝܒ ܗܘ̣ܐ ܕܢܫܪܪ ·XXXܝ · ܡܠܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܆ ܘܡ̣ܢ
Ps-Zach:EccHist ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܐ̈ ܕܓܠ ܦܝܪܘܙ ܘܥܬܕ ܝ ܩܪܒܐ ܂ ܘܥܠ ܗܘܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܡܬܟܢܫ ܂ ܘܕܫܪܟܐ ܕܗܘܢܝܐ̈ ܐܫܬܪܝܘ ܕܢܥܠܘܢ ܠܐܬܪܗܘܢ ܂
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܣ̇ܝܡ ܢܡܘܣܐ . ܘܟܠܝܢܐ ܆ ܐܦܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܡܫܟܚܢ̈ ܒܬܪ ܣܥܘܪܘܬܐ ܆ ܕܥܬܝܕ ܕܢܬܒ̇ܙܚ ܒܫܟܝܪܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܡܢ
JacSer:mem6DaysDay2 ܚܕ ܪܡܫܐ̈ ܘܨܦܪܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܬܬܚܡܘ ܡܢ ܒܪܘܝܐ ܪܕܐ ܗܘܐ ܥܠܡܐ ܒܬܪ ܡܬ̣ܝܥܢܝܢ ܗܘ ܥܠ ܗܢܐ ܘܗܐ ܠܒܝܟܝܢ ܠܗ̇ ܠܐܘܪܚܐ ܘܐܬܝܢ ܚܕ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܕܝܢ ܇ ܠܐ ܡܦܪܫܝܢܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܃ ܘܐܦܠܐ ܒܬܪ ܕܠܚܕܝܘܬ ܐ ܃ ܝ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܗ̣ܘܬ ܂ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܝܕܥܬܟ ܀ ܐܝܟ ܕܠܪܚܝܠ ܘܠܠܝܐ : ܡܕܟܬܗ̇ ܡܪܝ ܠܒܪܝܬܟ . ‏ ܒܬܪ : ܐܘ ܥܘܡܩܐ ܕܟܠ ܚܟܡܬܐ̈ . ‏ ‏ܐܦ ܠܝ ܚܘܐ ܕܠܐ ܐܠܐܐ : ܠܡܪܗܛ
SevAnt:CathHom ܥܡ . ܠܐ ܆ ܠܘܬ ܥܒ̇ܕܐ ܕܝܬܝܪ ܥܡܝܩ ܡܢܗ̇ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܬܘܒ ܒܬܪ . ܘܬܘܒ ܝ̇ܨܦ ܗܘܐ ܚܦ̣ܪܐ . ܘܟܕ ܐܢܝ̣ܚܐܝܕܘܗܝ̈ ܬܘܒ ܡܢ