simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦܗܘܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ : ܒܬܪ ܩܕܡ ܚܪܝܦܘܬ ܥܝܢܐ ܕܝܕܥܬܗ . ܡܢ ܕܐܡ̣ܪ ܗܟܝܠ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ : ܡܐܬܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ . ܘܚܝܐ ܦܠܓ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ . ܘܚܝܐ ܦܠܓ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܫܠܡ ܐܓܘܢܐ̈ ܕܠܘܬ ܣܛܢܐ ܇ ܘܙܟ̣ܐ¹⁵ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܟܠܗ̇ ܒܬܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ̣ ܘܫܡܫܘܗܝ . ²ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܒܚܘܗܝ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܢܐ ܨܠܝXܐ ܃ X ܐܝܟ ܕܡܚܘܐ ܝܘܣܝܦܘܣ ܘܐܦܪܝܩܝܢܘܣ ܐܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܠܪܫܢܘܬܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܂ ܪܫ̇X Xܐ ܠXܘܢ ܒܨܘܪܬܐ ܝXܢ ܠܬܢܬ
EliaNis:Chron ܚܕܕܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܦܫܝܛܬܐ̈ ܘܚܕܐ ܟܒܝܫܬܐ ܂ ܐܘ ܚܕܐ ܒܬܪ ܐܪܒܝܬܐ̈ ܦܫܝܛܬܐ̈ ܒܬܪ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܟܒܝܫܬ̈ ܐ
Eph:ComGen&Exd ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܘܫܕܪ ܥܠܘܗܝ ܠܡܝܬܝܘܬܗ . ܝXXX ܣܥܪܐ ܒܬܪ . ܐܬܚܦܝ ܡܛܠ ܝܘܣܦ ܦܘܫܩܗܘܢ ܀ ܡ̣ܢ ܕܥܗܕܗ ܕܝܢ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ