simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܃ ܗܘ̣ܐ ܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܥܒܕܢ ܚܢܢ ܇ ܘܚܬܝܬܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝX ܐܡ̣ܪܢܢ ܀ ܡ̣ܢ
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܬܚܘܝܬܐ . ܐܝܬ ܐܢܫܐ ܕܐܡܪܝܢ̈ ܕܒܡܣܒܪܢܘܬܐ ܚܫ ܒܬܪ ܚܪܝܢܐ ܬܗܘܐ ܬܚܘܝܬܐ ܕܩܝܡܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܗܫܐ . ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ ܥܕܡܐ ܠܛܪܝܣܩܕܩܛܐ ܘܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܦܓܪܐ ܇ ܟܕ ܡܣܟܐ ܐܢܐ ܠܒܝܬܐ ܩܒܪܝ . . . . XX X X X ܟܬܪ X ܕܝܝܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܪܝܐ ܀ X13 ܝܛ ܀ ܠܐ ܬܨܠܐ ܐܕܢܐ ܠܫܡܥܐ ܆ ܒܟܠ ܙܒܢܐ ܠܟܠ ܒܬܪ ܐܝܟ ܠܐܠܗܐ . ²⁴⁴ |ܗ̣ܢܘܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܥܠܬܐ ܆ ܕܗܘܝܟ
Sahd:BookPerf ܡܪܢ ܇ ܕܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܢܣܬܪܩ . ܕܠܐ ܢܬܥܘܟ ܡܢ ܥܡܠܐ X ܕܦܘܠܚܢܗ ܒܬܪ ܝX X12]ܣ̇ܓܝ ܓܝܪ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܠܡ̇ܢ ܕܫܩ̣ܝܠ ܙܩܝܦܐ ܘܪܗ̇ܛ
ComGenExod ܕܫܩܠܝܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܬܢܛܪ ܐܝܠܢܗܘܢ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ . ܒܬܪ ܡܥܕܝܢ ܦܠܚܐ̈ ܠܡܣܒ ܘܠܡܫܪܒܘ ܒܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܢ
JacSer:Epist ܗܢܐ ܟܠܗ ܠܘܒܒܐ ܂ ܣ̇ܦܩܐ ܓܝܪ ܥܠܬܐ ܕܥܡܠܝܟܝ̈ ܕܬܒܝܐܟܝ ܒܬܪ ܂ ܐ̤ܢܐ ܡ̇ܦܩܒܪܘܚܐ ܢ̇ܗܘܐ ܠܢ ܟܕ ܢܗܡܐ ܡܢ ܙܕܝܩܘܬX ܂ ܡܢ
ChronMin ܕܣܠܩ ܠܪܘܡܝ ܡܢ ܐܢܛܝܟ ܡܛܠ ܣ̇ܝܡܘܢ ܚܪܫܐ ܕܡܛܥܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܟܗ ܂ ܘܝܪܚܐ̈ ܂ ܒ ܂ ܘܝܘܡܬ̈ ܐ ܓ ܂ ܂ ܂ ܟܕ ܐܟܪܙ ܡܠܬ ܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ
P:Josh [AB] ܝܘܡܐ : ܟܕ ܐܟܠܘ ܡܢ ܥܒܘܪܐ ܕܐܪܥܐ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܬܘܒ ܡܢܢܐ ܒܬܪ : ܘܩܠܝܬܐ̈ ܐܟܠܘ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ . ܘܐܫܬܩܠ ܡܢܢܐ ܡܢ
P:Sam [AB] ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܘܢܒܘܙ ܒܗܘܢ : ܥܕܡܐ ܕܢܗܪ ܨܦܪܐ : ܘܠܐ ܢܫܒܘܩ ܒܬܪ ܠܡܪܝܐ : ܘܫܪܝ ܠܡܒܢܐ ܡܕܒܚܐ ܠܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ : ܢܚܘܬ
SevAnt:LuqGramm ܡܣܠܝܢܘܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܆ ܒܬܪ ܠܐ ܝ ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ ܇ ܘܡ̣ܒܪܢܫ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:epMonksSen ܕܐܫܬܕܝܘ . ܐܝܟ ܥܝܕܐ̣ ܘܛܟܣܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܡܟܪܙܝܢ . ܘܐܦ ܫܡܗܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ̣ ܒܟܘܠ ܬܫܡܫܬܐ . ܘܐܦ ܡܢ
SermHolyWeek ܗܠܝܢ ܕܐܬܡܠܠܝ ܠܝܫܘܥ ܐܫܠܡ ܦܝܠܛܘܣ ܕܠܗ ܢܙܩܦܘܢ ܐܝܟ ܒܬܪ ܘܫܠܝܛܐ ܐܠܐ ܐܢ ܩܣܪ ܒܠܚܘܕ X 103ܕܠܗ ܡܕܐܬܐ ܝܗܒܝܢܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܢܬܡܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ . . . . . . ]ܕܬܫܥܐ ܆ ܕܡܣܠܝܐ ܕܦܣܝܩܐ ܐܦ ܡܚܪܡܐ ܬܘ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
IšoMerv:ComPs ܕܡܬܡܣܪܝܢ ܡܢ ܡܩܕܘܢܝܐ̈⁹ ܘܐܠܨܝܢ ܠܗܘܢ ܆ Xܡܣܡ ܒܪܫܐ ܒܬܪ ܐܢܬ ܠܡܬܠ ܠܪܚܡܝܟ̈ ܙܕܩܐܝܬ X ܘܐܝܟ ܕܫܘܝܢ . ܬܘܒ ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܐܘܗܝ ܠܗ ܠܒܒܘܣܐ ܕܢܦܩ ܟܕ ܝܪܝܪ ܡܢ ܬܢܘܪܐ ܒܬܪ X ܕܐܦܠܐ ܬܢܢܐ ܢܬܚܙܐ ܡܢܗ ܆ ܐܦܠܐ ܐܐܪ- X X -X ܢܥܘܠ ܠܗ ܘܡܢ
SevAnt:LuqJul ܚܨܕܐ ܪܘܚܢܝܐ . ܕܚܩܠܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܒܬܪ ܚܨܕܐ . ܗܕܐ ܝ XX 0ܕܝܢ ܠܐ ܓܕܫܐ ¹⁶ܗܘܬ ܠܗ . ܐܠܘ ܝܕܥ ܕܢܪܕܐ
ThdrMops:ComPs ܕܡܬܡܣܝܐ ܘܡܬܓܒܢܐ ܆ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܬܘܒ ܦܘܪܣܐ ܕܬܬܡܨܐ ܒܬܪ ܕܠܘܩܒܠܝ . . ܟܕ ܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܕܓܒܬܐ ܐܡܪܗ̇ ܠܗܕܐ . . ܕܡܢ
IšoMerv:ComOT ܗ̇ܘ ܟܠܗ ܫܘܥܒܕܐ ܐܓܗܝܘ ܒܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ . ܩܪܝܢ ܠܗ ܕܝܢ ܒܬܪ Xܢ ܗ̣ܢܘܢ ܠܡܨܪܝܢ . ܟܐܡܬ ܡܬܬܘܝܢ ܕܐܙܠܘ ܠܐܝܟܐ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܬܚܘܝܬܐ ܐܘܣܦ̣ ܗܟܢܐ ܂ Xܣܘܣ ܂ ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܘܗ̣ܘ ܫܠܝܚܐ ܒܬܪ ܆ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܒܪܢܫ ܆ ܘܬܘܒ ܚܘܝ ܡܚܕܐ ܆ ܟܕ ܡܢ