simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts [XX]ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܓܐܪܐ ܗܢܐ ܫܢܝܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܠܡܝܕܐ̈ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܦܘܪܫܢܗ ܕܡܢܗܘܢ ܟܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟ̣ܠ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝܝXX10̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts [X]ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܣܩܬܗ ܬܘܒ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܬܚܙܝ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܬܛܪܕ ܗܘܐ XXܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܡܝܘܬܐ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܬ ܆ ܫܦܝܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܗܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡ̇ܢ ܕܡܫܝܚܢܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܣܓܕܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܬܪ ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܡܣܩܬܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܙܪܥܐ ܕܢܘܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚ̇ܪܒ ܘܝ̇ܒܫ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥܬܝܕ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܩܝܡ ܠܗ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts 8ܨܒܝܢܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ X ܥܨܝܢܐ ܐ̇ܪܗ̣ܛ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܘܢܩܘܡ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܪܘܚܐ ܆ ܐܠܐ ܒܬܪ ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . [X]ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܣܘܓܐܐ ܕܦܣܝܩܬܐ̈ ܚܘܝܢܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒ̣ܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܥܬܝܕ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܦܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܬܕܒܪܘ ܒܬܪ ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ