simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܦܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܬܕܒܪܘ ܒܬܪ ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܦܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܬܕܒܪܘ ܒܬܪ ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ . [X]ܕܐܪܒܥܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܢܐ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܟܬܪ ܡܪܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts X [X]ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܘܝܢܢ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܕܡܬܒܕܩܢ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܘܢܩܘܡ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܐܟ̣ܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܡ ܆ ܘܐܦ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡ̇ܢ ܕܡܫܝܚܢܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܣܓܕܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܠܡܝܕܐ̈ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܦܘܪܫܢܗ ܕܡܢܗܘܢ ܟܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܠܚܗ̇ ܗܘܐ ܠܡܝܘܬܘܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܠܒܘܫܐ̈ ܚܘܪܐ̈ : ܒܬܪ ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܕܠܫܡܝܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܬܪ ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܗܘ̣ܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܪܘܚܐ ܆ ܐܠܐ ܒܬܪ ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ¹ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܒܬܪ ܚܡܫܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܩ̇ܒ̣ܠܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܡܢ ܒܬܪ ܫܒܘܥܐ ܕܫܒܥܐ ܕܟܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . [X]ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܣܘܓܐܐ ܕܦܣܝܩܬܐ̈ ܚܘܝܢܢ