simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܡܐ ܕܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܐܬܛܦܝܣ ܒܬܪ ܒܒܥ̇ܬܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ Xܢ ܠܢܫܐ̈ ܩܕܡܝܬ ܐܬܚܙܝ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܢܚܗ ܡܢܗܪ ܠܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܚܫܘܟܐ ܥܓܝܢܝܢ ܇ ܘܡ̇ܠܐ ܒܘܝܐܐ ܒܬܪ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܣܢܐܐ ܒܥܠܕܪܢ . ܘܐܝܟܢܐ X ܕܡܥܕ ܫܡܫܐ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܚ̇ܪܒ ܘܝ̇ܒܫ ܇ ܐܢ ܡܛܝܐ ܠܗ ܬܠܝܠܘܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܇ ܡܬܪܓܐ ܒܬܪ ܘܒܡܢܘܬܗ̈ ܒܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ . ܘܬܘܒ ܐܢ ܙܪܥܐ ܕܢܘܢܐ̈ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܡܫܡܠܝܬܐ : ܠܐ ܐܡܐܢܘ ܡܢ ܕܢܪܗܛܘܢ̈ ܒܬܪܗ ܒܬܪ ܘܦܢܛܣܝܐ ܡܕܡ ܡܬܪܢܐ ܗܘܐ X ܡܢ ܣܟܠܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܗܫܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܣܬܩܡܬ ܗܘܬ ܦܪܬܙܡܝܐ ¹ܗ̇ܝ ܐ̇ܝܕܐ ܕܚܪܝܩܐ ܗܘܬ ܒܬܪ ܥܠܝܗ̇ : ܕܐ̇ܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܚܫ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . [X]ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܕܠܫܡܝܐ . [X]ܟܕ ܗܟܝܠ ܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ ܒܬܪ ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܒܠܒܘܫܐ̈ ܚܘܪܐ̈ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥܒ̣ܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ : ܗܘ̣ܐ ܡܝܘܬܐ ܘܐܬܕܚܩ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܆ ܒܬܪ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܫܪܝܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܐܓܢܬ ܒܬܪ ܒܬܚܘܡܐ Xܢܐܝܢܐ ܕܬܒ̇ܥ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܙܕܩܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ¹ܟܐܡܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܗ ܕܐܒܐ ܕܓܘܐ : ܐܕܡ : ܒܪܝܬܐ ܠܡ ܓܝܪ ܐܫܬܥܒܕܬ ܒܬܪ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܒܬܥܝܫܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܬܥܡܠܘ ܗܘܘ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗXX ܕܨܐܕܝܗܘܢ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܪܒܗܘܢ ܇ ܡܥ̇ܬ̣ܕ ܗܘܐ ³ܠܡܩܒܠܘ ܆ ܫܦܝܪ ܒܙܒܢܐ ܕܙ̇ܕܩ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܇ ܘܕܠܘ ܒܐܪܥܐ ܦ̇ܐܫ ܇ ܐܠܐ ܠܫܡܝܐ ܒܬܪ ܠܛܘܒܢܐ̈ ܫܠܝܚܐ̈ : ܕܐܚܪܢܐ ܚܠܦ ܐܚܪܢܐ ܗܘ̣ܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܥܬܝܕ ܒܬܪ . [11]ܕܚܕܥܣܪ : ܕܒܐܝܠܝܢ ܗܘܦܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܬܕܒܪܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܥܬܝܕ ܒܬܪ [X]ܪܫܐ ܕܚܕܥܣܪ : ܕܒܐܝܠܝܢ ܗܘܦܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܬܕܒܪܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܟ̣ܠ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝܝXX10̈ Xܢܦܨܚܐ ܢܡܘܣܝܐ ܇ ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܦܪܬܟܝܢ : ܕܐܝܟܢܐ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܨܝܕܬܐ ܕܗܠܝܢ ܆ ܬܬܕܪܫ ܪܓܝܘܬܐ ܕܗܕܡܝܗܘܢ̈ ܇ ܘܢܬܚܝܠܘܢ ܒܬܪ ܟܐܦܐ ܐܘ ܐܣܦܝܪܐ ܡܕܡ ܆ ܐܝܟ ܕܟܕ ܪܫܦܝܢ ³ܐܢܘܢ ܫܦܦܐܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܇ ܠܐ ܦܠܝܓܘܬܐ ܡܢ ܐܢܫ ܗܘܝܐ ܥܠܝܢ ܇ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܢ̇ܐܣ̣ܐ ܬܪܥܝܬܐ̈ ܦܠܝܓܬܐ̈ Xܕܥܠܘܗܝ ܆ ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܐܓܢܬ ܗܘܬ ܥܠ ܫܠܝܚܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܙܕܩܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ¹ܟܐܡܬ ܒܬܪ ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܠܝܠ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܬܒܪ ܗܘܐ ܡܘܟܠܝܗ̇̈ ܕܫܝܘܠ ܇ ܘܢܦ̇ܣ̣ܩ ܒܬܪ ܕܚܘܝܬ ܡܠܬܐ ܡܢ ܠܥܠ : ܐܠܗܐ ܡܦܪܢܣ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܟܝܟܘܬܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܝܬܪܝܢܢ ܡܕܡ ܡܢ ܫ̣ܡܥܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܒܬܪ ܇ ܘܠܡܪܚܩܘ ܡܢ ܣܢܐܬܐ ܆ ܠܡܐܨܦ ܕܝܢ ܕܚܘܒܐ ܇ ܘܠܡܪܕܦ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ XXX 1ܕܗܘ̣ܬ ܡܣܩܬܗ X ܕܡܪܢ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܒܬܪ ܠܡܚܟܡܘܬܗܘܢ ܟܠܗ ܫܪܪܐ ܀ XX [X]ܪܫܐ ܕܐܪܒܥܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ