simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܠܓܐ¹ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ ܗܘܬ ܩܝܡܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܒܬܪ ¹ܐܠܗܝܐ ܗܘ̣ܝXX ܘܐܫܬܡܠܝ ܀ [X]ܪܫܐ ܕܐܪܒܥܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܘܡܠܝܗ ܘܓܡܝܪܘܬܗ ܕܡܢ ¹ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܇ ܟܕ ܥܠ ܐܪܥܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܪܢܐܝܬ ܐܝܟ ܡܫܠܛܐ ܇ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܚܦܪ ܘܒܗ̣ܬ ܇ ܘܐܝܟ ܡܠܬ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܫܢܝ ܗܘܐ ܥܕ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܩܦܚ ܦܐܬܐ̈ ܘܒܗܬܬ ܐܦܐ̈ ܩܛ̣ܦ ܗܘܐ . ܕܒܕܓܘܢ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܚܘܝܢܢ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܕܡܬܒܕܩܢ̈ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܕܣܘܠܩܐ ܇ ܒܬܪ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . X [X]ܐܠܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܫܠܚܗ̇ ܗܘܐ ܠܡܝܘܬܘܬܐ ܇ ܕܬܚܝܬ ܥܝܢܐ̈ ܓܫܝܡܬܐ̈ ܇ XXܐܢ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܫܘܒܚܐ ܡ̇ܦܪܓܐ ܐܬܥ̇ܛܦ ܗܘܐ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܩܡ ܆ ܘܐܦ ܚܢܢ ܐܟܠܝܢܢ ܆ ܐܡܪܝܢܢ ܠܗ : ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܒܬܪ ܕܐܝܟܢܐܝ 1X6 ܕܡܪܢ : ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܫܝܬܐ ܕܩܝܡܬܐ : ܐܟ̣ܠ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܒܝܠܐ ܗܢܐ ܪܕܝܢ ܗܘܘ ܐܒܗܝܢ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܆ ܓܒܘ ܗܘܘ ܐܝܟ ܒܬܪ ܩܛܝܪܐ ܘܡܒܪܝ ܡܢ ܟܠܗ ܥܨܝܢܐ ܕܨܒܝܢܐ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܟܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܇ ܘܕܠܘ ܒܐܪܥܐ ܦ̇ܐܫ ܇ ܐܠܐ ܠܫܡܝܐ ܒܬܪ ܠܛܘܒܢܐ̈ ܫܠܝܚܐ̈ : ܕܐܚܪܢܐ ܚܠܦ ܐܚܪܢܐ ܗܘ̣ܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܬܪܕܝܢܢ ܐܟܡܐ ܕܙ̇ܕܩ ܇ ܘܐܬܝܕܥܬ ܠܢ ܓܒܝܬܗ̇ ܕܛܒܬܐ ܆ ܒܬܪ ܕܠܩܘܒܠܝܬܐ̈ ܕܣܒܝܣܢ̈ ܒܗ : ܢܦܪܘܫ ܛܒ ܡܢ ܒܝܫ ܆ ܘܗܝܕܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܡܫܡܠܝܬܐ : ܠܐ ܐܡܐܢܘ ܡܢ ܕܢܪܗܛܘܢ̈ ܒܬܪܗ ܒܬܪ ܘܦܢܛܣܝܐ ܡܕܡ ܡܬܪܢܐ ܗܘܐ X ܡܢ ܣܟܠܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܗܫܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ ܥܬܝܕ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܒܬܪ ܆ XXܐܟܚܕܐ ܕܝܢ ܘܐܦ ܕܒܐܝܠܝܢ ܗܘܦܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܗܘ̣ܬ ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܩ̇ܒ̣ܠܘ ܗܘܘ ܒܬܪ ܕܪܘܚܐ ܠܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ . X [X]ܕܐܪܒܥܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܠܫܡܝܐ ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܬܫܕܪܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܒܬܪ ܥܣܪܐ Xܝܝܘܡܝܢ̈ : ܐܝܟ ܕܠܢܘܦ̇ܩܐ ܕܡܠܝܠܘܬܗܘܢ : ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇ Xܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܩܡ ܐܠܐ ܐܚܪܢܐ ܇ ܐܘ ܕܟܠ ܒܬܪ ܗܘܘ ܒܗ ܢܣܝܥܘܢ ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܛܠܘܡܐ ܇ ܘܢܐܡܪܘܢ ܗܘܘ ܡܢ