simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܙܟܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܇ ܩܪܒܘ ܗܘܘ : ܐܝܟ ܡܠܬ ܛܘܒܢܐ ܒܬܪ ܕܡܬܬܚܝܒܐ ܠܗܘܢ ܆ ܒܗ ܒܙܢܐ ܐܦ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܇ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . [X]ܕܫܒܥܐ : ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܇ ܒܬܪ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܠܢܫܐ̈ ܐܬܚܙܝ ܗܘܐ ܩܕܡܝܬ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܡܫܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܩ̇ܒ̣ܠܘ ܗܘܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܛܝܒܘܬܐ ܒܬܪ : ܕܡܢܐ ܡܒܕܩ ܫܡܐ ܗܢܐ ܝXX16 Xܕܩܢܛܩܘܣܛܐ̈ ܇ ¹ܘܡܛܠ ܡܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥ̇ܒܪ ܇ ܠܐ ܡܬܝܕܥܐ ܐܦܠܐ ܥܩܒܬܗ̇ ܕܡܦܪܓܘܬܗ . ܕܒܕܓܘܢ ܒܬܪ ܕܡܦܘܠܬܗ ܐܫܬܠܚܬ ܐܦ ܫܒܝܚܘܬܗ ܟܠܗ̇ ܒܕܡܘܬ ܒܪܩܐ ܇ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܣܬܩܡܬ ܗܘܬ ܦܪܬܙܡܝܐ ¹ܗ̇ܝ ܐ̇ܝܕܐ ܕܚܪܝܩܐ ܗܘܬ ܒܬܪ ܥܠܝܗ̇ : ܕܐ̇ܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܚܫ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . [X]ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ . [X]ܕܐܪܒܥܐ : ܕܐܝܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܡܠܠ ܒܬܪ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̣ܐ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܒܐܪܥܐ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܗ ܕܐܒܐ ܕܓܘܐ : ܐܕܡ : ܒܪܝܬܐ ܠܡ ܓܝܪ ܐܫܬܥܒܕܬ ܒܬܪ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܒܬܥܝܫܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܬܥܡܠܘ ܗܘܘ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܩܡ ܇ ܗܕܐ ܕܒܛܝܒܘܬܗ Xܢܕܐܠܗܐ ܐܬܐܡܪܬ ܡܢܢ ܥܠܬܗ̇ ܒܬܪ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܝܪ ܗܘܐ ܥܡ ܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܢܐ ܆ ܐܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܘܐܦ ܡܩܠܣܐ ܠܗ ܕܐܬܪܟܢX ܠܡܫܬܒܪܪܘ ܒܬܪ ܘܠܝܬܐ ܆ ܚܣܝܪܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡ̇ܟܬܒܘ ܒܨܝܪܘܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܒܘܥܐ ܕܫܒܥܐ ܕܟܕ ܢܦܩܘ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܒܬܪ ¹ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܬܡܝܗܬܐ ܕܡܚܝܢܢXܢ ܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ ܗܘܬ ܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ· [X]ܐܝܟ ܒܬܪ . XX ܡܟܝܠ ܕܝܢ ܢ̣ܩ̇ܦ ܠܫܪܒܢ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܬܒ̇ܥ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts Xܢܕܐܫܬܪܝ ܪܘܟܒܗ ܕܦܓܪܢ ܐܝܟ ܚܘܪܩܢܗ ܡܬܘܡܝܐ ܇ ܢܨ̇ܝ̣ܒ ܒܬܪ ܇ ܘܟܠܡܕܡ ܩܡ ܩܕܡܝܟ ܆ ܐܝܟܢܐܐܪܐ ܗܫܐ ܗܕܐ ܥܣܩܐ ܠܗ : ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܟܝܟܘܬܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܝܬܪܝܢܢ ܡܕܡ ܡܢ ܫ̣ܡܥܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܒܬܪ ܇ ܘܠܡܪܚܩܘ ܡܢ ܣܢܐܬܐ ܆ ܠܡܐܨܦ ܕܝܢ ܕܚܘܒܐ ܇ ܘܠܡܪܕܦ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܝX 10ܕܗܘ̣ܐ ܒܫܘܚܠܦܐ X ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܇ ܒܪ ܫܥܬܗ ܢܣܬܠܩ ܒܬܪ ܛܘܒܢܐXẌ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܢ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܇ ܕܟܕ ܐܝܟ ܕܡܢܗ : ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܝܠ̣ܦ ܗܘܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܗ ܕܪܫ ܐܓܘܢܢ ܡܫܝܚ ܐ ܇ ܕܠܘܬ ܚܫܐ ܒܬܪ ܕܣܛܢܐ . XX XX [ܗܢܐ ܕܟܕ : ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܡܢ ܠܥܠ : ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܕܠܫܡܝܐ . [X]ܟܕ ܗܟܝܠ ܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ ܒܬܪ ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܒܠܒܘܫܐ̈ ܚܘܪܐ̈ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܐܓܢܬ ܒܬܪ ܒܬܚܘܡܐ Xܢܐܝܢܐ ܕܬܒ̇ܥ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܙܕܩܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ¹ܟܐܡܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܙܟ̣ܐ ܗܘܐ ܘܙܟܝܗ ܠܟܝܢܢ ܇ ܘܐܒܗܬܗ ܠܐܪܟܘܢܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܬܪ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ . [8]ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܠܫܡܝܐ ܥܬܝܕ ܠܡܣܬ̇ܠܩܘ ܇ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܦ̇ܣ ܗܘܐ ܕܠܘ ܥܡ ܒܝܬܝܘܗܝ̈ ܥܬܝܕ Xܢܠܡܬܗ̇ܦܟܘ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܥܬܝܕ ܒܬܪ . [11]ܕܚܕܥܣܪ : ܕܒܐܝܠܝܢ ܗܘܦܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܬܕܒܪܘ