simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܚܠܬ ܐ ܕܦܪܩܘܠܝܣ ܘܕܦܘܬܓܪܘܣ̣ ܘܕܫܪܟܐ ܕܡܨܪܐ̈ ܐ̣ܙܠ ܂ ܒܬܪ ܕܢܣܬܓܕ ܂ ܘܚܠܩܐ ܡܥܠܠ ܂ ܘ ܘܒܠ ܦܓܪܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܂ ܘܓܠܝܐܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ̣ ܂ ܕܢܡܚܘ̣ܢ ܩܪܒܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܐܬܬܙܝܥܘ ܂ ܘܟܕ ܒܬܪ ܐܬܦܣܩ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܚܘܒܐ ܗ̇ܘ ܕܐܣܟܝܡܐ ܕܡܥܛܦ ܝ ܗܘܐ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܐܦ ܓܠܝܐܝܬ ܕܢܟܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܚ ܗܘܐ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܘܙ ܗܘܐ ܂ ܟܣܝܐܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܥܬܕ ܗܘܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ̣ ܐܦ ܗܝܟܠܐ ܕܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܒܢܘ ܂ [ܘܬܠܡܕܘ ܒܬܪ ܠܡܥܡܪ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܝܢ ܨܠܘܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܢܫܡܠܘܢ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܒܪܗ ܕܡܠܟܐ ܠܩܘܡܬܐ ܡܫܠܡܢܝܬܐ ܐܬ̣ܐ̣ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܥܒܕ ܐܢܘܢ ܕܥܡܗܘܢ ܒܨܠܘܬ̈ ܐ ܝ ܢܗܘܘܢ ܡܬܟܢܫܝܢ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܟܪܟ ܒܟܠܗ̇ ܘܗܘܐ ܚܙܝܐ ܕܟܠܗ̇ ܂ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܂ ܡܛܠ ܒܬܪ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܪܕܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܥܡܗܘܢ ܠܗܢܕܘ ܝ ܐܙܠ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܩܠܝܠ̣ ܟܕ ܩܪܒ ܗܘ ܡܠܟܐ ܠܡܡܬ ܂ ܥܠ ܒܪܐ ܓܝܪ ܙܥܘܪܐ ܂ ܝX ܒܬܪ ܕܫܡܗ ܦܪܡܘܛܝܣ̣X ܟܠܛܘܢܪܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܩܝܡܗ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܒܟܠܗ̇ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܚܝܝܗ̇̈ ܗܢܝܢ ܕܒܪܬ̣ ܂ ܒܫܘܠܡܐ ܒܬܪ ܐ ܕܢ ܡܢ ܕܝܠܗ̇ ܂ ܐܦ ܡܫܟܢܐ ܗܘܬ ܠܥܕܬ̈ ܐ ܘܠܡܣܟܢܐ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܫܐ̣ ܡܝܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ̣ ܒܬܪ ܙ ܝ ܐܢܐ ܐ̇ܡܪ ܂ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܒܡܫܝܚܐ ܃ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܠܬܐ ܪܗܛ ܗܘܐ̇ ܂ ܘܐܬܗܕܪܝܢ ܒܨܒܬ ܐ ܘܒܫܘܒܚܐ ܬܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܘܟܗܢܝܗܝܢ̣̈ ܢܐܬܘܢ ܠܗܝܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܥܒ̇ܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܥܡܘܕܝܬܐ [ܕܠܥܠܡ ܫܪܝ ܡܠܟܐ̣ ]ܘܐ̣ܡܪ ܂ ܕܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܫܘܒܩܢ ܚܛܗܐ̈ ܘ[ܥܠ ܚܝܐ5̈] XX ܕܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܂ ܗܝܕܝܢ̣ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܐܣܗܕ ܒܫܢܬ ܬܫܥ ܕܪܕܘܦܝܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ·ܒ· ܦܝܪܡܠܐܢܘܣ ܒܬܪ ܂ ܂ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܣܘ̣ܐ ܦܛܪܘܣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚܐܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܩܒ̣ܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ̇ ܂ ܚܛܗܐ ܠܡ ܕܡ̇ܘܬܐ̇ ܠܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬ ܒܬܪ ܥܕܬܐ ܂ ܟܕ ܡ̇ܝܬܐ ܡܠܬܐ ܕܫܠܝܚܐ ܕܐ̇ܡܪ ܃ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܚܛܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܂ 1ܕ ܟܘ ܩ̣ܡ ܝX ܡܟܣܝܡܘܣ ܂ ܂ ܘܕ ܟܙ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܂ ܂ ܘܕ ܟܚ ܒܬܪ ܡܬܝܕܥ ܂ ܀ ܬܘܒ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܐ·ܠܝܢ ܐܬܝܕܥ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܝܠܦܘܣ̣ ܣܢܘܩܣ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܝܘܣܛܘܣ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܠܘܝ ܂ ܂ ܒܬܪ ܕܗܒܐ̣ ܘܒ̣ܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܡܢ ܕܪܝܫ ܂ ܀ ܒܐܘܪܫܠܡ ܩܡ ܐܦܝܣܩܦܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܢܐܪܘܣ ܐܡܠܟ ܛܪܝܢܘܣ̣ ܫܢܝܐ̈ ܝܛ ܘܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ̈ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܒ ܒܬܪ ܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪ ܐ ܂ ܕܬܠܬܐ ܩܡ ܩܪܕܘܢ 2ܫܢܝܐ̈ ܝܐ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ̣ ܂ ܐܬܚܣܕ ܡܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܥܠ ܕܛܐܢ 3ܗܘܐ · ܙ XX · ܒܬܪ ܕܥܡ ܐܣܛܦܢܘܣ ܂ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܝ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܫܦܝܪܬ ܚܙܘܐ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܝܡܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̇ܘܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܘܬܘܒ ܠܡ ܒܬܪ ܕܕܓܠ ܂ ܘܐ̣ܡܪ ܕܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܝܠܝܦܢ 3ܐܢܝܢ̈ ܠܗ ܃ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܢܐܪܘܢ ܂ ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܝܕܝܥܐ̈ ܩܛܠ ܂ ܘܐܦ ܠܟܠܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܝܪܚܐ̈ ܐܪܒܥܐ̈ ܂ ܂ ܗܢܐ ܐܩܝܡ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܟܪܣܛܝܢܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܕܥܐܕܐ̣ ܂ ܒܚܕ ܘܥ ܂ ܣܪܝܢ̈ ܒܐܝܪ ܂ ܚܙܘܐ ܡܕܡ ܒܬܪ ܫܥܝܢ̈ ܒܠܠܝܐ ܂ ܐܫܬܟܚ ܩܐܡ ܘܦܬܝܚ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ ܂ ܘܡܢ