simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܢܚ̣ܬ ܦܪܙܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܦܡܝܐ̇ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܚ̣ܬ ܠܬܡܢ ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܝܠܬܐ̈ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܥܠܠܬܐ ܚܕܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܗ̣ܘܘ̣ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̣̈ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܫ̇ܕܪܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܥܒ̣ܪ ܢܗܪܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܢܬܐ̣ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܠ̣ܐ ܩܪܒܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܢ̇ܚܬܝܢ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܝ̇ܩܕܝܢ ܗܘܘ ܬܛܠܝܠܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܬܡܢ̣ ܂ ܘܐ̣ܙܠ ܒܬܪ ܦܘܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܘܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܗܘܘ ܙܘܥܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܠܟ ܃ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܘ ܟܦܢܐ̈ ܘܡܘܬܢܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̣̈ ܂ ܐܬܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ ܇ ܒܬܪ ܕܐܬܒܛܠ̣ ܂ ܚܛܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܘܬܡܘ̣ܙ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܚܨܕܐ ܣ̇ܒܪܝܢ ܗܘܝ̣ܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܫܢܬܐ ܒܬܪ ܩܛܦܐ ܡܙ̇ܕܒܢ ܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܚܘܬܐ̈ ܝܕܝܥ[ܢ̈ ]ܗܘܝ̈ ܒܬܪ ܚܘܠܡܢܐ̣ ܂ ܗܕܡܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܐܣܘܪܝܐ̈ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܙܝܢܘܢ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܩܛܝܢܘܬܗ̇ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܪܘܙ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܒܥܝ ܘܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܢܝܢ̈ ܂ 2ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܕܒܦܪܣ̣