simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܒܪ ܥܠܝ ܨܠܝܢ ܗܘܘ ܆ ܘܠܗ ܫܠ̇ܡܝܢ ܗܘܘ̣ ܘܠܗ ܒܥ̇ܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܒܬܪ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܟܕ Xܥܪܒܝܐ̈ ܘܛܝܝܐ̈ ܕܓܙܝܪܬܐ ܟܠܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܐܣܗܕ ܒܫܢܬ ܬܫܥ ܕܪܕܘܦܝܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ·ܒ· </page><page> ܦܝܪܡܠܐܢܘܣ ܒܬܪ ܂ ܂ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܣܘ̣ܐ ܦܛܪܘܣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚܐܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܒܛܠ̣ ܂ ܚܛܐ̈ ܕܡܙܕܒܢܢ ܗܘܝ̈ ܐܪܒܥܐ̈ ܝ ܡܕ ܐ̈ ܒܬܪ ܘܕܡܘܬܢܐ ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܥܕ ܡܠ̣ܝܢ 1ܬܠܬܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ ܇
Ps-Dion:ChronZuq ܪܝܫܗ ܂ ܩܘܝܘ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܬܠܬܝܢ̈ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܒܬܪ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܐܣܗܕ ܐܦ ܦܛܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̣̈ ܂ ܟܕ ܐܙܕܩܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܝܠܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܒܢܟܠܐ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܨܝܕܘܗܝ ܠܩܪܝܬܐ Xܝܕܐ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܒܗ ܕܫ̇ܠܡ 1ܠܛܝܝܐ̈ ܂ ܂ Xܝ ܂ X ܂ ܘܫܠܚ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܓܘܢܐ̈ ܚܠܝܨܐ̈ ܆ ܘܬܟܬܘܫܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬ ܐ ܃ ܒܬܪ ܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢ̇ܘܢ ܕܩ̣ܡܘ ܒܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ ܂ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܟܕ ܐܘܦܝ ܝ ܆ ܨܢܥܬܗ̈ ܕܝܘܚܢܢ̣ ܂ ܢܟܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܢ ܐܟܚܕܐ ܕܢܣܩܘܢ ܒܗ̇ ܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܩܛܝܢܘܬܗ̇ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܢܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܟܘܟܒܐ̈ ܂ ܂ ܥܡ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܝܝ ܡܘܬܢܐ̈ ̤ ܠܗܝܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣܒ ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܆ ܕܐܬܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠ̈ X X ܝܝܪ X ܙܒܬX ܝ X Xܝ ܘX X ܫܠܝܢܝܢ ܝܘ̣ܘ̣ ܝXܢ ܒܣܪX ܒܬܪ 7ܡܢ ܙܦܬܐ ܝ ܂ ܐܢܫܐ̈ ܝܝ ܟܕ ܝXܬܚܙX ܒXܘ ܩܢܝܢܐ ܕܚܝܝܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܚܪܫܐ̈ ܘܩܨܘܡܐ̣̈ ܨܠܝܬ ܗܘܬ̣ ܢܦܫܗ ܂ ܘܟܠ ܡܐ ܝܝ ܕܐܡܪܝܢ ܒܬܪ ܂ ܥܠ ܒܢܝܢܐ ܕܩܠܢܝܩܣ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܀ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܠ̣ܟܐ ܝ ܕܛܠܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܒܘ ܥܡܗ ܂ ܘܟܕ ܡܣܪܗܒ ܕܒܥܓܠ ܒܬܪ ܕܣܒܐ̈ ܕܡܠܟܘܗܝ ܃ ܪܚܒܥܡ ܒܪܐ ܣܟܠܐ ܕܬܪܝܢ̣̈ ܂ ܘܪܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܕܐ̣ ܢܦܩ̣ܬ̇ ܐܦ ܡܪܕܝܬ ܐ ܕܩܘܛܥ ܡܥܝܐ̈ ܂ 7ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܒܬܪ ܫܩ̣ܠܬܗ̣ ܂ ܘܥܡܗ ܕܬܒܬܗ ܐܦ ܕܡܐ ܝ ܣܓܝܐܐ ܢܦ̣ܩ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗ̇ܘ ܕܩܪ ܒ ܠܡܗܘܐ̣ ܂ Xܢ ܟܬܒܘ 5ܐܓܪܬ ܐ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܡܛܝܒܝܢ ܠܡܚܒܫ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܕܒܚܐ ܃ ܕܥܝܕܐ ܗ̇ ܂ X ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܥܠܠܬܐ ܚܕܬܐ ܝX ܐܙܕܒ̇ܢܝܢ ܫܬܐ̈ ܡܕܝܢ̈ ܚܛܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܝ̈ ܂ ܘܣܥܪܐ̈ ܫܬܐ̈ ܂ ܘܚܡܪܐ ܬܪܬܝܢ ܟܝܠܬܐ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܝܡܗ ܕܥܡ ܫܡܥܘܢ ܂ ܘܐܙܕܟܝ̇ ܚܝܠܗ ܐܬܚ̣ܪܒܘ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܒܬܪ Xܝ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܬ̣ܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܣܕܪ ܥܠܝܗ̇ ܒܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ̣ ܂ ܐܬܚܣܕ ܡܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܥܠ ܕܛܐܢ 3ܗܘܐ · ܙ XX · ܒܬܪ ܕܥܡ ܐܣܛܦܢܘܣ ܂ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܝ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܫܦܝܪܬ ܚܙܘܐ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܕܥܐܕܐ̣ ܂ ܒܚܕ ܘܥ ܂ ܣܪܝܢ̈ ܒܐܝܪ ܂ ܚܙܘܐ ܡܕܡ ܒܬܪ ܫܥܝܢ̈ ܒܠܠܝܐ ܂ ܐܫܬܟܚ ܩܐܡ ܘܦܬܝܚ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܦܘܟܝܐ ܕXܢXܢܝܥܝX ܝܝܝ ܝX Xܙ X XXX </page><page> ܗܘܘ ܡܢ ܚܐܦܗ ܕܚܝܠܐ ܒܬܪ ܝ ܕܝܢ ܕܡܦܘܠܬܗ̇ ܕܬܠܬܐ̣ ܂ 10 ܕܥܕܬX ܕܐܢXܢܝXܝX ܝXܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̣̈ ܠܐ ܚܡܣܢ ܕܠܐ ܢܫܕܪ ܘܢܐܠܦ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܃ ܐܦ̇ ܒܬܪ ܃ ·XX · 0ܘܛܒ̣ܐ ܫܡ̣ܥ ܪ-ܣ̣ܦܬ ܠܗ̇ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܠܓܡܪ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܘܚܢܢ ܆ ܘܚ̣ܬ ܨܝܕܘܗܝ ܠܚܪܢ ܂ ܘܩܒܠܗ ܒܚܕܘܬ ܐ̣ ܘܐܘܪܒܗ ܂ ܒܬܪ ܃ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥ̣ܒܕ ܐܦ ܣܘܪܝܝܐ̣̈ ܂ ܫ̣ܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܠܝܐ ܕܬܡܢܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܟܕ ܓܠܘ ܝܝ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܒܬܪ ܢܬܐ̣ ܂ ܡܢ ܐܘܠܨܢܗ ܕܟܦܢܐ ܗ̇ܘ ܡܪ ܪܐ ܘܩܫܝܐ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܠܘܬ ܫܘܠܡܐ ܣܡ̣ܟܘ ܟ̇ܠܗܘܢ̣ ܂ ܟܕ ܡܕ̣ܡ̣̣ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܀ ܒܬܪ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܟܢܫܐ ܪܒܐ X X ܝ ܕܥܡܗܘܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܝܡܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̇ܘܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܘܬܘܒ ܠܡ ܒܬܪ ܕܕܓܠ ܂ ܘܐ̣ܡܪ ܕܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܝܠܝܦܢ 3ܐܢܝܢ̈ ܠܗ ܃ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܐ̇ܬܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܚ̇ܢܢܐ ܒܬܪ ܟܕ ܡܡ̇ܚܝܢ ܂ ܀ ܗܘܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܙܘܥܐ̈ · X X0ܕܚܝܠܐ̈ ܃ ܟܕ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܒܬܫܡܫܬ ܐ̣ ܂ ܐܪܡܝ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐ ܂ ܘܐܬܚܙܝܘ ܒܬܪ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܃ ܘܚ̣ܙܘ ܣܕܪܐ̈ ܡܬܝܚܐ̈ ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܟܠܗܘܢ ܒܥ̇ܒܕܐ ܡ̇ܚܘܝܢ ܠܢ ܗܫܐ ܚܝܠܐ ܕܦܘܫܩܝܗܘ̣ܢ̣̈ ܒܬܪ ܙXܝܩܝܢ ܒܐܕܢܝܢ̈ ܃ ܘܠܐ ܨܒ̇ܝܢܢX ܠܡܫ̣ܡܥ ܂ Xܐܝܟܢܐ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܝܗܝ ܠܗ ܠܒܒܘܣܐ̣ ܕܢ̇ܦX ܂ ܟܕ ܫܪܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܦܠܐ ܬܢܢܐ ܢܬܚܙܐ ܡܢܗ̣ ܂ ܐܦܠܐ ܐܐܪ ܢܥܘܠ ܠܗ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܐ̇ ܂ ܂ ܒܡܕܝܢܬ ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܢ̣ ܟܕ ܐܝ̇ܬܢ ܒܗ̇ ܃ ܡܢ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܒܐ̈ ܩܒ̣ܠܘ 1ܨܘܡܐ ܂ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܗ̇ܘ ܕܪܘܡܐ ܃ ܠܛܝܡܬܐܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܕܡܨܪܝܢ ܒܬܪ ܦܘܠܝܣ ܆ ܕܬܚ̇ܡ ܘܣܡ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܆ ܠܢܩܛܪ ܕܩܘܣܛܢܛܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܢܐܪܘܢ ܂ ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܝܕܝܥܐ̈ ܩܛܠ ܂ ܘܐܦ ܠܟܠܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܝܪܚܐ̈ ܐܪܒܥܐ̈ ܂ ܂ ܗܢܐ ܐܩܝܡ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܟܪܣܛܝܢܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܣܒܪܐ ܕܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܡܟܝܠ ܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ ܒܬܪ ܡܥܒܪ ܠܗܘܢ ܒܝܡܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܂ ܂ X ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܬܕܒܪܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܐ̣ ܂ ܒܝ̇ܘܡ ܥܪܘ̣ܒܬܐ ܡܬܚܙܝ̣ܐ ܗܘܬ ܂ ܟܕ XX ܃ ܐܦ ܡܬܚܐ ܒܬܪ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܂ ܟܕ ܐܦ ܗܠܝܢ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܐܬܚܙܝܬ̣ ܚܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܩܡܨܐ ܘܕܟܦܢܐ ܘܕܡܘܬܢܐ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟ </page> ܒܬܪ ܚܛܐ̈ ܕܥܠܠܬܐ ܚܕܬܐ ܂ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܐܨܛܠܒ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܢ ܕܐܝܢܐ ܗ̣ܘ ܬܪܥܐ ܕܝܫܘܥ ܂ ܒܬܪ ܠܗ ܃ ܙܕܝܩܐ̣ ܕܠܟ ܘܠ̇ܐ ܕܢܬܛܦܝܣ ܟܠܢ ܂ ܡܛܠ ܕܥܡܐ ܛܥܐ ܠܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܘܬܪܐ ܕܡܢ ܥܘܡܩܘܗܝ̈ ܕܬܗܘܡܐ̣ ܂ ܘܒܕܡܘܬܗ ܕܦܪܥܘܢ ܒܬܪ ܬܚܬ̈ ܐ ܕܬܗܘܡܘܗܝ̣̈ ܂ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܘܝܐ̈ ܂ ܘܪܗܛܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܡܪܝ ܝܗܘܢܣ ܂ ܐܠܐ ܣܓܝ ܒܝܫܝܢܝ̈ ܕܪܓܐ̈ </page><page> ܡܒܚܢܐ ܐܘ ܒܬܪ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܪܚܡܘܬܗ̣ ܂ ܥܒ̣ܕܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܗܘܕ̈ ܐ̣ ܂ ]ܐܪܟܠܝܘܣ̣ ܫܢܝܐ̈ </page><page> ܠܥܠܡ̣ ܒܬܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܚܫܐ ܂ ܘܐܦ ܚ̣ܝܐ ܥܕܡܐ ܕܚܪܒܬ̇ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܀ [ܗܘ̣ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣ ܩܘܐ ܘܫܡ̇ܥ ܠܐܝܢܐ ܝ ܥܘܡܩܐ ܂ ܐܫܬܪܓܠܢ ܚܢܢ ܒܬܪ ܘܒܣܝܡܘܬܗ ܘܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܐܚܘܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܘܘ ܟܦܢܐ̈ ܘܡܘܬܢܐ̈ ܃ ܘܗ̣ܘܝ̈ ܕܚܠܬ̈ ܐ ܘܣܘܪܕܐ̈ ܃ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܗܘܘ ܙܘܥܐ̈ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟ ܃ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܗܠܝܢ̣̇ ܫܪܝܘ ܝ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢ̇ܒܚܝܢ ܐܝܟ Xܠ̇ܒܐ̣ ܒܬܪ ܕܐܬܝܕܥ ܘܐܬܓܠܝ ܠܗ ܇ ܢܣܝܘܢܐ ܕܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܠܕܘܝܐ̈ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܪܝܫܗܘܢ ܂ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܦܠܘܪܘܣ ܃ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦܛܪܘܦܐ ܒܬܪ ܗܘܘ ܒܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܬܢܓܕܘ ܒܡܚܘܬ̈ ܐ ܒܐܘܪܫܠܡ̣ ܂ ܘܐܙܕܩܦ ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ̣ ܂ ܐܫܬܠܛܘ 3ܦܠܝܫܬܝܐ̈ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐ ܣܪܐܝܠ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܒܬܪ ܠܗ ܂ ܗܢܐ ܗܘܘ ܠܗ̣ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܒܢܝܢ̈ ܘܬܠܬܝܢ̈ ܒܢܢ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܃ ܢܥ̣ܠܘܢ ܥܡܟܘܢ ܕܐܒܐ̈ ܬܩܝܦܐ̈ ܕܠܐ ܚܝܣܝܢ ܒܬܪ ܝ ܫ̇ܠܡܐ̣ ܡܠܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܆ ܕܐܢܐ ܠܡ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ̣ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܚܕܘ 1ܓܘܣܐ ܒܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܒܢܘܪܐ ܂ ܘܩܛܠܗ ܠܚܝܪܡ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ ܂ ܘܥ̣ܠ ܃ · ܠܡܨܪ ܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܟܝܠ ܘ ܡܘܬܗ̇ ܕܡܗܝܡܢܬܐ ܬܐܘܕܘܪܐ ܡܠܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܝܨܝܦܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܘܬܗ̇ ܕܢܝܚܬ ܢܦܫܐ̣ ܡܠܟܬܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ- ܕܡܥܠܬܗ̇ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܂ ܡܚܕܗ̇ ܒܬܪ ܗܕܐ ܂ ܘܡܢ ܥܠ̣ܬ ܗܠܝܢ̣ ܐܫܬܩܠܘ 1ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܂ ܂ ܝ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܬܐ ܃ ܘܓܕܫ ܘܐܬܨܝܕ ܒܐܝܕܝ̈ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܃ ܘܐܥܠܘ 1ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܣܗܕܘܬܐ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ̣ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܝX ܩܘܪܝܝܐ̈ ܕܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܢܚ̣ܬ ܦܪܙܡܢ ܠܐܡܕ ܃ ܐܬ̣ܐ ܚܠܦܘܗܝ ܪܘܡܢܘܣ ܕܘܟܣ ܂ ܒܬܪ ܫܘܪܐ ܂ ܘܠܐ̇ܝܢ ܗܘܘ ܒܗ 7ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܐܝܟ ܚܝܠܗܘܢ ܂ ܀ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܢܘܬܦܗ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢ ܙܘ̣ܥܐ̣̈ ]ܗܠܝܢ̣ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܫ ܇ ܠܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ]ܒܣܪܐ ܘܡܬܦܣܩ̇ ܂ ܕܠܝܬ ܬܘܒ ܦܘXܫܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܪܘܩܝܗ̣ ܢܦܩܘ ܗܘ̣ܘ ܘܐ̣ܙܠܘ ܟܠܢܫ ܠܥܘܡܪܗ ܂ ܝ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܢܘܚܐ̣ ܠܟܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܚܒܝܫܝܢ 2ܗܘܘ ܠܗ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܦܛܪܘܣ ܡܗܝܡܢܐ̣ ܂ ܩܠܢܕܝܘܢ ܕܐܫܬܕܝ ܂ ܘܒܬܪܗ ܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܂ ܗܢܐ ܡܬܝܕܥ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܀ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܝܢ ܬܘܒ ܗ̣ܘܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܦܘܠܬܗ̇ ܝܝ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܂ ܒܝܘܡܐ ܝ ܕܝܢ ܕܡܦܘܠܬܗ̇ ܒܬܪ ܠܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܐܢܛܝܟܝܐ ܂ ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܕܐܬܚܙܝ ܒ̇ܫܡܝܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠܬܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̣̈ ܕܚܝ̇ܝܢ̣ ܂ 2ܓܒܪܐ̈ ܘܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ̣ܟܕ ܡܫܬܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝܢܫܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ̣ ܐܦ ܗܝܟܠܐ ܕܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܒܢܘ ܂ [ܘܬܠܡܕܘ ܒܬܪ ܠܡܥܡܪ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܝܢ ܨܠܘܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܢܫܡܠܘܢ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ ܕܙܝܢܘܢ ܂ ܡ̣ܪܕ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ ܂ ܘܨܒ̇ܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܝ ܗܢܐ ܫܚܩܐ ܐܚܪܢܐ ܐܦ ܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܂ ܐܣܘܪܝܐ̈ ܓܝܪ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܫܗ ܕܦܪܘܩܢ ܂ ܘܩܠܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܗ̣ܝܝ ܂ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܝ ܕܓܕܫ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܠܬܐ ܪܗܛ ܗܘܐ̇ ܂ ܘܐܬܗܕܪܝܢ ܒܨܒܬ ܐ ܘܒܫܘܒܚܐ ܬܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܘܟܗܢܝܗܝܢ̣̈ ܢܐܬܘܢ ܠܗܝܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܥܒ̇ܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܝX ܂ ܦܘܬܐ ܂ ܘܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܥܒ̇ܪܝܢ ܗܘܘ̣ ܘܥ̇ܠܝܢ ܠܓܘ ܡܢ ܒܬܪ ܆ ܐܝܟ </page><page> ܂ ܗܘ̣ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̣̈ ܘܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܢܙܝܛ
Ps-Dion:ChronZuq ܚ̇ܘܪܪܐ ܝ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܐܕܪܟ̣ܬ̇ ܀ ܐܬ̇ܐ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܃ ܒܬܪ ܐܬ̣̇ܐ ܕܢܢܝܠܬX ܠܥܡܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܫܠܝ̣ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܪܗ̣ܛܘ ܢܪܫܘܡ ܂ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܠܘܩܕܡ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܥܠ ܫܪܒܐ ܕܚܪ̈ ܘܬܐ ܕܥܕܬ ܐ̇ ܂ ܒܙܒܢܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܕܐ ܚܙܬ ܐ ܒܝܫܬܐ ܕܚܢܦܘܬ ܐ̇ ܕܐܒܕܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ̇ ܒܬܪ ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܡܟܝܠ̣ ܠܡ̣ܢܐ ܢܙܠܝܢ ܠܢ ܒܚܝܐ̇̈ ܂ X
Ps-Dion:ChronZuq ܛܡܬܐܘܣ̣ ܝܘܚܢܢ ܗ̇ܘ ܝ· ܕܐܬܕܚܝ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܦܛܪܘܣ ܂ ܂ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܕܝ 3ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܘܣ ܂ ܒܐܠܟܣܢܕܪܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܃ ܒܟܠܗܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ̣ ܐܬܬܫܠܡܬ ܂ ܠܢܟܝܠܐ̣ ܘܠܗ̇ܘ ܒܬܪ ܟܕ ܐܦ ܠܚܝܘܬܐ̈ ܚܪܡܢܐ̣̈ ܚܠܦ ܪܥܘܬܐ̈ ܫܪܝܪܐ̣̈ ܬܪ̈ ܢ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܠܝܪܝܣ ܣܘܡܦܝܠܝܩܝܣ ܀ ܘܒܬܪܗ ܦܝܠܟܣ̣ ܕܡܬܝܕܥ ܒܗܢܐ ܒܬܪ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܦܛܪܘܣ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܐܬܢܣܝܘܣ ܂ ܒܪܘܡܐ̈ X
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܂ 1ܕ ܟܘ ܩ̣ܡ ܝX ܡܟܣܝܡܘܣ ܂ ܂ ܘܕ ܟܙ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܂ ܂ ܘܕ ܟܚ ܒܬܪ ܡܬܝܕܥ ܂ ܀ ܬܘܒ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܐ·ܠܝܢ ܐܬܝܕܥ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܝܒܘܬܗ ܕܒܬܡܘܦܘܠܣ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ·ܬܬܟܘ· ܃ ܥܒ̣ܕ ܒܬܪ ܥܡܗܘܢ ܩܝܡܐ ܃ ܕܗܘܐ ܡܣܩ ܠܗܘܢ ܐܠܦ ܟܟܪܝܢ̈ ܒܫܢܬܐ̇ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܓܝܪ ܕܗܘܘ ܙܘܥܐ̈ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟ ܃ ܘܡܢ ܒܬܪ ܂ ܝ ܢܗ̣ܘ̈ ܢ ܠܚܡܢ̈ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܢ ܓ̣ܕܫ̈ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܐܝܢܘܩܢܛܝܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܙܘܣܝܡܘܣ ܝ ܂ ܘܬܘܒ ܒܘܦܛܝܣ ܂ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܡܢ ܣܪܝܩܝܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܢܣܛܣ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܐ ܂ ܒܝܕ ܢܝܫܐ̈ 1ܡܕܡ ܡܕܡ ܡܢܗܘܢ ܪܫܝܡ ܗܘܐ ܠܢ ܂ ܟܕ ܡܢ ܒܬܪ ܡܢ ܠܥܠ ܃ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܐܣܬܥX ܗܠܝܢ ܒܙܒܢ ܥܠܝܡܘܬܢ ܚܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܘܠܡܢܐ̣ ܂ ܗܕܡܐ̈ ܒܢܛܝܪܘܬܐ ܡܫܬܒܩܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܘܢ ܒܬܪ ܂ ܐܠܐ [ܐܦܢ ]ܫܘܡܬܗܝܢ̈ ܕܡܚܘܬܐ̈ ܝܕܝܥ[ܢ̈ ]ܗܘܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܥܒܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܟܕ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܬܚܫܚ ܒܗܘܢ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܐܣܬܡܝܘ̣ ܂ X </page> <page>
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܦܫܝܛܐ ܂ ܘܕܠܐ ܪܕܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܂ ܂ ܬܘܡܐ ܕܝܒܪܘܕ ܂ ܘܡܝܬ </page><page> ܟܝܢܐ̈ ܡܘܕܝܢ ܒܡܫܝܚܐ̣ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܫܝܚܐ ܬܠܬܝܢ̈ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ·ܒ· ܐܠܦܝܢ̈ ܒܬܪ ܐܦ ܦܛܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̣̈ ܂ ܟܕ ܐܙܕܩܦ ܒܬܪ ܪܝܫܗ ܂ ܩܘܝܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܠܝܢܐ 0ܕܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܩܒܠ ܕܢ ܦܪܦܘܪ ܘܣX ܂ ܘܒܬܪܗ ܒܬܪ ܩܬܠܝܩܐ ܕܩܛܝܣܦܢ̤ ܐܬܟܢܫ̣ܬ̇ ܕܝܢ ܒܗ̇ ܒܩܛܝܣܦܢ ܂ X ܀ X
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ̇ ܕܡܪܝ ܗ̇ܝ ܕܫܩ̣ܠܬ ܠXܘܫܐ̣ ܟܢܦܪܐ ܒܥܠܗ̇ ܒܬܪ ܐܓܝܦܛܘܣ ܕܡܢܗ ܐܓܝܦܛܘܣ ܐܬܟܢܬ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܂ ܀ ܀ </page><page> ܘܡܛܠ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܒܟܠܗ̇ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܚܝܝܗ̇̈ ܗܢܝܢ ܕܒܪܬ̣ ܂ ܒܫܘܠܡܐ ܒܬܪ ܐ ܕܢ ܡܢ ܕܝܠܗ̇ ܂ ܐܦ ܡܫܟܢܐ ܗܘܬ ܠܥܕܬ̈ ܐ ܘܠܡܣܟܢܐ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܒܕܠܗ ܒܪ ܡܚܡܕ ܂ ܘܟܕ ܩܪܒܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܟܠܕܘܟ ܡܚܘ̣ ܂ ܒܬܪ ܘܢܦܩܘ ܒܬܪܗ ܂ ܂ ܝ ܦܘܪܣܝܐ̣̈ ܕܝܢ ܘܟܘܪܣܢܝܐ̣̈ ܂ ܨܠܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܝܬ ܝ̣ܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܝ ܕܩܠܢܝܩܣ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܥܒܕ ܒܬܪ ܂ 2ܘܥ̣ܒܕ ܫܝܢܐ ܘܚܕܝܘܬܐ ܥܡ ܓܝܘܪܓܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܃ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܫẌ ܚܪܝXܢẌ · · · · · ܕܢܕܝXܘ ܢ ܝXܐܝXܠܘ· · · · · · ܢ ܫ ܒܬܪ · ܪܘXܙܐ ܘܝܘ · · · · · ܥܠ ܘܝܘX · · · · · · · · · · ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܐ̣ ܂ ܥܕܡܐ ܕܩ̣ܪܝܒܐ ܗܘܬ ܝ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܠܡܐܒܕ ܒܬܪ ܥܡ ܟܦܢܐ ܘܦܬܢܐ ܘܟܘܪܗܢܐ ܘܡܘܬܢܐ̣ ܂ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܚܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܪܝܗ̇ ܕܣܘܢܗܕܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ̣ ܂ ܠܡܪܚܡܢܐ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ ܃ ܒܬܪ ܂ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܀ ܐܝܓܪܬܐ ܕܥܒܕ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܘܬ ܝ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܨܘܕܐ̣ ܂ ܘܠܝܬ̇ ܡܟ̇ܢܫܢܐ ܀ X ܆ ܙ Xܝ ܂ ܢܐܬܐ ܗܫܐ ܘܢܐܒܟܐ ܃ ܒܬܪ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܙܒ̣ܠܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ ܘܐܝܟ ܥܡܝܪܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܝܥܙܪ ܪܒ ܟܗܢܐ̣̈ ܂ ܩܒܠ̇ ܡܢܫܐ ܕܕܗ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬ ܐ ܂ ܀ ܀ ܒܬܪ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܘܐܡܠܟ ܐܢܛܝܟܣ ܫܝܐ̈ ܚܡܫܥܣܪ̇ܐ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܕܒܦܪܣ̣ ܂ ܗ̣ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܒܫܢܬX ܫܬܡܐܐ̈ ܒܬܪ ܒܢܘ ܂ 1ܘܗ̣ܘܬ ܒܫܘܠܛܢܗܘܢ ܫܬܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ 2ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܠܝܠ̣ ܘܠܐ ܐܘܚܪܬ ܂ ܝ ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ̈ ܘܬܡܢܐ̈ ܆ ܒܬܪ ܕܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܛܝܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܒܫܪܪܐ ܓܕܫܬ ܒܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܒܪܗ ܕܡܠܟܐ ܠܩܘܡܬܐ ܡܫܠܡܢܝܬܐ ܐܬ̣ܐ̣ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܥܒܕ ܐܢܘܢ ܕܥܡܗܘܢ ܒܨܠܘܬ̈ ܐ ܝ ܢܗܘܘܢ ܡܬܟܢܫܝܢ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܚܢܢ ܃ ܕܣܪܗܒX ܝ ܂ ܬܐ ܘܠܐ ܬܬܥܟܪ ܂ ܚܙܐ ܡܘܢ ܥ̇ܒܕܝܢܢ ܂ ܒܬܪ ܠܚܠܐ ܐܘܬܒ ܬܘܒ ܒܟܡܝܢܐ ܠܚܕܪ ܩܪܬܐ ܂ ܘܫܠ̣ܢܢ ܩܠܝܠܐܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܘܬܪܐ̣ ܂ ܘܢܫܡܬܐ ܕܚܝܝܗܘܢ̈ ܐܘܒܕܘ - ܆ · ܂ ܘܐܫܬܟܚܘ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܕܢܐܚܘܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܠܐܒܕܢܐ ܓܡܝܪܐ ܫܪܟܘ ܇ ܗܠܝܢ ܕܢܚܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܒܪܬܗ̣̇ ܂ ܗ̣ܝ ܒܝܫܐ ܗܘ̣ܬ ܡܢ ܕܩܕܡܝܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܥܩXܐ ܒܬܪ ܬܟܘ ܡܢ ܒܝܫܬܗܘܢ̈ ܂ ܥܠ ܨܘܦܝ ܀ ܟܠ ܡܘܥܝܬܐ ܐܝܕܐ ܕܫܘܚܬ ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܚ̣ܬ ܠܬܡܢ ܝ ܂ ܡܓܝܣܛܪܘܣ̣ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܫ̣ܪܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܒܬܪ ܙܩ̣ܦ ܥܠ ܩܝܣܐ̈ ܂ ܦܪܙܡܢ ܕܝܢ ܫܩ̣ܠ ܡܢ ܐܦܡܝܐ̇ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܝܒܪܝܘܣ </page><page> ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܆ ܥܠ Xܩܒܠܬ̇ ܠܛܪܘܢܐ ܘܨܥܪܬ̣ ܒܬܪ 2ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܫܢܬ ܐ̣ ܂ ܐܬܒܢܝܬ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܃ ܒܝܬ ܝܠܕܐ ܠܒܝܬ ܕܢܚܐ ܃ ܘܬܘܒ ܒܐܪܒܬ̇ܥܣܪ̈ ܒܫܒܛ̣ ܒܬܪ ܝܥܡܘܪܝẌ ܕܐܪܝܥܐ ܐܡ̇X ܡXܝܐ ܂ ܡXܝܐ ܡܢ ܡXܘܡܐ̣ </page><page> ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܥܒ̣ܪ ܢܗܪܐ ܦܪܬ ܠܡܥܪܒܐ ܆ ܘܡܓܣܛܪܣ ܐܙܠ̣ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܐܦܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪܘܪܒܝܢ̈ ܡܢܝ ܠܐ X ܣ̇ܦܩܝܢ ܠܗܝܢ̈ ܂ ܀ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܢܦ̣ܫܢܢ ܂ ܘܡܚܢ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܬܘܪܝܐ ܕܡܫܬܡܗ ܫܒܛܐ ܒܬܪ Xܢ ܘܢܐ ܒܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ </page><page> ܛܝܒܘܬܗ ܂ ܫܚܠܦ ܠܢ ܕܝܢ ܐܦ ܢܓܕܐ̈ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܪܒܥ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܬܢܢ ܛܠ̣ܩ ܃ ܬܡܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܓܕܫܬܗ ܂ ܘܗܟܢܐ ܒܒܗܬܬܐ ܗܕܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܫܠ̣ܐ ܩܪܒܐ̣ ܂ ܚܝܘܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܐܬܓܪܝ ܒܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܬ ܒܬܪ ܝ · ܕܣܢܝܩܢ̈ ܘܕܠܐ ܣܢܝܩܢ̈ ܂ ܀ ܂ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ̣ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܩܘXܐ̣ ܂ ܗ̣ܘܐ ܒܗ̇ ܡܪܝ ܣܒܐ̣ ܡܢ ܕܝܪ̣ܐ ܒܬܪ ܣܢܕܠܝܐ ܂ ܘܐܦ ܡܢ ܒXܪܟܝܢ ܦܛܪ ܪܟܐ ܗ̣ܘܐ ܂ ܂ ܒܐܡܕ ܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܣܘܠܩܗ ܕܦܪܘܩܢ̣ ܂ ܥܡ ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕ·ܗܘܕܐ̈ ܕܠܘܬܗ̣ ܒܬܪ ܕܥܡ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܛܛܘܣ ܒܪܗ ܂ ܘܗ̣ܘ ܐܙܠ ܠܗ ܠܪܗܘܡܐ ܂ ܃ · ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܪܬܝܢ̈ ܫܝܢ̈ ܕܗܦܘܟܝܗ̇ ܕܚܡܫܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܂ ܬܘܒ ܒܬܪ ܗܦܘܟܝܐ ܕܫܬܐ̈ ܂ ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܙܒܢܗ ܕܝܘܣܛܢܝܢܐ ܃ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܣܛܘܣ ܀ ܫܢܬ ܬܡܙܡܐܐ̈ ܘܥܣܪ̣ܝܢ̈ ܘܬܫܥ̣̈ ܂ ܡܝܬ ܒܬܪ ܘܣ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܣܒܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܡܠܟ