simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܬܐ̣ ܂ ܠ̇ܒܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ̣̇ ܘܫ̇ܩܠܝܢ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܬܪ ܘܠܡܚܣܢ ܡܫܕܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܂ ܐܢܫܐ̈ ܡܣܟܢܐ̈ ܕܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܪܫܐ̈ ܘܩܨܘܡܐ̣̈ ܨܠܝܬ ܗܘܬ̣ ܢܦܫܗ ܂ ܘܟܠ ܡܐ ܝܝ ܕܐܡܪܝܢ ܒܬܪ ܂ ܥܠ ܒܢܝܢܐ ܕܩܠܢܝܩܣ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܀ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣ ܩܘܐ ܘܫܡ̇ܥ ܠܐܝܢܐ ܝ ܥܘܡܩܐ ܂ ܐܫܬܪܓܠܢ ܚܢܢ ܒܬܪ ܘܒܣܝܡܘܬܗ ܘܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܐܚܘܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܃ ܢܥ̣ܠܘܢ ܥܡܟܘܢ ܕܐܒܐ̈ ܬܩܝܦܐ̈ ܕܠܐ ܚܝܣܝܢ ܒܬܪ ܝ ܫ̇ܠܡܐ̣ ܡܠܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܆ ܕܐܢܐ ܠܡ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ̣ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗ̇ܘ ܕܪܘܡܐ ܃ ܠܛܝܡܬܐܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܕܡܨܪܝܢ ܒܬܪ ܦܘܠܝܣ ܆ ܕܬܚ̇ܡ ܘܣܡ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܆ ܠܢܩܛܪ ܕܩܘܣܛܢܛܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܝX ܂ ܦܘܬܐ ܂ ܘܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܥܒ̇ܪܝܢ ܗܘܘ̣ ܘܥ̇ܠܝܢ ܠܓܘ ܡܢ ܒܬܪ ܆ ܐܝܟ </page><page> ܂ ܗܘ̣ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̣̈ ܘܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܢܙܝܛ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܬܐ ܃ ܘܓܕܫ ܘܐܬܨܝܕ ܒܐܝܕܝ̈ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܃ ܘܐܥܠܘ 1ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܣܗܕܘܬܐ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ̣ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܝX ܩܘܪܝܝܐ̈ ܕܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܝܬ ܝ̣ܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܝ ܕܩܠܢܝܩܣ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܥܒܕ ܒܬܪ ܂ 2ܘܥ̣ܒܕ ܫܝܢܐ ܘܚܕܝܘܬܐ ܥܡ ܓܝܘܪܓܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܃ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗ̇ܘ ܕܩܪ ܒ ܠܡܗܘܐ̣ ܂ Xܢ ܟܬܒܘ 5ܐܓܪܬ ܐ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܡܛܝܒܝܢ ܠܡܚܒܫ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܕܒܚܐ ܃ ܕܥܝܕܐ ܗ̇ ܂ X ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܢܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܟܘܟܒܐ̈ ܂ ܂ ܥܡ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܝܝ ܡܘܬܢܐ̈ ̤ ܠܗܝܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣܒ ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܆ ܕܐܬܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܒܪ ܥܠܝ ܨܠܝܢ ܗܘܘ ܆ ܘܠܗ ܫܠ̇ܡܝܢ ܗܘܘ̣ ܘܠܗ ܒܥ̇ܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܒܬܪ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܟܕ Xܥܪܒܝܐ̈ ܘܛܝܝܐ̈ ܕܓܙܝܪܬܐ ܟܠܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܒܕܠܗ ܒܪ ܡܚܡܕ ܂ ܘܟܕ ܩܪܒܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܟܠܕܘܟ ܡܚܘ̣ ܂ ܒܬܪ ܘܢܦܩܘ ܒܬܪܗ ܂ ܂ ܝ ܦܘܪܣܝܐ̣̈ ܕܝܢ ܘܟܘܪܣܢܝܐ̣̈ ܂ ܨܠܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ ܕܝܢ ܕܚܣܝܐ ܐܬܢܣ ܆ ܨܒܘ ܟܠܗܘܢ ܪܥܘܬܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܒܬܪ ܂ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܠܨ̇ܐ ܨܒܘܬܐ ܕܢܣܝܡ ܐܢܝܢ̈ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܢܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܃ ܗܘ̣ܐ ܐܢܫ ܒܬܪ ܐ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܠܗܘܢ̇ ܒܙܒܢܗܘܢ ܡܫܬܥܝܢܢܝ ܥܠܝܗܘܢ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܡܪܝ ܝܗܘܢܣ ܂ ܐܠܐ ܣܓܝ ܒܝܫܝܢܝ̈ ܕܪܓܐ̈ </page><page> ܡܒܚܢܐ ܐܘ ܒܬܪ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܪܚܡܘܬܗ̣ ܂ ܥܒ̣ܕܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܠ̣ܟܐ ܝ ܕܛܠܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܒܘ ܥܡܗ ܂ ܘܟܕ ܡܣܪܗܒ ܕܒܥܓܠ ܒܬܪ ܕܣܒܐ̈ ܕܡܠܟܘܗܝ ܃ ܪܚܒܥܡ ܒܪܐ ܣܟܠܐ ܕܬܪܝܢ̣̈ ܂ ܘܪܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܚܢܢ ܆ ܘܚ̣ܬ ܨܝܕܘܗܝ ܠܚܪܢ ܂ ܘܩܒܠܗ ܒܚܕܘܬ ܐ̣ ܘܐܘܪܒܗ ܂ ܒܬܪ ܃ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥ̣ܒܕ ܐܦ ܣܘܪܝܝܐ̣̈ ܂ ܫ̣ܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܐ̣ ܂ ܥܕܡܐ ܕܩ̣ܪܝܒܐ ܗܘܬ ܝ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܠܡܐܒܕ ܒܬܪ ܥܡ ܟܦܢܐ ܘܦܬܢܐ ܘܟܘܪܗܢܐ ܘܡܘܬܢܐ̣ ܂ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܚܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܂ ܘܥܠ ܬܠܓܐ ܪܒܐ ܕܢܚ̣ܬ ܒܗܘܢ ܂ ܘܥܠ ܣܘܦܢܐ ܕܩܢܝܢܐ̈ Xܢ ܒܬܪ ܕܣܛܢܐ ܐܒܘܗܝ ܂ ܂ XXX ܂ ܥܠ ܣܬܘܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܗܘܘ ܬܠܬܐ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܝܠܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܒܢܟܠܐ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܨܝܕܘܗܝ ܠܩܪܝܬܐ Xܝܕܐ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܒܗ ܕܫ̇ܠܡ 1ܠܛܝܝܐ̈ ܂ ܂ Xܝ ܂ X ܂ ܘܫܠܚ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܚܢܢ ܃ ܕܣܪܗܒX ܝ ܂ ܬܐ ܘܠܐ ܬܬܥܟܪ ܂ ܚܙܐ ܡܘܢ ܥ̇ܒܕܝܢܢ ܂ ܒܬܪ ܠܚܠܐ ܐܘܬܒ ܬܘܒ ܒܟܡܝܢܐ ܠܚܕܪ ܩܪܬܐ ܂ ܘܫܠ̣ܢܢ ܩܠܝܠܐܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܩܘXܐ̣ ܂ ܗ̣ܘܐ ܒܗ̇ ܡܪܝ ܣܒܐ̣ ܡܢ ܕܝܪ̣ܐ ܒܬܪ ܣܢܕܠܝܐ ܂ ܘܐܦ ܡܢ ܒXܪܟܝܢ ܦܛܪ ܪܟܐ ܗ̣ܘܐ ܂ ܂ ܒܐܡܕ ܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܨܘܕܐ̣ ܂ ܘܠܝܬ̇ ܡܟ̇ܢܫܢܐ ܀ X ܆ ܙ Xܝ ܂ ܢܐܬܐ ܗܫܐ ܘܢܐܒܟܐ ܃ ܒܬܪ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܙܒ̣ܠܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ ܘܐܝܟ ܥܡܝܪܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܗܘ̣ܐ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܒܥܘܬܐ̇̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܥܡ ܪܘܪܒܐ̈ ܠܩܘܒܠܗ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܐܦܣܝܡܪܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܐܡܠܟ ܗܘܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐ̇ ܒܬܪ ܝ ܬܘܡܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܚܠܦܘܗܝ ܡܪܝ ܬܐܕܘܛܐ ܂ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬܢܣܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐ̣ ܂ ܗܘ̣ܐ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܬܠܡܝܕܗ ܂ ܀ ܒܬܪ ܂ ܘܚܠ̣ܨ ܘܒ̣ܙܘ ܘܫܒ̣ܘ ܟܠ ܝ ܕܨܒܘ̣ ܘܗ̣ܦܟ ܠܐܪܥܗܘܢ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܩܠܝܠ̣ ܘܠܐ ܐܘܚܪܬ ܂ ܝ ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ̈ ܘܬܡܢܐ̈ ܆ ܒܬܪ ܕܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܛܝܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܒܫܪܪܐ ܓܕܫܬ ܒܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܪܝܫX ܘܢܚ̣ܬ ܩܒ̣ܥ ܒܐܪܥܐ ܬܡܢܐ̈ ܦܘܕܝܘܬܐ̈ ܂ 2ܗܟܢܐ ܝ ܒܬܪ ܒܙܘܥܐ ܂ ܟX ܡܢ ܥܙܝܙܘܬܗ ܕܙܘܥܐ ܐܬܬܪܝܡ ܠܥܠ̣ ܂ ܘܐܬܗ̣ܦܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ̇ ܕܢܝܚܬ ܢܦܫܐ ܡܠܟܬܐ̣ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܃ ܫܢܬ ܒܬܪ ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܕܝܪܝܐ̈ ܂ X X ܡܕܢܚܝܐ̈ ܕܥܡܗܘܢ ܂ ܕܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܟܝܠ ܡܘܬܗ̇ ܕܡܗܝܡܢܬܐ ܡܠܟܬܐ ܬܐܕܘܪܐ ܂ 5ܗ̇ܝ ܕ ܂ ܨܝܦܐ ܝ ܒܬܪ ܃ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܥܘܬܪܐ ܕܡܢ ܥܘܡܩܘܗܝ̈ ܕܬܗܘܡܐ̣ ܂ ܘܒܕܡܘܬܗ ܕܦܪܥܘܢ ܒܬܪ ܬܚܬ̈ ܐ ܕܬܗܘܡܘܗܝ̣̈ ܂ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܘܝܐ̈ ܂ ܘܪܗܛܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܥܘܬܪܐ̣ ܂ ܘܢܫܡܬܐ ܕܚܝܝܗܘܢ̈ ܐܘܒܕܘ - ܆ · ܂ ܘܐܫܬܟܚܘ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܕܢܐܚܘܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܠܐܒܕܢܐ ܓܡܝܪܐ ܫܪܟܘ ܇ ܗܠܝܢ ܕܢܚܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܪܗ̣ܛܘ ܢܪܫܘܡ ܂ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܠܘܩܕܡ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܥܠ ܫܪܒܐ ܕܚܪ̈ ܘܬܐ ܕܥܕܬ ܐ̇ ܂ ܒܙܒܢܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܐ̇ܬܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܚ̇ܢܢܐ ܒܬܪ ܟܕ ܡܡ̇ܚܝܢ ܂ ܀ ܗܘܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܙܘܥܐ̈ · X X0ܕܚܝܠܐ̈ ܃ ܟܕ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ ܕܝܢ̣ ܟܕ ܝܠ̣ܦ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܃ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܛܥܝܘܬܗ ܕ ܒܬܪ ܬܪܥܝܬܐ ܗܓܓܝܬܐ 3ܕܦܢܛܣܝܣܛܐ̈ ܛܝܐܝܬ ܐܬܕܒܪ ܝ ܗܘܐ ̤
Ps-Dion:ChronZuq 5ܕܝܢ ܂ ܝ ܕܡܝܬ̣ ܂ ܐܬܟܢܫܘ ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܫܒܥܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܘ ܠܗ̣ ܂ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܟܡܐ ܕܚܝ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܐ̇ ܂ ܂ ܒܡܕܝܢܬ ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܢ̣ ܟܕ ܐܝ̇ܬܢ ܒܗ̇ ܃ ܡܢ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܒܐ̈ ܩܒ̣ܠܘ 1ܨܘܡܐ ܂ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܫܒܬܐ ܐܚܪܬܐ ܥܐܠ ܨܘܡܐ ܂ ܘܡܢ ܕܐܬܠܒܟ ܨܘܡܐ ܃ ܐܦ ܒܣܪܐ ܒܬܪ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ̣ ܂ ܗܦ̣ܟ ܡܠܟܐ ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܚ̇ܫ̣ܒܘ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ ܕ ܢ ܕܒܫܒܛܐ ܗܢܐ ܢܘܟܪܝܐ ܒܠܥܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܬܛܢܦܘܢ ܒܥܕܬܐ̈ ܘܢܥܒܕܘܢ ܨܒܝܢܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܂ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܗܠܝܢ̣̇ ܫܪܝܘ ܝ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢ̇ܒܚܝܢ ܐܝܟ Xܠ̇ܒܐ̣ ܒܬܪ ܕܐܬܝܕܥ ܘܐܬܓܠܝ ܠܗ ܇ ܢܣܝܘܢܐ ܕܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܠܕܘܝܐ̈ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܢܦܠܝܢ ܘܡܬܥܪܓܠܝܢ ܟܕ ܫܠܝܚܝܢ̣ ܂ ܘܫܪܟܐ ܒܬܪ ܂ ܘܐܦ ܫܘܪܝܢ ܘܡܣܒܟܝܢ ܒܐܣܐ̣̈ ܂ ܘܬܠ̇ܝܢ ܢܦܫܬܗܘܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܃ ܒܟܠܗܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ̣ ܐܬܬܫܠܡܬ ܂ ܠܢܟܝܠܐ̣ ܘܠܗ̇ܘ ܒܬܪ ܟܕ ܐܦ ܠܚܝܘܬܐ̈ ܚܪܡܢܐ̣̈ ܚܠܦ ܪܥܘܬܐ̈ ܫܪܝܪܐ̣̈ ܬܪ̈ ܢ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܓܘܢܐ̈ ܚܠܝܨܐ̈ ܆ ܘܬܟܬܘܫܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬ ܐ ܃ ܒܬܪ ܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢ̇ܘܢ ܕܩ̣ܡܘ ܒܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ ܂ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܠܝܐ ܕܬܡܢܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܟܕ ܓܠܘ ܝܝ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܒܬܪ ܢܬܐ̣ ܂ ܡܢ ܐܘܠܨܢܗ ܕܟܦܢܐ ܗ̇ܘ ܡܪ ܪܐ ܘܩܫܝܐ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܠܗܘܢ ܥܡܠܐ̈ ܩܫܝܐ̈ ܘܛܘܪܦܐ̈ ܡܪܝܪܐ̣̈ ܂ ܘܫܘܩܦܐ̈ ܒܬܪ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ [ܡܛܪܦܬܐ ]ܝܬܝܪܐܝܬܝ ܐܫܬܕܪܬ ܆ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܬܪ ܪܫܡ̣ܢܢ̣ ܂ ܒܫܘܠܡܐ ܕܫܢܝܐ̇̈ ܬܠܬ̈ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܂ ܝ X ܒܬܪ ܫ̇ܪܝܢܢ̣ ܂ ܘܒܬܘܢܝܐ ܕܣܕܝܪܘܬܗܝܢ ܕܬܢܚXܐ̈ X
Ps-Dion:ChronZuq ܪܫܡ̣ܢܢ̣ ܂ ܒܫܘܠܡܐ ܕܫܢܝܐ̇̈ ܬܠܬ̈ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܂ ܝ X ܟܕ ܐܦ ܒܬܪ ܫ̇ܪܝܢܢ̣ ܂ ܘܒܬܘܢܝܐ ܕܣܕܝܪܘܬܗܝܢ ܕܬܢܚXܐ̈ X ܒܬܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܫܬܕܝܢ Xܘܘ̣ ܂ X ܘܢ̇ܚܬܝܢ ܘܡ̣ܬܦܪܬܝܢ ܒܬܪ ܃ ܘܡܬܡܥܣܝܢ ܒܕܡܘܬ ܥܢܒܐ̈ ܡܚܒܠܬܐ ܂ ܂ ܘܗܟܢܐ ܬܘܒ ܡܢ ܠܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܬܚܝܬ ܚܕܕܐ̈ ܇ ܘܥܒܝܕܝܢ 1ܣܘܪܕܐ ܂ ܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܪܒܐ ܂ ܀ ܥܠܝܡܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܘܦܨܝܚܐ̈ ܕܟܡܝܪܝܢ ܘܥܓܝܢܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚ̇ܘܪܪܐ ܝ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܐܕܪܟ̣ܬ̇ ܀ ܐܬ̇ܐ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܃ ܒܬܪ ܐܬ̣̇ܐ ܕܢܢܝܠܬX ܠܥܡܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܫܠܝ̣ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܟܠܗܘܢ ܒܥ̇ܒܕܐ ܡ̇ܚܘܝܢ ܠܢ ܗܫܐ ܚܝܠܐ ܕܦܘܫܩܝܗܘ̣ܢ̣̈ ܒܬܪ ܙXܝܩܝܢ ܒܐܕܢܝܢ̈ ܃ ܘܠܐ ܨܒ̇ܝܢܢX ܠܡܫ̣ܡܥ ܂ Xܐܝܟܢܐ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܒܠ̣ܥ ܠܛܒܬܐ̈ ܗܢ̣ܝܢ̈ ܒܠܚܘܕ ܐܬܝܕܥ̈ ܃ ܟܕ ܡܪܕܘܬܐ ܗܕܐ ܒܬܪ ܐ ܗܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܠܦܪܥܘܢ ܐܬܚܘܝ̣ ܂ ܕܠܒܝܫܘܬܗܝܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܢܘܬܦܗ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢ ܙܘ̣ܥܐ̣̈ ]ܗܠܝܢ̣ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܫ ܇ ܠܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ]ܒܣܪܐ ܘܡܬܦܣܩ̇ ܂ ܕܠܝܬ ܬܘܒ ܦܘXܫܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̣̈ ܠܐ ܚܡܣܢ ܕܠܐ ܢܫܕܪ ܘܢܐܠܦ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܃ ܐܦ̇ ܒܬܪ ܃ ·XX · 0ܘܛܒ̣ܐ ܫܡ̣ܥ ܪ-ܣ̣ܦܬ ܠܗ̇ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܠܓܡܪ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬ̇ܐ ܗ̇ܝ ܓܕܫ ܗܘܝ̣̈ ܂ ܚܙܘ ܗܘܘ ܩܪܒܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܘܒܬܪܟܝܢ̣ ܟܕ ܣܓܝܐܐ̈ ܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ̣ ܂ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܪܬܝܢ̈ ܫܝܢ̈ ܕܗܦܘܟܝܗ̇ ܕܚܡܫܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܂ ܬܘܒ ܒܬܪ ܗܦܘܟܝܐ ܕܫܬܐ̈ ܂ ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܙܒܢܗ ܕܝܘܣܛܢܝܢܐ ܃ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܦܘܠܬܗ̇ ܐܬܗܦܟܘ ܘܢܚܬܘ ܥܕܡܐ ܠܐܪܥܐ ܂ ܘܫܘܪܐ̈ ܘܬܪܥܐ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܘ̣ ܐܪܥܐ ܪܬܬ̣ ܘܙܥܬ ܂ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܐ̈ ܕܐܬܒܢܝܘ 5ܒܗ̇
Ps-Dion:ChronZuq ܐܪܒܥ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܬܢܢ ܛܠ̣ܩ ܃ ܬܡܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܓܕܫܬܗ ܂ ܘܗܟܢܐ ܒܒܗܬܬܐ ܗܕܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܓܒܪܝ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̇ܥܝܢ ܗܘܝܢ ܩܠܐ ܕܝܠܠܬܐ 7ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܂ 0ܝ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ·ܙ ܡܪܝ ܘܢܚ̇ܣܐ ܠܝ ܂ ܕܗܐ ܩܘ̇ܝܬ ܬܠܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܓܒܪܝܢ̈ ܂ ܘܐܬܩܛܠܝܢ̈ 0ܟܠܗܝܢ ܝ ܒܦܘܩܕܢܢ ܂ ܣܛܪ ܡܢ ܪܘܡܝ ܒܬܪ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܡܙܥܦܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗܝܢ ܘܐܡܪܢ̈ ܂ ܕܠܢ ܙܕܩ ܕܢ̇ܡܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܟܘܬܗ ܠܐ ܫܘܚܪ ܠܡܫ̇ܠܡܘ ܢܕܪܗ ܂ ܐܠܐ ܫܕܪ ܬܪܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܘܟܒ̣ܫ ܐܬܪܘܬܗ̣̈ ܘܚܪܒ ܠܟܠܗܘ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܂ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܐܬܥܫܢܘ ܝܗܘܕܐ̈ ܕܢܡܝܪܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܂ ܘܥܠ ܝܝ ܒܝܫܬܐ̈ ܘܩܛܠܐ̈ ܕܥܒ̣ܕܘ 2ܒܗ̇ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܘܦܪܘܣ̣ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܐܦܪܝܡ ܝ ܐܡܕܝܐ̣ ܒܬܪ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܣ ܕܩܠܩܝܐ ܂ ܗܦܘܟܝܐ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠܬܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̣̈ ܕܚܝ̇ܝܢ̣ ܂ 2ܓܒܪܐ̈ ܘܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ̣ܟܕ ܡܫܬܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝܢܫܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠ̈ X X ܝܝܪ X ܙܒܬX ܝ X Xܝ ܘX X ܫܠܝܢܝܢ ܝܘ̣ܘ̣ ܝXܢ ܒܣܪX ܒܬܪ 7ܡܢ ܙܦܬܐ ܝ ܂ ܐܢܫܐ̈ ܝܝ ܟܕ ܝXܬܚܙX ܒXܘ ܩܢܝܢܐ ܕܚܝܝܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܡܦܘܠܬܗ̇ ܝܝ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܂ ܒܝܘܡܐ ܝ ܕܝܢ ܕܡܦܘܠܬܗ̇ ܒܬܪ ܠܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܐܢܛܝܟܝܐ ܂ ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܕܐܬܚܙܝ ܒ̇ܫܡܝܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܦܘܟܝܐ ܕXܢXܢܝܥܝX ܝܝܝ ܝX Xܙ X XXX </page><page> ܗܘܘ ܡܢ ܚܐܦܗ ܕܚܝܠܐ ܒܬܪ ܝ ܕܝܢ ܕܡܦܘܠܬܗ̇ ܕܬܠܬܐ̣ ܂ 10 ܕܥܕܬX ܕܐܢXܢܝXܝX ܝXܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܪܘܩܝܗ̣ ܢܦܩܘ ܗܘ̣ܘ ܘܐ̣ܙܠܘ ܟܠܢܫ ܠܥܘܡܪܗ ܂ ܝ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܢܘܚܐ̣ ܠܟܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܚܒܝܫܝܢ 2ܗܘܘ ܠܗ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܐ ܂ ܒܝܕ ܢܝܫܐ̈ 1ܡܕܡ ܡܕܡ ܡܢܗܘܢ ܪܫܝܡ ܗܘܐ ܠܢ ܂ ܟܕ ܡܢ ܒܬܪ ܡܢ ܠܥܠ ܃ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܐܣܬܥX ܗܠܝܢ ܒܙܒܢ ܥܠܝܡܘܬܢ ܚܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܒܬܫܡܫܬ ܐ̣ ܂ ܐܪܡܝ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐ ܂ ܘܐܬܚܙܝܘ ܒܬܪ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܃ ܘܚ̣ܙܘ ܣܕܪܐ̈ ܡܬܝܚܐ̈ ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܦܩX ܕܛܘܒܢܐ ܣܐܘܕܐ ܃ ܡܛܠ ܝ ܕܡܢ ܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܡܢ ܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ ܃ ܘܢܦ̣ܩ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܡܢܗ̇ ܕܣܠܘܩܝܐ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܗܕܐ ܚܙܬ ܐ ܒܝܫܬܐ ܕܚܢܦܘܬ ܐ̇ ܕܐܒܕܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ̇ ܒܬܪ ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܡܟܝܠ̣ ܠܡ̣ܢܐ ܢܙܠܝܢ ܠܢ ܒܚܝܐ̇̈ ܂ X
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܂ ܘܗܟܢܐ ܟܬܒܘ ܘܬܚܡܘ ܟܠܗܘܢ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܥܠ ܒܬܪ ܂ ܘܠܟܠ ܕܐܡ̇ܪ ܐܘ ܂ ܡܘܕܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܡܝܬ ܀ ܘܗ̣ܘܐ ܐܘܦܪܘܣ ܒܕܘܟܬܗ ܂ ܗܢܐ ܕܗ̣ܘ ܒܬܪ ܘܗܟܢܐ ܢܦ̣ܩ ܘܗܘ̣ܐ ܐܣܩܠܝܦ ܒܕܘܟܬܗ ܀ ܦܘܠܐ ܕܝܢ ܝܗܘܕܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܆ ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܟܝܠ ܚܕ ܚܦܐ 1ܕܪܕܘܦܝܐ̣ ܒܬܪ ܐܬܝܕܥܬ̣ ܂ ܫܠ̣ܚ ܠܦܪܙܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ </page><page> ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܬܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܦܩXܗ ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ̣ ܗܘ̣ܬ ܐܢܛܝܟܝܐ ܫܢܬܐ ܢ ܂ ܕܐ ܕܠܐ ܒܬܪ ܘܚܕܐ̣ ܂ ܗܘ̣ܐ ܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛXܟܝܐ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ- ܕܡܥܠܬܗ̇ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܂ ܡܚܕܗ̇ ܒܬܪ ܗܕܐ ܂ ܘܡܢ ܥܠ̣ܬ ܗܠܝܢ̣ ܐܫܬܩܠܘ 1ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܂ ܂ ܝ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܦܫܝܛܐ ܂ ܘܕܠܐ ܪܕܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܂ ܂ ܬܘܡܐ ܕܝܒܪܘܕ ܂ ܘܡܝܬ </page><page> ܟܝܢܐ̈ ܡܘܕܝܢ ܒܡܫܝܚܐ̣ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ̣ ܂ ܩܕܡ ܘܐܘܕܥ ܐܠܗܐ ܂ ܐܝܠܝܢ ܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܐܬܝܕܥܘ ܒܬܪ ܃ ܥܠ ܚܪܝܢܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪܟܝܢ ܒXܝܡܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܘܟܫܠܐ̈ ܕܗܘܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܣܛܘܣ ܀ ܫܢܬ ܬܡܙܡܐܐ̈ ܘܥܣܪ̣ܝܢ̈ ܘܬܫܥ̣̈ ܂ ܡܝܬ ܒܬܪ ܘܣ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܣܒܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܡܠܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܐ̈ ܕܡܘܠܕܗܘܢ ܪܘܚܢܝܐ̣ ܂ ܒܣܗܕܘܬܐ ܛܒܬܐ ܒܬܪ ܃ ܕܢܟܦܘܪ ܒܗ ܘܢܣܓܘX ܠܒܪܝܬܗ ܚܠܦ̣ܘܗܝ ܂ ܗܝܕܝܢ ܛܘܒܢܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܀ ܒܪܗܘܡܐ̣ ܂ ܐ̇ܝܠܝܪ ܣ ܂ ܒ̣ܬܪ ܠܐܘܢ̣ ܗܢܐ ܠܒ̣ܟ ܀ ܒܬܪ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܂ ܕܐܝܠܝܢ ܪܝܫ̣ܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܐܬܝܕܥܘ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܛܪܘܣ ܡܗܝܡܢܐ̣ ܂ ܩܠܢܕܝܘܢ ܕܐܫܬܕܝ ܂ ܘܒܬܪܗ ܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܂ ܗܢܐ ܡܬܝܕܥ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܀ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܝܢ ܬܘܒ ܗ̣ܘܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܛܡܬܐܘܣ̣ ܝܘܚܢܢ ܗ̇ܘ ܝ· ܕܐܬܕܚܝ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܦܛܪܘܣ ܂ ܂ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܕܝ 3ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܘܣ ܂ ܒܐܠܟܣܢܕܪܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܠܝܪܝܣ ܣܘܡܦܝܠܝܩܝܣ ܀ ܘܒܬܪܗ ܦܝܠܟܣ̣ ܕܡܬܝܕܥ ܒܗܢܐ ܒܬܪ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܦܛܪܘܣ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܐܬܢܣܝܘܣ ܂ ܒܪܘܡܐ̈ X