simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢ̣ܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܘܕܥܟ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܦ ܢܓܕܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܢܦ̣ܫܢܢ ܂ ܘܡܚܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܢ ܒܐܝܕܝܗܘܢ·ܝ̈ ܐܦܠܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܥܕܠܝܐ ܕܡܪܚܘܬܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܫܪܝܗ̇ ܕܣܘܢܗܕܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܙܥܘܪX ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܚܡܫܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܛܪܬ̇
Ps-Dion:ChronZuq ܐܣܬܡܝܘ̣ ܂ X ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܥܒܘܪܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܝ ܒܬܪ ܫܬ̈ ܫܝܢ̣̈ ܘܝܬܝܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܗ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܝܗܝ
Ps-Dion:ChronZuq ̤ ܡܟܝܠ ܓܝܪ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܢܛܝܟܪܣܛܘܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܬܕܒܪܘ ܒܬܪ ܣܒܪܐ ܕܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq X ܀ X ܒܬܪ ܦܘܠܝܢܐ 0ܕܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܩܒܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕ ܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܣܘܣ̣ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܣܛܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܐܝܢܘܩܢܛܝܣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܒܘܦܛܝܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܩܒܠ ܩܕܝܫܐ
Ps-Dion:ChronZuq ]̇ܗܝ̣ ܡܠܟܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܐܟܣܘܪܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗ ̤ ܒܬܪ ܗܢܐ 1ܝܗܒ ܠܛܡܐܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܗ ܢܫܬܡܥܘܢ ̤ ܒܬܪ ܗܢܐ ܕܝܢ [
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܀ ܒܬܪ ܠܝܒܪܝܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܢܦ̣ܩ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐ̣ ܢܦܩ̣ܬ̇ ܐܦ