simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܗܝܕܝܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܐ̈ ܕܡܘܠܕܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܗܢܐ̈ ܐܬܝܕܥܘ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܀ ܒܪܗܘܡܐ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܝܢ ܬܘܒ ܗ̣ܘܘ ܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܡܗܝܡܢܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܒܐܠܟܣܢܕܪܐ̣ ܂ ܒܬܪ ܛܡܬܐܘܣ̣ ܝܘܚܢܢ ܗ̇ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܒܪܘܡܐ̈ X ܒܬܪ ܐܝܠܝܪܝܣ ܣܘܡܦܝܠܝܩܝܣ ܀