simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܐ ܚܒܠܬܐ ܕܢܦ̣ܩ ܒܬܪ ܡܘܬܢܐ ܀ ܘܟܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܚܙܝ ܒ̇ܫܡܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܘܠܬܗ̇ ܝܝ ܕܝܠܗ̇
Ps-Dion:ChronZuq ܢܦ̣ܩ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐ̣ ܢܦܩ̣ܬ̇ ܐܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܚܘܬܐ̈ ܝܕܝܥ[ܢ̈ ]ܗܘܝ̈ ܒܬܪ ܚܘܠܡܢܐ̣ ܂ ܗܕܡܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܀ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܡܘܬܗ̇ ܕܡܗܝܡܢܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܗܢܐ̈ ܐܬܝܕܥܘ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܀ ܒܪܗܘܡܐ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܕܥܕܬX ܕܐܢXܢܝXܝX ܝXܢ ܒܬܪ ܝܦܘܟܝܐ ܕXܢXܢܝܥܝX ܝܝܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܫܬܥܝܢܢܝ ܥܠܝܗܘܢ ܀ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܢܝܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܝ ܒܬܪ ܫܬ̈ ܫܝܢ̣̈ ܘܝܬܝܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܫܐܕܐ̈ ܂ ܂ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕ ܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܬܪ ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܕܕܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܕܘܝܐ̈ ܂ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ̣̇ ܫܪܝܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܒܢܝܐ̈ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܓܒܪ ܡܘܫܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ ܇ ܒܬܪ ܕܐܬܒܛܠ̣ ܂ ܚܛܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܘܠܡܣܟܢܐ̈ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܒܟܠܗ̇ ܕܚܠܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܗܟܢܐ ܥܒ̇ܕܐ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܪܗܛ ܗܘܐ̇
Ps-Dion:ChronZuq ܒܙܒܢܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܪܗ̣ܛܘ ܢܪܫܘܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܪܘܙ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܒܥܝ ܘܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕ ܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܣܘܣ̣ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܡ̇ܪ ܂ ܘܓܠܝܐܝܬ ܒܬܪ ܕܚܠܬ ܐ ܕܦܪܩܘܠܝܣ