simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܗܝܕܝܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܐ̈ ܕܡܘܠܕܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ X ܕܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܩܪ ܒ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܬ̇ܐ ܗ̇ܝ ܓܕܫ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܫ̣ܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܒܬܪ ܘܚܢܢ ܆ ܘܚ̣ܬ
Ps-Dion:ChronZuq · · ܀ ܒܬܪ ܟܫẌ ܚܪܝXܢẌ ·
Ps-Dion:ChronZuq ܥܒ̣ܕܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܒܬܪ ܡܪܝ ܝܗܘܢܣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܢ ܙܕܩ ܕܢ̇ܡܘܬ ܒܬܪ ܓܒܪܝܢ̈ ܂ ܘܐܬܩܛܠܝܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܫܠ̣ܢܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ ܃ ܕܣܪܗܒX
Ps-Dion:ChronZuq ܡܫܬܥܝܢܢܝ ܥܠܝܗܘܢ ܀ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܢܝܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܬܡܘ̣ܙ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܚܨܕܐ ܣ̇ܒܪܝܢ ܗܘܝ̣ܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܬܪ ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܕܕܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܥܬܕ ܗܘܐ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܦܨܝܚܐ̈ ܕܟܡܝܪܝܢ ܘܥܓܝܢܝܢ ܒܬܪ ܝ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܬܚܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܢܙܝܛ ܒܬܪ ܂ ܝX ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܗ ܠܐ ܫܘܚܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܀ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܡܘܬܗ̇ ܕܡܗܝܡܢܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ̤ ܡܟܝܠ ܓܝܪ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܢܛܝܟܪܣܛܘܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܫܢܬܐ ܒܬܪ ܩܛܦܐ ܡܙ̇ܕܒܢ ܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܡܗܘܢ ܂ ܂ ܒܬܪ ܥܠܝ ܟܗܢܐ̣ ܕܐܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܥܕܬX ܕܐܢXܢܝXܝX ܝXܢ ܒܬܪ ܝܦܘܟܝܐ ܕXܢXܢܝܥܝX ܝܝܝ