simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ̣ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ ܇ ܒܬܪ ܕܐܬܒܛܠ̣ ܂ ܚܛܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܒܒܢܝܐ̈ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܓܒܪ ܡܘܫܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢܗ̇ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܓܒܪ ܩܛܠ ܐܢܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܙܠ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܟܪܟ ܒܟܠܗ̇ ܘܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܦ ܢܓܕܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܢܦ̣ܫܢܢ ܂ ܘܡܚܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܕܠܒܝܫܘܬܗܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܠ̣ܥ ܠܛܒܬܐ̈ ܗܢ̣ܝܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܡܒܨܝܢ ܗܘܘ ܘܪܗܛܝܢ ܒܬܪ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ̇ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܠܟ ܃ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܘ ܟܦܢܐ̈ ܘܡܘܬܢܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܦܟ ܡܢ ܩܪܒܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܡ̇ܪ ܂ ܘܓܠܝܐܝܬ ܒܬܪ ܕܚܠܬ ܐ ܕܦܪܩܘܠܝܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܬܟܢܫܝܢ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܒܪܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܢ̇ܚܬܝܢ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܝ̇ܩܕܝܢ ܗܘܘ ܬܛܠܝܠܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܦܪܘܙ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܒܥܝ ܘܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܠܡܣܟܢܐ̈ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܒܟܠܗ̇ ܕܚܠܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܢܚ̣ܬ ܦܪܙܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܥܒ̣ܪ ܢܗܪܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܠܕܘܝܐ̈ ܂ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ̣̇ ܫܪܝܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܥܬܕ ܗܘܐ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ