simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܝ ܒܬܪ ܫܬ̈ ܫܝܢ̣̈ ܘܝܬܝܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܒXܘ ܩܢܝܢܐ ܕܚܝܝܢ̈ ܒܬܪ ܬܠ̈ X X
Ps-Dion:ChronZuq ܠܗ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܝܗܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܫܬܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܬܠܬܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̣̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܘܣܛܢܝܢܐ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܝܢ̈ ܕܗܦܘܟܝܗ̇