simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܥܒܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ̤ ܒܬܪ 5ܕܝܢ ܂ ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܪܝܢ ܘܗ̣ܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ·ܡ · ܝܘܡܝܢ̣̈
Ps-Dion:ChronZuq ܘܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܢܙܝܛ ܒܬܪ ܂ ܝX ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܬܪ ܒܬܪ ܆ ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܪܒܥܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܐܘܦܪܘܣ̣ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܒܪܘܡܐ̈ X ܒܬܪ ܐܝܠܝܪܝܣ ܣܘܡܦܝܠܝܩܝܣ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܚܢ ܒܐܝܕܝܗܘܢ·ܝ̈ ܐܦܠܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܥܕܠܝܐ ܕܡܪܚܘܬܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ ܐܢܣܛܘܣ ܀ ܫܢܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܐܕܘܛܐ ܂ ܂ ܒܬܪ ܐܦܣܝܡܪܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈
Ps-Dion:ChronZuq ܒܒܗܬܬܐ ܗܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ]̇ܗܝ̣ ܡܠܟܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܐܟܣܘܪܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܬ̇ܐ ܗ̇ܝ ܓܕܫ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܐܪܥܗܘܢ ܂ ܀ ܒܬܪ ܐܬܢܣܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq · ܠܡܨܪ ܢ ܒܬܪ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܘܛܝܝܐ̈ ܕܓܙܝܪܬܐ ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܒܪ ܥܠܝ ܨܠܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܣܕܝܪܘܬܗܝܢ ܕܬܢܚXܐ̈ X ܒܬܪ ܒܬܪ ܪܫܡ̣ܢܢ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܩܘ̇ܝܬ ܬܠܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܬܪ ܓܒܪܝ ܂ ܘܟܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܢ ܙܕܩ ܕܢ̇ܡܘܬ ܒܬܪ ܓܒܪܝܢ̈ ܂ ܘܐܬܩܛܠܝܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܗܘܘ ܙܘܥܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ̣