simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܦܩܝܢ ܗ ܘ ܒܬܪ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̣ ܟܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܚܘܬܐ̈ ܝܕܝܥ[ܢ̈ ]ܗܘܝ̈ ܒܬܪ ܚܘܠܡܢܐ̣ ܂ ܗܕܡܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܘܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܢܙܝܛ ܒܬܪ ܂ ܝX ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܣܬܡܝܘ̣ ܂ X ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܥܒܘܪܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܠܐ ܕܝܢ ܝܗܘܕܝܐ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܡܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܕܐ ܕܫܘܚܬ ܝ ܒܬܪ ܚܒܪܬܗ̣̇ ܂ ܗ̣ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܕܠܒܝܫܘܬܗܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܠ̣ܥ ܠܛܒܬܐ̈ ܗܢ̣ܝܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܢܛXܟܝܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩXܗ ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܠܗ ܢܫܬܡܥܘܢ ̤ ܒܬܪ ܗܢܐ ܕܝܢ [
Ps-Dion:ChronZuq ܒܐܘܪܫܠܡ ܩܡ ܐܦܝܣܩܦܐ ܒܬܪ ܦܝܠܦܘܣ̣ ܣܢܘܩܣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq X ܂ ܘܫܠܚ ܒܬܪ ܚܝܠܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܒܢܟܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܀ ܘܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ̇ ܕܡܪܝ ܗ̇ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܕܘܝܐ̈ ܂ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ̣̇ ܫܪܝܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܚ̇ܫ̣ܒܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܫܒܬܐ ܐܚܪܬܐ ܥܐܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܥܬܕ ܗܘܐ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܡܢ̣ ܂ ܘܐ̣ܙܠ ܒܬܪ ܦܘܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܘܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ Xܐܝܟܢܐ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܟܠܗܘܢ ܒܥ̇ܒܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܗܟܢܐ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܠܘܬ ܫܘܠܡܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܛܪܝܪܟܐ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܝ̣ܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܀ [ܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܥܠ