simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܠܝܐ ܕܬܡܢܐ̈ ܫܢܝܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܗܟܢܐ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܠܘܬ ܫܘܠܡܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܗ ܃ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܃ ܟܕ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܐ̇ܬܝܢ ܝܘܡܬܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܒܬܫܡܫܬ ܐ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܂ Xܐܝܟܢܐ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܟܠܗܘܢ ܒܥ̇ܒܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܗ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܝܗܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ̣ ܒܬܪ ܚܕܐ̇ ܂ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܆ ܠܢܩܛܪ ܕܩܘܣܛܢܛܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܪܘܡܐ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܢܐܪܘܢ ܂ ܘܠܣܓܝܐܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܬܕܒܪܘ ܒܬܪ ܣܒܪܐ ܕܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܢܝܢ̈ ܕܐܬܚܙܝܬ̣ ܚܕܐ ܒܬܪ ܚܕܐ̣ ܂ ܒܝ̇ܘܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܥܡܐ ܛܥܐ ܠܗ ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܐܨܛܠܒ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܘܝܐ̈ ܂ ܘܪܗܛܝ̈ ܒܬܪ ܥܘܬܪܐ ܕܡܢ ܥܘܡܩܘܗܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܥܒ̣ܕܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܒܬܪ ܡܪܝ ܝܗܘܢܣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܀ [ܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܐ ܐܚܘܐ ܂ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣ ܩܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܟ ܃ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܘ ܟܦܢܐ̈ ܘܡܘܬܢܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܠܕܘܝܐ̈ ܂ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ̣̇ ܫܪܝܘ