simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܘܪܫܠܡ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܡ ܢܐܪܘܢ ܒܡܠܟܘܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ]̇ܗܝ̣ ܡܠܟܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܐܟܣܘܪܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܥܡܗܘܢ ܂ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ̇ ܕܢܝܚܬ ܢܦܫܐ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܝܢ ܕܚܣܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܙܠ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܟܪܟ ܒܟܠܗ̇ ܘܗܘܐ