simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܘܛܝܝܐ̈ ܕܓܙܝܪܬܐ ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܒܪ ܥܠܝ ܨܠܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚܐܝܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܣܗܕ ܒܫܢܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ ܇ ܒܬܪ ܕܐܬܒܛܠ̣ ܂ ܚܛܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܟܕ ܐܙܕܩܦ ܒܬܪ ܪܝܫܗ ܂ ܩܘܝܘ
Ps-Dion:ChronZuq X ܂ ܘܫܠܚ ܒܬܪ ܚܝܠܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܒܢܟܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܓܘܢܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܩܛܝܢܘܬܗ̇ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܪܘܫܐ ܆ ܕܐܬܝ̈ ܒܬܪ ܢܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܟܘܟܒܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܒXܘ ܩܢܝܢܐ ܕܚܝܝܢ̈ ܒܬܪ ܬܠ̈ X X
Ps-Dion:ChronZuq ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ ܒܬܪ ܚܪܫܐ̈ ܘܩܨܘܡܐ̣̈ ܨܠܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܬܪܝܢ̣̈ ܂ ܘܪܕܐ ܒܬܪ ܡܠ̣ܟܐ ܝ ܕܛܠܝܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܢܦ̣ܩ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐ̣ ܢܦܩ̣ܬ̇ ܐܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ X ܕܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܩܪ ܒ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܝܠܬܐ̈ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܥܠܠܬܐ ܚܕܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠܝܗ̇ ܒܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܗ ܕܥܡ ܫܡܥܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܙܘܐ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܢܦܫܗ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܕܥܐܕܐ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܕܥܕܬX ܕܐܢXܢܝXܝX ܝXܢ ܒܬܪ ܝܦܘܟܝܐ ܕXܢXܢܝܥܝX ܝܝܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܕܝܢܬܐ ܠܓܡܪ ܆ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̣̈ ܠܐ ܚܡܣܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܫ̣ܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܒܬܪ ܘܚܢܢ ܆ ܘܚ̣ܬ