simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܙܟܘܬܗ ܠܐ ܫܘܚܪ ܠܡܫ̇ܠܡܘ ܢܕܪܗ ܂ ܐܠܐ ܫܕܪ ܬܪܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܘܟܒ̣ܫ ܐܬܪܘܬܗ̣̈ ܘܚܪܒ ܠܟܠܗܘ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܂ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܐܬܥܫܢܘ ܝܗܘܕܐ̈ ܕܢܡܝܪܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܂ ܘܥܠ ܝܝ ܒܝܫܬܐ̈ ܘܩܛܠܐ̈ ܕܥܒ̣ܕܘ 2ܒܗ̇ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܘܦܪܘܣ̣ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܐܦܪܝܡ ܝ ܐܡܕܝܐ̣ ܒܬܪ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܣ ܕܩܠܩܝܐ ܂ ܗܦܘܟܝܐ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠܬܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̣̈ ܕܚܝ̇ܝܢ̣ ܂ 2ܓܒܪܐ̈ ܘܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ̣ܟܕ ܡܫܬܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝܢܫܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠ̈ X X ܝܝܪ X ܙܒܬX ܝ X Xܝ ܘX X ܫܠܝܢܝܢ ܝܘ̣ܘ̣ ܝXܢ ܒܣܪX ܒܬܪ 7ܡܢ ܙܦܬܐ ܝ ܂ ܐܢܫܐ̈ ܝܝ ܟܕ ܝXܬܚܙX ܒXܘ ܩܢܝܢܐ ܕܚܝܝܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܡܦܘܠܬܗ̇ ܝܝ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܂ ܒܝܘܡܐ ܝ ܕܝܢ ܕܡܦܘܠܬܗ̇ ܒܬܪ ܠܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܐܢܛܝܟܝܐ ܂ ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܕܐܬܚܙܝ ܒ̇ܫܡܝܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܦܘܟܝܐ ܕXܢXܢܝܥܝX ܝܝܝ ܝX Xܙ X XXX ܗܘܘ ܡܢ ܚܐܦܗ ܕܚܝܠܐ ܒܬܪ ܝ ܕܝܢ ܕܡܦܘܠܬܗ̇ ܕܬܠܬܐ̣ ܂ 10 ܕܥܕܬX ܕܐܢXܢܝXܝX ܝXܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܪܘܩܝܗ̣ ܢܦܩܘ ܗܘ̣ܘ ܘܐ̣ܙܠܘ ܟܠܢܫ ܠܥܘܡܪܗ ܂ ܝ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܢܘܚܐ̣ ܠܟܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܚܒܝܫܝܢ 2ܗܘܘ ܠܗ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܐ ܂ ܒܝܕ ܢܝܫܐ̈ 1ܡܕܡ ܡܕܡ ܡܢܗܘܢ ܪܫܝܡ ܗܘܐ ܠܢ ܂ ܟܕ ܡܢ ܒܬܪ ܡܢ ܠܥܠ ܃ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܐܣܬܥX ܗܠܝܢ ܒܙܒܢ ܥܠܝܡܘܬܢ ܚܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܒܬܫܡܫܬ ܐ̣ ܂ ܐܪܡܝ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐ ܂ ܘܐܬܚܙܝܘ ܒܬܪ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܃ ܘܚ̣ܙܘ ܣܕܪܐ̈ ܡܬܝܚܐ̈ ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܦܩX ܕܛܘܒܢܐ ܣܐܘܕܐ ܃ ܡܛܠ ܝ ܕܡܢ ܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܡܢ ܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ ܃ ܘܢܦ̣ܩ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܡܢܗ̇ ܕܣܠܘܩܝܐ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܗܕܐ ܚܙܬ ܐ ܒܝܫܬܐ ܕܚܢܦܘܬ ܐ̇ ܕܐܒܕܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ̇ ܒܬܪ ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܡܟܝܠ̣ ܠܡ̣ܢܐ ܢܙܠܝܢ ܠܢ ܒܚܝܐ̇̈ ܂ X
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܂ ܘܗܟܢܐ ܟܬܒܘ ܘܬܚܡܘ ܟܠܗܘܢ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܥܠ ܒܬܪ ܂ ܘܠܟܠ ܕܐܡ̇ܪ ܐܘ ܂ ܡܘܕܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܡܝܬ ܀ ܘܗ̣ܘܐ ܐܘܦܪܘܣ ܒܕܘܟܬܗ ܂ ܗܢܐ ܕܗ̣ܘ ܒܬܪ ܘܗܟܢܐ ܢܦ̣ܩ ܘܗܘ̣ܐ ܐܣܩܠܝܦ ܒܕܘܟܬܗ ܀ ܦܘܠܐ ܕܝܢ ܝܗܘܕܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܆ ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܟܝܠ ܚܕ ܚܦܐ 1ܕܪܕܘܦܝܐ̣ ܒܬܪ ܐܬܝܕܥܬ̣ ܂ ܫܠ̣ܚ ܠܦܪܙܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܬܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܦܩXܗ ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ̣ ܗܘ̣ܬ ܐܢܛܝܟܝܐ ܫܢܬܐ ܢ ܂ ܕܐ ܕܠܐ ܒܬܪ ܘܚܕܐ̣ ܂ ܗܘ̣ܐ ܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛXܟܝܐ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ- ܕܡܥܠܬܗ̇ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܂ ܡܚܕܗ̇ ܒܬܪ ܗܕܐ ܂ ܘܡܢ ܥܠ̣ܬ ܗܠܝܢ̣ ܐܫܬܩܠܘ 1ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܂ ܂ ܝ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܦܫܝܛܐ ܂ ܘܕܠܐ ܪܕܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܂ ܂ ܬܘܡܐ ܕܝܒܪܘܕ ܂ ܘܡܝܬ ܟܝܢܐ̈ ܡܘܕܝܢ ܒܡܫܝܚܐ̣ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ̣ ܂ ܩܕܡ ܘܐܘܕܥ ܐܠܗܐ ܂ ܐܝܠܝܢ ܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܐܬܝܕܥܘ ܒܬܪ ܃ ܥܠ ܚܪܝܢܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪܟܝܢ ܒXܝܡܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܘܟܫܠܐ̈ ܕܗܘܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܣܛܘܣ ܀ ܫܢܬ ܬܡܙܡܐܐ̈ ܘܥܣܪ̣ܝܢ̈ ܘܬܫܥ̣̈ ܂ ܡܝܬ ܒܬܪ ܘܣ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܣܒܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܡܠܟ