simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܒܪ ܥܠܝ ܨܠܝܢ ܗܘܘ ܆ ܘܠܗ ܫܠ̇ܡܝܢ ܗܘܘ̣ ܘܠܗ ܒܥ̇ܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܒܬܪ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܟܕ Xܥܪܒܝܐ̈ ܘܛܝܝܐ̈ ܕܓܙܝܪܬܐ ܟܠܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܐܣܗܕ ܒܫܢܬ ܬܫܥ ܕܪܕܘܦܝܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ·ܒ· ܦܝܪܡܠܐܢܘܣ ܒܬܪ ܂ ܂ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܣܘ̣ܐ ܦܛܪܘܣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚܐܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܒܛܠ̣ ܂ ܚܛܐ̈ ܕܡܙܕܒܢܢ ܗܘܝ̈ ܐܪܒܥܐ̈ ܝ ܡܕ ܐ̈ ܒܬܪ ܘܕܡܘܬܢܐ ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܥܕ ܡܠ̣ܝܢ 1ܬܠܬܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ ܇
Ps-Dion:ChronZuq ܪܝܫܗ ܂ ܩܘܝܘ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܬܠܬܝܢ̈ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܒܬܪ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܐܣܗܕ ܐܦ ܦܛܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̣̈ ܂ ܟܕ ܐܙܕܩܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܝܠܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܒܢܟܠܐ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܨܝܕܘܗܝ ܠܩܪܝܬܐ Xܝܕܐ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܒܗ ܕܫ̇ܠܡ 1ܠܛܝܝܐ̈ ܂ ܂ Xܝ ܂ X ܂ ܘܫܠܚ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܓܘܢܐ̈ ܚܠܝܨܐ̈ ܆ ܘܬܟܬܘܫܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬ ܐ ܃ ܒܬܪ ܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢ̇ܘܢ ܕܩ̣ܡܘ ܒܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ ܂ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܟܕ ܐܘܦܝ ܝ ܆ ܨܢܥܬܗ̈ ܕܝܘܚܢܢ̣ ܂ ܢܟܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܢ ܐܟܚܕܐ ܕܢܣܩܘܢ ܒܗ̇ ܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܩܛܝܢܘܬܗ̇ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܢܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܟܘܟܒܐ̈ ܂ ܂ ܥܡ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܝܝ ܡܘܬܢܐ̈ ̤ ܠܗܝܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣܒ ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܆ ܕܐܬܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠ̈ X X ܝܝܪ X ܙܒܬX ܝ X Xܝ ܘX X ܫܠܝܢܝܢ ܝܘ̣ܘ̣ ܝXܢ ܒܣܪX ܒܬܪ 7ܡܢ ܙܦܬܐ ܝ ܂ ܐܢܫܐ̈ ܝܝ ܟܕ ܝXܬܚܙX ܒXܘ ܩܢܝܢܐ ܕܚܝܝܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܚܪܫܐ̈ ܘܩܨܘܡܐ̣̈ ܨܠܝܬ ܗܘܬ̣ ܢܦܫܗ ܂ ܘܟܠ ܡܐ ܝܝ ܕܐܡܪܝܢ ܒܬܪ ܂ ܥܠ ܒܢܝܢܐ ܕܩܠܢܝܩܣ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܀ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܠ̣ܟܐ ܝ ܕܛܠܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܒܘ ܥܡܗ ܂ ܘܟܕ ܡܣܪܗܒ ܕܒܥܓܠ ܒܬܪ ܕܣܒܐ̈ ܕܡܠܟܘܗܝ ܃ ܪܚܒܥܡ ܒܪܐ ܣܟܠܐ ܕܬܪܝܢ̣̈ ܂ ܘܪܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܕܐ̣ ܢܦܩ̣ܬ̇ ܐܦ ܡܪܕܝܬ ܐ ܕܩܘܛܥ ܡܥܝܐ̈ ܂ 7ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܒܬܪ ܫܩ̣ܠܬܗ̣ ܂ ܘܥܡܗ ܕܬܒܬܗ ܐܦ ܕܡܐ ܝ ܣܓܝܐܐ ܢܦ̣ܩ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗ̇ܘ ܕܩܪ ܒ ܠܡܗܘܐ̣ ܂ Xܢ ܟܬܒܘ 5ܐܓܪܬ ܐ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܡܛܝܒܝܢ ܠܡܚܒܫ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܕܒܚܐ ܃ ܕܥܝܕܐ ܗ̇ ܂ X ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܥܠܠܬܐ ܚܕܬܐ ܝX ܐܙܕܒ̇ܢܝܢ ܫܬܐ̈ ܡܕܝܢ̈ ܚܛܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܝ̈ ܂ ܘܣܥܪܐ̈ ܫܬܐ̈ ܂ ܘܚܡܪܐ ܬܪܬܝܢ ܟܝܠܬܐ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܝܡܗ ܕܥܡ ܫܡܥܘܢ ܂ ܘܐܙܕܟܝ̇ ܚܝܠܗ ܐܬܚ̣ܪܒܘ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܒܬܪ Xܝ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܬ̣ܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܣܕܪ ܥܠܝܗ̇ ܒܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ̣ ܂ ܐܬܚܣܕ ܡܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܥܠ ܕܛܐܢ 3ܗܘܐ · ܙ XX · ܒܬܪ ܕܥܡ ܐܣܛܦܢܘܣ ܂ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܝ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܫܦܝܪܬ ܚܙܘܐ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܕܥܐܕܐ̣ ܂ ܒܚܕ ܘܥ ܂ ܣܪܝܢ̈ ܒܐܝܪ ܂ ܚܙܘܐ ܡܕܡ ܒܬܪ ܫܥܝܢ̈ ܒܠܠܝܐ ܂ ܐܫܬܟܚ ܩܐܡ ܘܦܬܝܚ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܦܘܟܝܐ ܕXܢXܢܝܥܝX ܝܝܝ ܝX Xܙ X XXX ܗܘܘ ܡܢ ܚܐܦܗ ܕܚܝܠܐ ܒܬܪ ܝ ܕܝܢ ܕܡܦܘܠܬܗ̇ ܕܬܠܬܐ̣ ܂ 10 ܕܥܕܬX ܕܐܢXܢܝXܝX ܝXܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̣̈ ܠܐ ܚܡܣܢ ܕܠܐ ܢܫܕܪ ܘܢܐܠܦ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܃ ܐܦ̇ ܒܬܪ ܃ ·XX · 0ܘܛܒ̣ܐ ܫܡ̣ܥ ܪ-ܣ̣ܦܬ ܠܗ̇ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܠܓܡܪ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܘܚܢܢ ܆ ܘܚ̣ܬ ܨܝܕܘܗܝ ܠܚܪܢ ܂ ܘܩܒܠܗ ܒܚܕܘܬ ܐ̣ ܘܐܘܪܒܗ ܂ ܒܬܪ ܃ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥ̣ܒܕ ܐܦ ܣܘܪܝܝܐ̣̈ ܂ ܫ̣ܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈