simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܩܠܝܠ ܐܘܕܥܟ̣ ܂ ܝ ܐܦ ܕܗܠܝܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܡܢ ܐܡܬܝ ܐܬܚ̇ܝܠ ܂ ܒܬܪ ܕܥܠ ܨܒܘܬ̈ ܐ ܕܥܒܪ · X ܝ ܙܒܢܗܝܢ 3ܡܡ̇ܠܠ ܐܢ̣ܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܢܦ̣ܫܢܢ ܂ ܘܡܚܢ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܬܘܪܝܐ ܕܡܫܬܡܗ ܫܒܛܐ ܒܬܪ Xܢ ܘܢܐ ܒܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܛܝܒܘܬܗ ܂ ܫܚܠܦ ܠܢ ܕܝܢ ܐܦ ܢܓܕܐ̈ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܠܗܐ ܥܕܠܝܐ ܕܡܪܚܘܬܗܘܢ ܡ̇ܝܬܐ X ܐܢܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܪܥܐ ܒܬܪ ܐܢܐ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣ ܕܐܠܗܐ ܡ ܇ ܚܢ ܒܐܝܕܝܗܘܢ·ܝ̈ ܐܦܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܪܝܗ̇ ܕܣܘܢܗܕܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ̣ ܂ ܠܡܪܚܡܢܐ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ ܃ ܒܬܪ ܂ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܀ ܐܝܓܪܬܐ ܕܥܒܕ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܘܬ ܝ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܡܫܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܛܪܬ̇ ܒܬܘܠܘܬܗ̇ ܂ ܘܐܦ ܠܢܣܛܘܪܝܣ ܗ̣ܝ ܒܬܪ ܕܝܢ ܢܣ̣ܒ ܠܦܠܘܟܪ ܐ̣ ܚܬܗ ܕܬܝܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܙܥܘܪX ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܥܒܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܟܕ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܬܚܫܚ ܒܗܘܢ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܐܣܬܡܝܘ̣ ܂ X
Ps-Dion:ChronZuq ܫܬ̈ ܫܝܢ̣̈ ܘܝܬܝܪ ܩܠܝܠ̣ ܥ̇ܢܕ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܗ̇ܘܐ ܐܢܫ ܒܬܪ ܪܫܝܥܐ ܕܗ̇ܘܐ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܕܫܡܗ ܡܪܩܝܢܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܝܗܝ ܠܗ ܠܒܒܘܣܐ̣ ܕܢ̇ܦX ܂ ܟܕ ܫܪܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܦܠܐ ܬܢܢܐ ܢܬܚܙܐ ܡܢܗ̣ ܂ ܐܦܠܐ ܐܐܪ ܢܥܘܠ ܠܗ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܢܛܝܟܪܣܛܘܣ ܡܕܪܟ ܂ ܀ ܐܦ ܐܒܐ ܙܝܢܘܢ ܐܡ̣ܪ ܒܬܪ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ̣ ܂ ܣ̇ܦܩ ܠܟ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ̤ ܡܟܝܠ ܓܝܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ̣ ܂ ܝ ܆ ܥܬܝܕ ܪܕܘܦܝܐ ܕܢܕܪܟ ܠܥܕܬܐ ܂ ܒܬܪ ܙܠ̣ ܫܠܝ ܂ ܟܕ ܝ̇ܨܦ ܐܢܬ ܕܫܘܫܛܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܣܒܪܐ ܕܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܡܟܝܠ ܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ ܒܬܪ ܡܥܒܪ ܠܗܘܢ ܒܝܡܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܂ ܂ X ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܬܕܒܪܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܠܝܢܐ 0ܕܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܩܒܠ ܕܢ ܦܪܦܘܪ ܘܣX ܂ ܘܒܬܪܗ ܒܬܪ ܩܬܠܝܩܐ ܕܩܛܝܣܦܢ̤ ܐܬܟܢܫ̣ܬ̇ ܕܝܢ ܒܗ̇ ܒܩܛܝܣܦܢ ܂ X ܀ X
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܣܘܣ̣ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܡܢ ܣܪܝܩܝܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܢܣܛܣ ܂ ܒܬܪ ܩܒܠ ܕܢ ܦܪܦܘܪ ܘܣX ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܠܟܣܢܕܪܣ̤ ܒܪܘܡܐ ܕ ܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܐܝܢܘܩܢܛܝܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܙܘܣܝܡܘܣ ܝ ܂ ܘܬܘܒ ܒܘܦܛܝܣ ܂ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܡܢ ܣܪܝܩܝܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܢܣܛܣ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܩܒܠ ܩܕܝܫܐ ܝX ܩܠܣܛܝܢܘܣ ܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܐܝܢܘܩܢܛܝܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܙܘܣܝܡܘܣ ܝ ܂ ܘܬܘܒ ܒܘܦܛܝܣ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܪܒܥܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܐܟܣܘܪܝܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܝܬܬ̇ ܂ ܘܟܠܢܫ ܒܬܪ ܡܟܣܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܠܘܬ [ܡܠܟܬܐ ܂ ܕܐܦ ]̇ܗܝ̣ ܡܠܟܬܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ 1ܝܗܒ ܠܛܡܐܬ ܐܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̣ ܂ ܘܡܨܪܝܢ ܘܐܓܝܦܛܘܣ ܒܬܪ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܣܝܐ ܘܡܕܚܐ ܕܝܘܝܐ̈ ܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܕܝܢ [ 1ܝܗܒ ]ܠܡܠܝܛܘܣ ܝ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܘܦܠܣܛܝܢܐ ܒܬܪ ܘܐܓܝܦܛܘܣ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܘܝܐ̣̈ ܠܗ ܢܫܬܡܥܘܢ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ܠܝܒܪܝܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܆ ܥܠ Xܩܒܠܬ̇ ܠܛܪܘܢܐ ܘܨܥܪܬ̣ ܒܬܪ 2ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܫܢܬ ܐ̣ ܂ ܐܬܒܢܝܬ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܗܕܐ̣ ܢܦܩ̣ܬ̇ ܐܦ ܡܪܕܝܬ ܐ ܕܩܘܛܥ ܡܥܝܐ̈ ܂ 7ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܒܬܪ ܫܩ̣ܠܬܗ̣ ܂ ܘܥܡܗ ܕܬܒܬܗ ܐܦ ܕܡܐ ܝ ܣܓܝܐܐ ܢܦ̣ܩ ܂ ܘܡܢ