simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܐ̈ ܕܡܘܠܕܗܘܢ ܪܘܚܢܝܐ̣ ܂ ܒܣܗܕܘܬܐ ܛܒܬܐ ܒܬܪ ܃ ܕܢܟܦܘܪ ܒܗ ܘܢܣܓܘX ܠܒܪܝܬܗ ܚܠܦ̣ܘܗܝ ܂ ܗܝܕܝܢ ܛܘܒܢܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܀ ܒܪܗܘܡܐ̣ ܂ ܐ̇ܝܠܝܪ ܣ ܂ ܒ̣ܬܪ ܠܐܘܢ̣ ܗܢܐ ܠܒ̣ܟ ܀ ܒܬܪ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܂ ܕܐܝܠܝܢ ܪܝܫ̣ܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܐܬܝܕܥܘ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܛܪܘܣ ܡܗܝܡܢܐ̣ ܂ ܩܠܢܕܝܘܢ ܕܐܫܬܕܝ ܂ ܘܒܬܪܗ ܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܂ ܗܢܐ ܡܬܝܕܥ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܀ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܝܢ ܬܘܒ ܗ̣ܘܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܛܡܬܐܘܣ̣ ܝܘܚܢܢ ܗ̇ܘ ܝ· ܕܐܬܕܚܝ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܦܛܪܘܣ ܂ ܂ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܕܝ 3ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܘܣ ܂ ܒܐܠܟܣܢܕܪܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܠܝܪܝܣ ܣܘܡܦܝܠܝܩܝܣ ܀ ܘܒܬܪܗ ܦܝܠܟܣ̣ ܕܡܬܝܕܥ ܒܗܢܐ ܒܬܪ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܦܛܪܘܣ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܐܬܢܣܝܘܣ ܂ ܒܪܘܡܐ̈ X