simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܒܗܘܢ . ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܠܐ ܡܕܡ :
P:Kings [AB] . ܐܠܐ ܐܙܠܘ ܒܬܪ ܥܡܡܐ̈ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ
P:Kings [AB] ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܘܝܕ : ܘܐܡܠܟܘ
P:Kings [AB] ܝܘܪܒܥܡ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܡܪܝܐ : ܘܐܚܛܝ
P:Kings [AB] ܘܟܒܫܗ̇ ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ :
P:Kings [AB] ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܠܡܗܠܟܘ ܒܬܪ ܡܪܝܐ : ܘܠܡܛܪ
P:Kings [AB] ܘܪܕܦܘ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܡܠܟܐ . ܘܐܕܪܟܘܗܝ