simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܗܘܘ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܥܡ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܘܥܡ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܐܢܬ . ܘܐܦ ܗܘ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܒܚܙܘܗ ܛܒ : ܘܠܗ ܝܠܕܬ
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ . ܘܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܒܬܪ ܥܡ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܘܥܡ ܐܒܝܬܪ ܟܗܢܐ . ܘܡܥܕܪܝܢ
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ . ܘܕܒܚ ܐܕܘܢܝܐ ܥܢܐ̈ ܘܬܘܪܐ̈ ܘܡܦܛܡܐ̈ ܥܠ ܟܐܦܐ ܒܬܪ : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܫܡܥܝ : ܘܕܥܝ : ܘܓܢܒܪܐ̈ ܕܕܘܝܕ : ܠܐ ܗܘܘ
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ . ܘܒܬܪ ܫܠܝܡܘܢ ܠܐ ܨܠܐ . ܘܥܪܩ ܝܘܐܒ ܠܡܫܟܢܗ ܒܬܪ . ܘܛܒܐ ܡܛܝ ܠܝܘܐܒ ܕܐܬܩܛܠ ܐܕܘܢܝܐ : ܡܛܠ ܕܝܘܐܒ ܨܠܐ ܗܘܐ
P:Kings [AB] ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܥܪܩܘ ܬܪܝܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܫܡܥܝ : ܠܘܬ ܐܟܝܫ ܒܪ ܒܬܪ ܥܒܕܟ . ܘܝܬܒ ܫܡܥܝ ܒܐܘܪܫܠܡ : ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ ܝܠܕܬ : ܝܠܕܬ ܐܦ ܗܕܐ ܐܢܬܬܐ . ܘܚܢܢ ܚܢܢ ܒܬܪ ܐܢܬܬܐ ܥܡܪܢ̈ ܗܘܝܢ ܒܒܝܬܐ ܚܕ : ܘܝܠܕܬ ܥܡܗ̇ ܒܒܝܬܐ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܕܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ ܬܪܝܢ ܒܬܝܢ̈ : ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܬܪ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܬܝ ܡܪܝܐ ܥܠܝܗܘܢ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Kings [AB] ܐܠܗܝܗܝܢ̈ . ܒܗܝܢ ܐܬܕܒܩ ܫܠܝܡܘܢ ܘܐܚܕ ܘܪܚܡ . ܘܗܘܝ̈ ܠܗ ܒܬܪ ܒܗܘܢ : ܘܗܢܘܢ ܠܐ ܢܬܚܠܛܘܢ ܒܟܘܢ : ܕܠܡܐ ܢܣܛܝܢ̈ ܠܒܟܘܢ
P:Kings [AB] ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܒܗ ܫܠܡ ܥܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܐܝܟ ܠܒܐ ܒܬܪ . ܘܗܘܐ ܠܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ : ܢܫܘܗܝ̈ ܐܤܛܝ ܠܒܗ
P:Kings [AB] ܥܣܬܪܘܬ ܐܠܗܬܐ ܕܨܝܕܢܝܐ̈ : ܘܒܬܪ ܟܡܘܫ ܕܚܠܬܐ ܒܬܪ ܫܠܡ ܥܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܐܝܟ ܠܒܐ ܕܕܘܝܕ ܐܒܘܗܝ . ܘܐܙܠ ܫܠܝܡܘܢ
P:Kings [AB] ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܐܒܘܗܝ . ܗܝܕܝܢ ܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ ܥܠܬܐ ܠܟܡܘܫ ܒܬܪ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ . ܘܥܒܕ ܫܠܝܡܘܢ ܕܒܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܫܡܠܝ
P:Kings [AB] ܐܠܗܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ . ܘܠܐ ܢܛܪ ܡܕܡ ܕܦܩܕܗ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܒܬܪ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ . ܘܦܩܕܗ ܥܠ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܕܠܐ ܢܐܙܠ
P:Kings [AB] ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ : ܐܠܐ ܐܢ ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ . ܘܐܬܐ ܒܬܪ ܠܟܢܘܫܬܐ . ܘܐܡܠܟܘܗܝ ܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܠܐ ܗܘܐ
P:Kings [AB] ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ : ܘܐܫܟܚܗ ܟܕ ܝܬܒ ܬܚܝܬ ܒܛܡܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܒܬܪ ܠܝ ܥܠ ܚܡܪܐ . ܘܐܪܡܝܘ ܠܗ ܥܠ ܚܡܪܐ : ܘܪܟܒ ܥܠܘܗܝ . ܘܐܙܠ
P:Kings [AB] ܕܐܟܠܘ ܠܚܡܐ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܝܘ ܡܝܐ̈ : ܐܪܡܝܘ ܠܗ ܥܠ ܚܡܪܐ ܒܬܪ ܡܝܐ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܬܥܘܠ ܫܠܕܟ ܠܩܒܪܐ ܕܐܒܗܝܟ̈ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܕܐܫܬܝܘ ܡܝܐ̈ : ܐܪܡܝܘ ܠܗ ܥܠ ܚܡܪܐ ܠܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܗܦܟ ܒܬܪ ܬܥܘܠ ܫܠܕܟ ܠܩܒܪܐ ܕܐܒܗܝܟ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟܠܘ ܠܚܡܐ : ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܕܩܒܪܘܗܝ : ܐܡܪ ܠܒܢܘܗܝ̈ : ܡܐ ܕܡܝܬܬ : ܩܘܒܪܘܢܝ ܒܩܒܪܐ : ܒܬܪ ܒܩܒܪܐ : ܘܐܪܩܕ ܥܠܘܗܝ . ܘܐܡܪ : ܘܝ ܐܚܝ : ܘܝ ܐܚܝ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܒܝܬ ܝܘܪܒܥܡ : ܐܝܟ ܕܡܬܒܥܪܢ̈ ܓܘܦܢܝ̈ ܟܪܡܐ ܡܐ ܕܓܡܪ ܒܬܪ ܟܠ ܕܬܐܢ ܒܐܣܬܐ : ܘܕܐܣܪ ܘܫܪܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܒܥܪ
P:Kings [AB] ܒܥܫܐ ܘܒܬܪ ܒܝܬܗ . ܘܐܥܒܕܝܘܗܝ ܠܒܝܬܗ ܐܝܟ ܒܝܬܗ ܒܬܪ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܢܪܓܙܘܢܢܝ ܒܥܒܕ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ . ܗܐ ܡܒܥܪ ܐܢܐ
P:Kings [AB] ܬܒܢܝ ܒܪ ܓܢܝܬ ܠܡܡܠܟܘܬܗ : ܘܦܠܓܗ ܒܬܪ ܥܡܪܝ . ܘܥܫܢ ܥܡܐ ܒܬܪ ܐܬܦܠܓܘ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܦܠܓܘܬܐ̈ . ܦܠܓܗ ܕܥܡܐ ܗܘܐ