simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܥܪܩܘ ܬܪܝܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܫܡܥܝ : ܠܘܬ ܐܟܝܫ ܒܪ ܒܬܪ ܥܒܕܟ . ܘܝܬܒ ܫܡܥܝ ܒܐܘܪܫܠܡ : ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܕܡܝܬ ܐܚܒ . ܘܢܦܠ ܐܚܙܝܐ ܡܢ ܟܣܘܤܛܪܘܢ ܕܥܠܝܬܗ ܕܒܫܡܪܝܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕ ܐܒܘܗܝ .   ܣܦܪ ܡܠܟܐ̈ : ܒ ܘܡܪܕ ܡܘܐܒ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ
P:Kings [AB] ܐܠܗܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ . ܘܠܐ ܢܛܪ ܡܕܡ ܕܦܩܕܗ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܒܬܪ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ . ܘܦܩܕܗ ܥܠ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܕܠܐ ܢܐܙܠ
P:Kings [AB] ܕܐܫܬܝܘ ܡܝܐ̈ : ܐܪܡܝܘ ܠܗ ܥܠ ܚܡܪܐ ܠܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܗܦܟ ܒܬܪ ܬܥܘܠ ܫܠܕܟ ܠܩܒܪܐ ܕܐܒܗܝܟ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟܠܘ ܠܚܡܐ : ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܐܠܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܙܠ ܐܫܘܩ ܠܐܒܝ ܘܠܐܡܝ : ܘܐܬܐ ܒܬܪܟ . ܒܬܪ : ܘܫܕܐ ܡܥܦܪܗ ܥܠܘܗܝ . ܘܫܒܩܗ̇ ܠܦܕܢܐ ܕܬܘܪܐ̈ : ܘܐܙܠ
P:Kings [AB] ܝܘܡܐ ܢܣܒ ܚܙܐܝܠ ܚܡܝܠܬܐ ܘܨܒܥܗ̇ ܒܡܝܐ̈ : ܘܦܪܣ ܥܠ ܒܬܪ ܐܡܪ ܠܟ ܐܠܝܫܥ : ܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ : ܐܡܪ ܠܝ ܕܡܚܐ ܬܐܚܐ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܒܝܬ ܝܘܪܒܥܡ : ܐܝܟ ܕܡܬܒܥܪܢ̈ ܓܘܦܢܝ̈ ܟܪܡܐ ܡܐ ܕܓܡܪ ܒܬܪ ܟܠ ܕܬܐܢ ܒܐܣܬܐ : ܘܕܐܣܪ ܘܫܪܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܒܥܪ
P:Kings [AB] ܐܚܒ ܐܒܘܗܝ : ܘܡܪܝܐ ܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܐܠܐ ܕܡܗ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܕܟܝܪ ܐܢܐ ܟܕ ܪܟܝܒܝܢ ܗܘܝܢ ܐܢܐ ܘܐܢܬ : ܘܕܒܪܝܢ
P:Kings [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܟܪܡܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢܒܘܬ ܐܝܙܪܥܠܝܐ ܒܬܪ ܠܒܝܬܗ : ܟܕ ܟܪܝܐ ܠܗ ܘܙܥܝܦ . ܘܥܠ ܠܫܡܪܝܢ .   ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Kings [AB] ܡܠܟܐ . ܘܐܕܪܟܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܪܝܚܘ . ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܒܬܪ : ܘܐܙܠܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܩܥܬܐ . ܘܪܕܦܘ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈
P:Kings [AB] ܡܫܪܝܬܐ ܕܐܕܘܡ : ܘܐܡܪ ܙܠܘ ܚܙܘ‍ . ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗܘܢ ܥܕܡܐ ܒܬܪ . ܘܪܟܒܘ ܬܪܝܢ ܙܘܓܝܢ̈ ܕܪܟܒܐ̈ ܕܪܟܫܐ̈ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ
P:Kings [AB] ܕܫܟܒ ܡܠܟܐ ܥܡ ܐܒܗܘܗܝ̈ . ܒܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܠܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܒܬܪ ܐܡܘܨܝܐ ܐܒܘܗܝ . ܘܗܘ ܒܢܐ ܠܐܝܠܬ : ܘܐܘܬܒܗ̇ ܠܝܗܘܕܐ : ܡܢ
P:Kings [AB] ܬܒܢܝ ܒܪ ܓܢܝܬ ܠܡܡܠܟܘܬܗ : ܘܦܠܓܗ ܒܬܪ ܥܡܪܝ . ܘܥܫܢ ܥܡܐ ܒܬܪ ܐܬܦܠܓܘ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܦܠܓܘܬܐ̈ . ܦܠܓܗ ܕܥܡܐ ܗܘܐ
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ . ܘܕܒܚ ܐܕܘܢܝܐ ܥܢܐ̈ ܘܬܘܪܐ̈ ܘܡܦܛܡܐ̈ ܥܠ ܟܐܦܐ ܒܬܪ : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܫܡܥܝ : ܘܕܥܝ : ܘܓܢܒܪܐ̈ ܕܕܘܝܕ : ܠܐ ܗܘܘ
P:Kings [AB] ܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܗܘܘ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܥܡ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܘܥܡ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܐܢܬ . ܘܐܦ ܗܘ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܒܚܙܘܗ ܛܒ : ܘܠܗ ܝܠܕܬ
P:Kings [AB] ܥܡܡܐ̈ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܕܠܐ ܬܥܒܕܘܢ ܐܟܘܬܗܘܢ . ܘܫܒܩܘ ܒܬܪ ܒܗܘܢ . ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܠܐ ܡܕܡ : ܘܡܕܡ ܠܐ ܝܬܪܘ . ܐܠܐ ܐܙܠܘ
P:Kings [AB] ܐܠܝܐ : ܘܫܡܫܗ .   ܘܒܪ ܗܕܕ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ . ܟܢܫ ܟܠܗ ܚܝܠܗ : ܒܬܪ ܕܬܘܪܐ̈ ܒܫܠ ܒܣܪܐ . ܘܝܗܒ ܠܥܡܐ ܘܐܟܠܘ . ܘܩܡ ܐܙܠ
P:Kings [AB] ܒܥܫܐ ܘܒܬܪ ܒܝܬܗ . ܘܐܥܒܕܝܘܗܝ ܠܒܝܬܗ ܐܝܟ ܒܝܬܗ ܒܬܪ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܢܪܓܙܘܢܢܝ ܒܥܒܕ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ . ܗܐ ܡܒܥܪ ܐܢܐ
P:Kings [AB] ܗܝܕܝܢ : ܟܢܫ ܒܪ ܗܕܕ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܗ : ܘܣܠܩ ܒܬܪ ܠܐ ܐܘܣܦܘ ܓܝܣܐ̈ ܕܐܕܘܡ ܠܡܐܬܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܠܐ ܡܕܡ : ܘܡܕܡ ܠܐ ܝܬܪܘ . ܐܠܐ ܐܙܠܘ ܒܬܪ ܥܡܡܐ̈ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܕܦܩܕܬ ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ : ܘܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܐܣܗܕܬ ܒܗܘܢ . ܘܐܙܠܘ