simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܠܐ ܡܕܡ : ܘܡܕܡ ܠܐ ܝܬܪܘ . ܐܠܐ ܐܙܠܘ ܒܬܪ ܥܡܡܐ̈ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܕܦܩܕܬ ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ : ܘܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܐܣܗܕܬ ܒܗܘܢ . ܘܐܙܠܘ
P:Kings [AB] ܥܡܡܐ̈ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܕܠܐ ܬܥܒܕܘܢ ܐܟܘܬܗܘܢ . ܘܫܒܩܘ ܒܬܪ ܒܗܘܢ . ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܠܐ ܡܕܡ : ܘܡܕܡ ܠܐ ܝܬܪܘ . ܐܠܐ ܐܙܠܘ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ : ܘܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ ܠܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ . ܘܐܛܥܝ ܒܬܪ ܕܫܕܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܦܪܩܘ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ
P:Kings [AB] ܡܪܝܐ : ܘܐܚܛܝ ܐܢܘܢ ܚܛܗܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ . ܘܗܠܟܘ ܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܥܠܝܗܘܢ ܠܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ . ܘܐܛܥܝ ܝܘܪܒܥܡ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ
P:Kings [AB] ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܒܫܢܬ ܫܬ ܠܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܗܝ ܗܝ ܫܢܬ ܒܬܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܫܡܪܝܢ : ܘܫܪܐ ܥܠܝܗ̇ . ܘܟܒܫܗ̇ ܡܢ
P:Kings [AB] ܡܪܝܐ : ܘܠܡܛܪ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܘܣܗܕܘܬܗ̈ ܘܩܝܡܘܗܝ̈ : ܒܟܠܗ ܒܬܪ . ܘܩܡ ܡܠܟܐ ܥܠ ܥܡܘܕܐ : ܘܐܩܝܡ ܩܝܡܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܠܡܗܠܟܘ
P:Kings [AB] ܡܠܟܐ . ܘܐܕܪܟܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܪܝܚܘ . ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܒܬܪ : ܘܐܙܠܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܩܥܬܐ . ܘܪܕܦܘ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈