simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܥܡܪܝ . ܘܥܫܢ ܥܡܐ ܕܒܬܪ ܥܡܪܝ ܡܢ ܥܡܐ ܕܒܬܪ ܬܒܢܝ . ܘܡܝܬ ܒܬܪ . ܦܠܓܗ ܕܥܡܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܬܒܢܝ ܒܪ ܓܢܝܬ ܠܡܡܠܟܘܬܗ : ܘܦܠܓܗ
P:Kings [AB] ܝܘܡܬܐ̈ ܝܒܫܘ ܢܚܠܐ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܚܬ ܡܛܪܐ ܒܐܪܥܐ . ܘܗܘܐ ܒܬܪ ܒܨܦܪܐ : ܘܠܚܡܐ ܘܒܣܪܐ ܒܪܡܫܐ : ܘܡܢ ܢܚܠܐ ܫܬܐ ܗܘܐ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܐܬܟܪܗ ܒܪܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ ܡܪܬ ܒܝܬܐ . ܘܗܘܐ ܒܬܪ ܚܣܪܬ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܠܠ ܒܐܝܕܐ ܕܐܠܝܐ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܒܥܠܐ . ܘܗܫܐ ܫܕܪ ܟܢܫ ܠܝ ܠܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܛܘܪܐ ܕܟܪܡܠܐ : ܒܬܪ ܘܒܝܬ ܐܒܘܟ : ܕܫܒܩܬܘܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ : ܘܐܙܠܬܘܢ
P:Kings [AB] ܐܠܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܙܠ ܐܫܘܩ ܠܐܒܝ ܘܠܐܡܝ : ܘܐܬܐ ܒܬܪܟ . ܒܬܪ : ܘܫܕܐ ܡܥܦܪܗ ܥܠܘܗܝ . ܘܫܒܩܗ̇ ܠܦܕܢܐ ܕܬܘܪܐ̈ : ܘܐܙܠ
P:Kings [AB] ܐܠܝܐ : ܘܫܡܫܗ .   ܘܒܪ ܗܕܕ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ . ܟܢܫ ܟܠܗ ܚܝܠܗ : ܒܬܪ ܕܬܘܪܐ̈ ܒܫܠ ܒܣܪܐ . ܘܝܗܒ ܠܥܡܐ ܘܐܟܠܘ . ܘܩܡ ܐܙܠ
P:Kings [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܟܪܡܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢܒܘܬ ܐܝܙܪܥܠܝܐ ܒܬܪ ܠܒܝܬܗ : ܟܕ ܟܪܝܐ ܠܗ ܘܙܥܝܦ . ܘܥܠ ܠܫܡܪܝܢ .   ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Kings [AB] ܦܬܟܪܐ̈ : ܐܝܟ ܕܥܒܕܘ ܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܐܘܒܕ ܡܪܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܕܓܪܓܬܗ ܐܝܙܒܝܠ ܐܢܬܬܗ . ܘܐܬܛܢܦ ܛܒ : ܘܐܙܠ
P:Kings [AB] ܕܡܝܬ ܐܚܒ . ܘܢܦܠ ܐܚܙܝܐ ܡܢ ܟܣܘܤܛܪܘܢ ܕܥܠܝܬܗ ܕܒܫܡܪܝܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕ ܐܒܘܗܝ .   ܣܦܪ ܡܠܟܐ̈ : ܒ ܘܡܪܕ ܡܘܐܒ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ
P:Kings [AB] ܕܡܝܬ ܐܚܒ : ܡܪܕ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܢܦܩ ܒܬܪ ܫܡܝܢܐ̈ ܕܥܢܐ̈ : ܘܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܕܟܪܐ̈ ܕܥܡܪܐ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܝܘܡܐ : ܘܐܬܐ ܐܠܝܫܥ : ܘܥܒܪ ܠܫܝܠܘ . ܘܬܡܢ ܐܝܬ ܗܘܬ ܐܢܬܬܐ ܒܬܪ ܚܘܒܬܟܝ . ܘܐܢܬܝ ܘܒܢܝܟܝ̈ ܚܝܝ ܡܢ ܡܕܡ ܕܝܬܪ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Kings [AB] ܢܥܡܢ . ܘܚܙܐ ܢܥܡܢ ܕܪܗܛ ܒܬܪܗ : ܘܢܚܬ ܡܢ ܡܪܟܒܬܗ ܠܐܘܪܥܗ ܒܬܪ ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ : ܐܠܐ ܐܪܗܛ ܒܬܪܗ : ܘܐܣܒ ܡܢܗ ܡܕܡ . ܘܪܗܛ ܓܚܙܝ
P:Kings [AB] ܗܝܕܝܢ : ܟܢܫ ܒܪ ܗܕܕ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܗ : ܘܣܠܩ ܒܬܪ ܠܐ ܐܘܣܦܘ ܓܝܣܐ̈ ܕܐܕܘܡ ܠܡܐܬܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܡܫܪܝܬܐ ܕܐܕܘܡ : ܘܐܡܪ ܙܠܘ ܚܙܘ‍ . ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗܘܢ ܥܕܡܐ ܒܬܪ . ܘܪܟܒܘ ܬܪܝܢ ܙܘܓܝܢ̈ ܕܪܟܒܐ̈ ܕܪܟܫܐ̈ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ
P:Kings [AB] ܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܗܦܟܬ ܘܐܬܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ . ܘܐܙܠܬ ܒܬܪ ܒܝܬܗ̇ . ܘܥܡܪܬ ܒܐܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܝܘܡܐ ܢܣܒ ܚܙܐܝܠ ܚܡܝܠܬܐ ܘܨܒܥܗ̇ ܒܡܝܐ̈ : ܘܦܪܣ ܥܠ ܒܬܪ ܐܡܪ ܠܟ ܐܠܝܫܥ : ܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ : ܐܡܪ ܠܝ ܕܡܚܐ ܬܐܚܐ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܐܚܒ ܐܒܘܗܝ : ܘܡܪܝܐ ܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܐܠܐ ܕܡܗ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܕܟܝܪ ܐܢܐ ܟܕ ܪܟܝܒܝܢ ܗܘܝܢ ܐܢܐ ܘܐܢܬ : ܘܕܒܪܝܢ
P:Kings [AB] ܚܛܗܘܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ ܕܐܚܛܝ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܠܐ ܤܛܐ ܒܬܪ ܒܫܡܪܝܢ ܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ . ܘܥܒܕ ܕܒܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܗܠܟ
P:Kings [AB] ܕܡܝܬ ܝܗܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܒܬܪ ܒܪܗ ܒܬܪܗ . ܘܚܝܐ ܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ
P:Kings [AB] ܕܫܟܒ ܡܠܟܐ ܥܡ ܐܒܗܘܗܝ̈ . ܒܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܠܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܒܬܪ ܐܡܘܨܝܐ ܐܒܘܗܝ . ܘܗܘ ܒܢܐ ܠܐܝܠܬ : ܘܐܘܬܒܗ̇ ܠܝܗܘܕܐ : ܡܢ