simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] : ܘܠܗ ܝܠܕܬ ܒܬܪ ܐܒܝܫܠܘܡ .
P:Kings [AB] ܟܗܢܐ . ܘܡܥܕܪܝܢ ܒܬܪ ܐܕܘܢܝܐ .
P:Kings [AB] : ܠܐ ܗܘܘ ܒܬܪ ܐܕܘܢܝܐ .
P:Kings [AB] ܕܝܘܐܒ ܨܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܐܕܘܢܝܐ . ܘܒܬܪ
P:Kings [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ :
P:Kings [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ
P:Kings [AB] ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ :
P:Kings [AB] ܕܠܡܐ ܢܣܛܝܢ̈ ܠܒܟܘܢ ܒܬܪ ܐܠܗܝܗܝܢ̈ . ܒܗܝܢ
P:Kings [AB] ܢܫܘܗܝ̈ ܐܤܛܝ ܠܒܗ ܒܬܪ ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ .
P:Kings [AB] ܘܐܙܠ ܫܠܝܡܘܢ ܒܬܪ ܥܣܬܪܘܬ ܐܠܗܬܐ ܕܨܝܕܢܝܐ̈
P:Kings [AB] : ܘܠܐ ܫܡܠܝ ܒܬܪ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܕܘܝܕ
P:Kings [AB] : ܕܠܐ ܢܐܙܠ ܒܬܪ ܐܠܗܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ .
P:Kings [AB] . ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ :
P:Kings [AB] . ܘܐܙܠ ܒܬܪ ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ :
P:Kings [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟܠܘ ܠܚܡܐ :
P:Kings [AB] ܠܚܡܐ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܝܘ ܡܝܐ̈ :
P:Kings [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܩܒܪܘܗܝ : ܐܡܪ
P:Kings [AB] ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܒܥܪ ܒܬܪ ܒܝܬ ܝܘܪܒܥܡ :
P:Kings [AB] ܗܐ ܡܒܥܪ ܐܢܐ ܒܬܪ ܒܥܫܐ ܘܒܬܪ ܒܝܬܗ
P:Kings [AB] ܦܠܓܗ ܕܥܡܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܬܒܢܝ ܒܪ ܓܢܝܬ