simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܕܫ̣ܪܐ ܥܠܝܗ̇ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܒܬܪ ܕܐܠܨ ܠܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܂ ܒܬܪ ܝXܠܣܣXܢܩܐ Xܢܝܐ XܢX ܂ ܒܗ̇ ܦܬܚ ܡܘܥܬܪܕ̈ ܠܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ
EliaNis:Chron ܕܥܒ̣ܪ ܡܢ ܐ ܡܡܐ ܫܬ ܝ ܫܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ ܒܬܪ ܘܚܘܫܒܢܗܘܢ ܒܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܒܐܕܪ ܆
EliaNis:Chron ܢܒܫܒܐ ·ܒ· ܚܙܝܪܢ ܕܫܢܬ ·Xܢܙ· ܕܝܘܢܐ̈ ܂ ܘܒܠ ܙܒܐ̈ ܒܬܪ ܘܩܢܝܢܐ ܂ ܘܗܕܐ ܗܘܬ ܒܝܪܚ ܪܒܝܥ ܩܕܡܝܐ ܫܢܬ ܢܝXܫ ܥܠܬ
EliaNis:Chron ܡܪܝܡܢܘܬܐ 1ܕܙܒܢܐ ܕܒܗ ܪܕܐ ܫܡܫܐ ܡܢ ܩܠܢܝܩܘܣ ܒܬܪ ܃ ܒܫܢܬ ܝ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܃
EliaNis:Chron ܥܘܢܕܢܗ ܕܠܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܫܢܬ ܡܐܬ ܢ ܘܢܢܡܫܝܢ ܘܬܡܢܐ ܕXܠܝܝܐ̈ ܂ ܘܦܫܬ̤ ܥܕܬܐ
EliaNis:Chron ܕܫܪܝ ܒܒܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐ ·ܠܘ· ܫܢܢ̈ ܓ ܂ ܟܓ· ܪܚܒܥܡ ܒܪ ܒܬܪ ܥܕܡܐ ܕܫܪܝ ܒܒܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐ ·ܕ· ܫܢܢ̈ ·ܒܨ̇ܦܙ· ܘܐܡܠܟ
EliaNis:Chron ܡܣܩܗ ܕܫ[ܡ]ܫܐ ܒܚܕܐ ]ܫ[ܥ[ܐ ܫܢܬ XܪܝXܥܝXܐX ܘܢܡܫܝܢ ܒܬܪ ܕܫܘܝܘܬܐ ܂ ܣܬܘܝܬ[ܐ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܒܐܝܠܘܠ
EliaNis:Chron ܓܠܘܬX·ܟܘ·ܫܢܝܢ̈ ܓܬܡܕ· ܝ-ܝ ܘܡܢ ܡܘܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܃ ܒܬܪ ܓ ܂ ܬܚ· ܘܚ̣ܐ ܢܒܘܝܢXܪ ܝXܠܥܐ ܕܒܒܠ
EliaNis:Chron ܥܘܢܕܢܗ ܕܨܠܝܒܐ ܙܟ̣ܐ ܂ ܘܚܝ̣ܐ ܒܪܫܢܘܬܐ ܫܒܥܣܪܐ̈ ܒܬܪ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪܐ̈ ܕܛܝܝܐ̈ ܦܬ ܂ ܘܢ ܂ ܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ
EliaNis:Chron ܕܢܦܝܩ ܡܢ ܫܢܬܐ ܐܪܒܝܬܐ ܬܪܝܢ̈ ܝܪܚܝܢ̈ ܂ ܐܡܪܢܢ ܕܝܢ ܒܬܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܐܬܟܝܢ ܡܘܠܕܗ ܕܢܝܣܢ ܕܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܪܫܝܬ
EliaNis:Chron ܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܕܪܡܫܐ ܕܡܓܗܝ ܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܥܣܪ ܒܬܪ ܕܫܘܝܘܬ ܐ ܬܕܐ·ܬܐ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
EliaNis:Chron ܓܠܘܬܐ ·ܟܘ· ܫܢܝܢ̈ ܂ ·ܕܦ̇ܢ· ܘܝXܢ ܝXܘXܝ ܕܢܒܘܟܕܢXܪ ܒܬܪ ܕܒܒܠ ·ܝܐ· ܫܢܝܢ̈ ܂ ·ܕܦ̇ܟܕ· · ܘܚ̣ܝܐ ܢܒܘ[ܟܕ]ܢܨܪ
EliaNis:Chron ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܟܡܐ ܕܗ̣ܘ ܆ ܐܬܚܫܚܘ ܒܗ̇ ܘܢܝܐ̈ ܘܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܬܠܬ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܂
EliaNis:Chron ܕܐܘܡܝ ܠܬܘܙܘܢ ܕܗ̇ܘܐ ܡܥܕܪܢܗ ܂ ܘܟܕ ܡܢܥ ܠܐܢܒܪ ܢܦ̣ܩ ܒܬܪ ܒܪ ܝܝܢܐܢ ܂ ܒܗ̇ ܢܚ̣ܬ ܡܘܬܩܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܠܢܝܩܘܣ ܠܒܓܕܕ ܂
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܝܡܡܐ ܒܬܪܬ ܢ ܫܥܝܢ̈ ܃ ܘܐܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܘܡܐ ܒܬܪ ܕܫܒܥܐ ܒܐܬܘܪ ܕܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܆
EliaNis:Chron ܗܢܐ ܣܝܩܘܡܐ ܗ̇ܘܐ ܪܫܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܘܡܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ ܂ ܒܬܪ ܪܫ ܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬ ܐ ܂ ܘܐܢ ܗܘ̇ܐ ܡܘܠܕܗ ܕܬܫܪܝ
EliaNis:Chron ܗܢܐ ܣܝܩܘܡܐ ܆ ܗܘܐ ܪܫܗ̇ ܘܐܢ ܦܝܫܢ̈ ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܫܢܬܐ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܂ ܘܐܢ ܗ̇ܘܐ ܡܘܠܕܗ ܕܬܫܪܝ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܒܚܕܐ ܫܥܐ ܫܢܬ XܪܝXܥܝXܐX ܘܢܝXܫܝܢ ܒܬܪ ܬܕܐ·ܬܐ ܒܝܘܡ̇ ܬܪ[ܝ]ܢXܒܫܒܐ ]ܥܣܪܝܢ ܘܬܪ ܢ ܒܐܕܪ
EliaNis:Chron ܦܦܐ ܂ ܥܢܕ ܕܝܢ ܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐ ܕܫܒܘܪ ܒܪ ܗܘ[ܕ]ܡ[ܙܕ ] ܒܬܪ ܝ̤X ܫܡܥܘܢ [ܒܪ ܨܒܥܐ̈ ]̣ ܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ ܩܬܘܠܝܩܐ
EliaNis:Chron ܡܠܝܐ̣ ܂ ܝ- ܒܥܝ ܐܟܘܬܗ ܒܬܪܥܐ ܬܪܝܢܐ ܂ ܘܐܢ ܐ·ܬܘܗܝ ܬܪ ܢܐ ܒܬܪ ܕܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܦܫܬ̣ ܠܟ ܡܢ ܬܫܥܣܝܪܝܘܬ ܐ ܂ ܘܐܢ ܐܝܬܘܗܝ