simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܂ ܬ ܡܕܝܢܬܐ ܒܬܪ ܕܚ̇ܠܨ ܡܐܢܐ̈ ܘܢܢܫܠܬܐ̈
EliaNis:Chron ܡܡܝܢ̈ ܘܫܬܐ ܠܝܠܘܢ ܒܬܪ ܚܕܕܐ̈ ܘܐܫܟܚܘܗܝ ܒܝܘܡܐ
EliaNis:Chron ܩܠܢܝܩܘܣ ܠܒܓܕܕ ܂ ܒܬܪ ܕܐܘܡܝ ܠܬܘܙܘܢ ܕܗ̇ܘܐ
EliaNis:Chron ܐܬܬܥܠܘ ܩܕܡ ܡܘܩܬܕܪ ܒܬܪ ܕܐܨܠܒܬ̈ ܢ ܕܪܬ̈
EliaNis:Chron ܡܘܥܬܪܕ̈ ܠܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܒܬܪ ܕܫ̣ܪܐ ܥܠܝܗ̇ ܝܘܡܬܐ̈
EliaNis:Chron ܕܫܦܠ ܡܢܝ ܘܡܝܬ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܂ ܂
EliaNis:Chron ܥܡ ܠܘܠܘ ܂ ܒܬܪ ܕܙܒܢ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܘܫܩ̣ܠ
EliaNis:Chron ܐܣܛܘܡܟܗ ܂ ܘܫܕܪ ܒܬܪ ܝ ܓܘܪܓܝܣ ܪܝܫ
EliaNis:Chron ܩܕܡܝܐ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܒܬܪ ܬܪ̈ ܢ ܝܪܚܝܢ̈
EliaNis:Chron ܒܢܝ̈ ܣܘܪܝܐ ܘܦܠܣܛܝܢܐ ܒܬܪ ܡܪܘܢ ܒܪ ܚܟܡ
EliaNis:Chron ܡܕ ܢܬܐ ܂ ܒܬܪ ܕܐܠܨܘܗ̇ ܫܬܐ ܪܚܝܢ̈
EliaNis:Chron ܫܢܬ ܢܝXܫ ܥܠܬ ܒܬܪ ܢܒܫܒܐ ·ܒ· ܚܙܝܪܢ
EliaNis:Chron ܘܒܬܪܟܢ ܐܫܬܡܠܝܘ ܬܪܥܣܪ ܒܬܪ ܒܢܝܢܐ ܝܝ ܕܒܓܕܕ
EliaNis:Chron ܒܗ̣̇ ܐܬܚܙܝ ܒܐܡܕ ܒܬܪ ܟܦܢܐ ܪܒܐ ܕܗܘ̣ܐ
EliaNis:Chron ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟ ܣܢܕܪܝܐ ܒܬܪ ܕܣXܒܠ ܂ ܂
EliaNis:Chron ܐܬܛܟܣ ܫܡܗ ܒܕܝܘܦܛܟܝܢ ܒܬܪ ܫܡܗ ܕܡܪܝ ܥܩܘܒ
EliaNis:Chron ܕܡܘܕܝܢ ܕܠܝܬ ܬܝܒܘܬܐ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܫܢܬ ܢܝܝXܫܝXܐX
EliaNis:Chron ܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܒܐܝܠܘܠ ܒܬܪ ܡܣܩܗ ܕܫ[ܡ]ܫܐ ܒܚܕܐ
EliaNis:Chron ܘܬܪ ܢ ܒܐܕܪ ܒܬܪ ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܒܚܕܐ
EliaNis:Chron ܐܪܒܥܒܫܒܐ ·ܟܗ· ܐܝܠܘܠ ܒܬܪ ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܒܬܪܬܝܢ